107/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
ZÁKON
zo 7. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2007 okrem čl. III bodu 11., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.