101/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2005 bol v Sofii podpísaný Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 21. júla 1994.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkovým protokolom súhlas svojím uznesením č. 2104 z 2. februára 2006. Prezident Slovenskej republiky dodatkový protokol ratifikoval 9. marca 2006.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 18. októbra 2006.
K oznámeniu č. 101/2007 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 21. júla 1994
So zreteľom na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len „dohoda“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
So zreteľom na článok 3:
Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod sa v tejto Dohode nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam, alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu, alebo akejkoľvek tretej krajine.
So zreteľom na článok 6:
Ustanovenia odsekov 1 a 2 článku 6 tejto Dohody sa použijú bez dosahov na opatrenia prijaté Európskymi spoločenstvami.
Tento dodatkový protokol nadobudne platnosť 90. deň odo dňa druhého oznámenia, ktorým si zmluvné strany navzájom oznámia splnenie ich ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti dodatkového protokolu.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami podpísali tento dodatkový protokol.
Dané v Sofii 24. 11. 2005 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.
Za vládu Slovenskej republiky:

Michal Kottman v. r.

Za vládu Bulharskej republiky:

Rumen Ovcharov v. r.