104/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2007 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. februára 2007,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Záhorský rajón sa za slová „Lakšárska Nová Ves“ vkladá čiarka a slová „Malé Leváre“.
2.
V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Bratislavský rajón sa na konci pripája čiarka a slová „Bratislava-Vrakuňa“.
3.
V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnavský rajón sa za slovo „Malženice“ vkladá čiarka a slovo „Šelpice“.
4.
V prílohe č. 5 v časti Nitrianska vinohradnícka oblasť, Radošinský rajón sa za slovo „Radošina“ vkladá čiarka a slovo „Skačany“ a na konci sa pripája čiarka a slovo „Vysočany“.
5.
V prílohe č. 5 v časti Nitrianska vinohradnícka oblasť, Vrábeľský rajón sa za slovo „Telince“ vkladá čiarka a slová „Veľké Chyndice“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2007.
Miroslav Jureňa v. r.