112/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2007 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ministrom dopravy Poľskej republiky o zmene Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a morského hospodárstva Poľskej republiky o určení miesta spojenia plánovanej diaľnice D 18 na slovenskej strane a plánovanej smerovo rozdelenej komunikácie na poľskej strane na slovensko-poľskej štátnej hranici medzi obcami Skalité a Zwardoň a o ich priebehu v pohraničnej oblasti podpísanej v Bratislave 29. novembra 1995, zmenenej Dohodou medzi ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ministrom dopravy a morského hospodárstva Poľskej republiky podpísanou v Bielsko-Bialej 19. júla 2001.
Dohoda nadobudla platnosť 16. februára 2007 v súlade s článkom 3.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.