102/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
z 8. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 342/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 znie:
㤠10
Dozor
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a)
orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20)
b)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,
c)
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) nad reklamou veterinárnych liečiv,
d)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd,
e)
Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21a znejú:
„20)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „nepredloží“ vkladajú slová „alebo tieto dôkazy sú nedostatočné“.
3.
V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 1 a 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 a 3, ods. 4 okrem písmen d) a e), ods. 6 až 8“ a slová „§ 8 ods. 4 a 24“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.
4.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
od 1 000 000 Sk do 3 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 4 písm. d) a e),“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
5.
V prílohe k zákonu č. 147/2001 Z. z. sa pripája 4. bod, ktorý znie:
„4.
Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 250, 19. 9. 1984) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 290, 23. 10. 1997).“.
Čl. II
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 25 ods. 3 sa slová „je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne“ nahrádzajú slovami „môže verejný obstarávateľ postupovať“.
2.
V § 91 ods. 3 sa slová „je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne“ nahrádzajú slovami „môže verejný obstarávateľ postupovať“.
3.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zadávaní podprahovej zákazky možno použiť formu elektronickej komunikácie pri dodržaní podmienok podľa § 18.“.
4.
V § 149 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.