105/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2007 bol v Pekingu podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2007 – 2010.
Program nadobudol platnosť 5. februára 2007 v súlade s článkom 8.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.