c86-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 645/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
V prílohe č. 2 VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou platnosťou majú byť v prvom, druhom a treťom obrázku namiesto čísel „31. 12. 2006“ správne uvedené čísla „31. 1. 2007“.