113/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. februára 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „častiach A až H“ nahrádzajú slovami „časti A“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „častiach A až H“ nahrádzajú slovami „časti A“ a slová „časti I“ sa nahrádzajú slovami „časti B“.
3.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 70/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 70/2004 Z. z.
1.
Pri určení pravdepodobného rozsahu kontaminácie podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa prihliada na:
a)
hľuzy a rastliny pestované na mieste produkcie označenom podľa § 4 ods. 1 písm. a) za kontaminované,
b)
miesta produkcie, výrobným spôsobom spojené s hľuzami alebo rastlinami, označenými podľa § 4 ods. 1 písm. a) za kontaminované vrátane tých, ktoré s nimi používajú spoločnú mechanizáciu alebo výrobné zariadenia, a to buď priamo, alebo prostredníctvom spoločného dodávateľa,
c)
hľuzy alebo rastliny vypestované v miestach produkcie uvedených v písmene b) alebo nachádzajúce sa na takýchto miestach produkcie v období, keď sa na miestach produkcie uvedených v písmene a) nachádzali hľuzy alebo rastliny označené podľa § 4 ods. 1 písm. a) za kontaminované,
d)
priestory, v ktorých dochádza k manipulácii so zemiakmi zo spomenutých miest produkcie,
e)
všetky strojové zariadenia, mechanizáciu, lode, skladovacie priestory alebo ich časti a akékoľvek iné predmety vrátane obalového materiálu, ktoré mohli prísť do styku s hľuzami alebo rastlinami, ktoré boli podľa § 4 ods. 1 písm. a) označené za kontaminované,
f)
akékoľvek hľuzy alebo rastliny, ktoré sa skladovali alebo sa dostali do styku so stavbami alebo predmetmi uvedenými v písmene e), a to pred ich vyčistením alebo dezinfekciou,
g)
v dôsledku testov podľa § 5 tie hľuzy alebo rastliny, ktoré majú súrodenecký alebo rodičovský klonový vzťah k hľuzám alebo rastlinám, ktoré boli podľa § 4 ods. 1 písm. a) označené za kontaminované a pri ktorých sa i pri negatívnom výsledku skúmania prítomnosti baktériovej krúžkovitosti na základe klonovej príbuznosti kontaminácia zdá pravdepodobnou; testovanie odrôd sa môže uskutočniť, aby sa overila zhodnosť kontaminovaných alebo klonovo príbuzných hľúz alebo rastlín,
h)
miesta produkcie rastlinného materiálu uvedeného v písmene g).
2.
Pri stanovení pravdepodobného rozšírenia podľa § 4 ods. 1 písm. c) sa prihliada na
a)
blízkosť iných miest produkcie, v ktorých sa pestujú zemiaky alebo iné, prirodzene sa vyskytujúce hostiteľské rastliny,
b)
bežnú produkciu a použitie sadivových zemiakov.
3.
Podrobnosti oznámenia uvedeného v § 4 ods. 2 musia obsahovať:
a)
okamžite po potvrdení prítomnosti baktériovej krúžkovitosti laboratórnymi testami pomocou metód uvedených v prílohe č. 1, minimálne
– názov odrody danej dávky,
– typ (sadivové, konzumné a pod.) a ak je to potrebné, kategóriu sadivových zemiakov,
b)
pri riziku kontaminácie zemiakov pochádzajúcich z iného členského štátu alebo vývozu do iného členského štátu, kde sa potvrdil výskyt, podľa § 4 ods. 3, napríklad
– názov odrody danej dávky,
– názov a adresu odosielateľa a príjemcu,
– dátum doručenia dávky zemiakov,
– objem doručenej dávky zemiakov,
– kópiu rastlinného pasu alebo minimálne číslo rastlinného pasu alebo registračné číslo pestovateľa alebo obchodníka a kópiu oznámenia o doručení,
c)
po ukončení všetkých zisťovaní pre každý prípad:
– dátum, kedy sa kontaminácia potvrdila,
– stručný opis zisťovania, ktoré prebehlo s cieľom určiť zdroj a možné rozšírenie kontaminácie vrátane uskutočnenej úrovne odberu vzoriek,
– informácie o zistených alebo predpokladaných zdrojoch kontaminácie,
– podrobné informácie o rozsahu označenej kontaminácie vrátane počtu miest produkcie a pri zemiakoch počtu dávok s označením odrody a pri sadivových zemiakoch, kategóriu,
– podrobné informácie o bezpečnostnom pásme vrátane počtu miest výroby, ktoré neboli označené za kontaminované, ale ktoré sú zahrnuté v pásme.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 70/2004 Z. z.
1.
Opatrenia podľa § 6 písm. a) vykonané pod dohľadom kontrolného ústavu pre kontaminované hľuzy alebo rastliny musia obsahovať:
1.1.
použitie ako krmivo pre zvieratá po tepelnom spracovaní, ktoré vylučuje nebezpečenstvo prežitia baktériovej krúžkovitosti,
1.2.
zneškodnenie na schválených skládkach odpadu, pri ktorých neexistuje žiadne nebezpečenstvo úniku baktériovej krúžkovitosti do prostredia, napríklad priesakom na poľnohospodársky využívané plochy,
1.3.
spálenie,
1.4.
priemyselné spracovanie, a to priamou a bezprostrednou dodávkou spracovateľskému závodu vybavenému schválenými zariadeniami odpadového hospodárstva, pre ktoré sa stanovilo, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti, a ktoré je vybavené systémom čistenia a dezinfekcie minimálne odchádzajúcich vozidiel, alebo
1.5.
iné opatrenia, ak preukázateľne neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti.
Akýkoľvek zostávajúci odpad, ktorý vznikol na základe jednej z uvedených možností, sa zneškodní schválenými metódami podľa bodu 5.
2.
Za vhodné využitie alebo zneškodnenie pravdepodobne kontaminovaného rastlinného materiálu podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa podľa § 6 písm. b) pod dohľadom kontrolného ústavu pri vzájomnom informovaní zodpovedných orgánov1) členských štátov s cieľom zabezpečiť dohľad v ktoromkoľvek okamihu a so súhlasom zodpovedného orgánu členského štátu, v ktorom sa zemiaky majú baliť alebo spracúvať v zariadeniach na zneškodňovanie odpadu uvedených v bodoch 2.1. a 2.2., považuje
2.1.
použitie ako konzumných zemiakov už zabalených na priame dodanie a použitie bez opätovného balenia, v mieste s vhodným odpadovým hospodárstvom; so zemiakmi pestovanými na sadivo možno manipulovať len na rovnakom mieste, ak sa tak robí oddelene alebo po čistení a dezinfekcii,
2.2.
použitie konzumných zemiakov na priemyselné spracovanie a ich určenie na priame a bezprostredné dodanie spracovateľskému závodu vybavenému vhodnými zariadeniami odpadového hospodárstva a systémom čistenia a dezinfekcie minimálne odchádzajúcich vozidiel, alebo
2.3.
iné využitie alebo zneškodnenie, ak preukázateľne neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti a po schválení kontrolným ústavom.
3.
Pod primeraným postupom čistenia a dezinfekcie predmetov, ktoré sú uvedené v § 6 písm. c), sa rozumie ten, pre ktorý je stanovené, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti a že sa použijú pod dohľadom kontrolného ústavu.
4.
Opatrenia podľa § 6 písm. d) v rámci bezpečnostného pásma vyznačeného podľa § 4 ods. 1 písm. c) zahŕňajú:
4.1.
na miestach produkcie označených podľa § 5 ods. 1 písm. a) za kontaminované
4.1.1.
na poli označenom podľa § 5 ods. 1 písm. a) za kontaminované, a to:
4.1.1.1.
počas najmenej troch pestovateľských rokov nasledujúcich po roku označenej kontaminácie:
4.1.1.1.1.
opatrenia na likvidáciu samovysadených rastlín zemiaka a iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín baktériovej krúžkovitosti, a
4.1.1.1.2.
nesmú sa vysádzať žiadne hľuzy, rastliny a pravé semená zemiaka alebo iné, prirodzene sa vyskytujúce hostiteľské rastliny baktériovej krúžkovitosti alebo plodiny, pri ktorých existuje nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti,
4.1.1.1.3.
v prvom vegetačnom období zemiakov nasledujúcom po období uvedenom v bode 4.1.1.1.2. a pod podmienkou, že pole bolo bez rastlín zemiakov vyrastených zo samovýsadby, ako i bez iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín v priebehu kontrol počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich pestovateľských rokov pred zasadením, sa povoľuje len produkcia konzumných zemiakov, a zozbierané hľuzy sa budú testovať podľa postupu v prílohe č. 1,
4.1.1.1.4.
vo vegetačnom období zemiakov nasledujúcom po vegetačnom období uvedenom v bode 4.1.1.1.3. a pri dodržaní vhodného osevného postupu, ktorý je aspoň dva roky pre sadivové zemiaky, sa môžu pestovať zemiaky buď len s cieľom produkcie sadivových zemiakov, alebo produkcie konzumných zemiakov, a musí sa vykonať prieskum podľa § 2 ods. 1 až 4;
4.1.1.2.
počas štyroch pestovateľských rokov nasledujúcich po roku označenej kontaminácie:
4.1.1.2.1.
sa musia prijať opatrenia na likvidáciu samovysadených rastlín zemiaka a iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín baktériovej krúžkovitosti, a
4.1.1.2.2.
pole sa musí ponechať alebo udržiavať ako úhor alebo trvalý pasienok s častou nízkou kosbou alebo intenzívnym spásaním,
4.1.1.2.3.
v prvom vegetačnom období zemiakov nasledujúcom po období uvedenom v bode 4.1.1.2.2. a pod podmienkou, že pole bolo bez rastlín zemiakov vyrastených zo samovýsadby, ako i bez iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín v priebehu kontrol počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich pestovateľských rokov pred zasadením, sa povoľuje produkcia sadivových alebo konzumných zemiakov a zozbierané hľuzy sa budú testovať podľa postupu v prílohe č. 1;
4.1.2.
na ostatných pravdepodobne kontaminovaných poliach v bezpečnostnom pásme a pod podmienkou, že kontrolný ústav súhlasí s tým, že nebezpečenstvo samovysadených rastlín zemiaka a iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín baktériovej krúžkovitosti bolo eliminované:
4.1.2.1.
v pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie:
4.1.2.1.1.
buď vynechať výsadbu zemiakových hľúz, alebo pravých semien zemiaka alebo iných hostiteľských rastlín baktériovej krúžkovitosti, alebo
4.1.2.1.2.
sa môžu vysádzať len certifikované sadivové zemiaky určené len na konzumnú spotrebu,
4.1.2.2.
v druhom pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie, možno sadiť len certifikované sadivové zemiaky, ktoré boli testované na neprítomnosť latentnej infekcie baktériovej krúžkovitosti a vypestované pod kontrolou na miestach produkcie iných, ako tie, ktoré sa uvádzajú v bode 4.1, určené buď na produkciu sadivových, alebo konzumných zemiakov,
4.1.2.3.
v minimálne treťom pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie, sa môžu sadiť len certifikované sadivové zemiaky alebo sadivové zemiaky pestované pod kontrolou z certifikovaných sadivových zemiakov, určené buď na produkciu sadivových, alebo konzumných zemiakov,
4.1.2.4.
v každom pestovateľskom roku, ktorý sa uvádza v bodoch 4.1.2.1. až 4.1.2.3., sa prijmú opatrenia na likvidáciu samovysadených rastlín zemiaka alebo iných, prirodzene sa vyskytujúcich hostiteľských rastlín baktériovej krúžkovitosti a na každom zemiakovom poli sa uskutoční testovanie úrody zemiakov v súlade s postupom podľa prílohy č. 1;
4.1.3.
bezprostredne po označenej kontaminácii podľa § 4 ods. 1 písm. a) a po prvom nasledujúcom pestovateľskom roku sa všetka mechanizácia a skladovacie priestory v mieste produkcie a v jeho rámci zapojené do výroby zemiakov musia vyčistiť a vydezinfikovať podľa potreby pomocou primeraných metód uvedených v bode 3;
4.1.4.
v mieste produkcie, pri ktorom je možná úplná výmena pestovateľského substrátu:
4.1.4.1.
sa nesmú vysádzať žiadne hľuzy, rastliny alebo semená, okrem prípadu, keď sa miesto produkcie pod dohľadom kontrolného ústavu podrobilo opatreniam na zničenie baktériovej krúžkovitosti a odstráneniu akéhokoľvek hostiteľského rastlinného materiálu, vrátane aspoň jednej úplnej výmeny pestovateľského substrátu, vyčistenia a dezinfekcie miesta produkcie a všetkého vybavenia, a že bol udelený súhlas na pestovanie zemiakov, a
4.1.4.2.
produkcia zemiakov sa musí uskutočňovať z certifikovaného zemiakového sadiva alebo z minihľúz alebo minirastlín pochádzajúcich z testovaných zdrojov.
4.2.
V rámci vyznačeného bezpečnostného pásma bez ohľadu na opatrenia uvedené v bode 4.1. je potrebné:
4.2.1.
ihneď po označení kontaminácie zabezpečiť vyčistenie a dezinfekciu všetkých strojov a skladovacích priestorov, ktoré sú spojené s výrobou, s použitím príslušných metód uvedených v bode 3;
4.2.2.
bezprostredne po označenej kontaminácii a v priebehu najmenej troch vegetačných období nasledujúcich po nej:
4.2.2.1.
zabezpečiť dozor nad podnikmi, ktoré pestujú zemiaky, skladujú zemiakové hľuzy a manipulujú s nimi, ako aj nad podnikmi poskytujúcimi zemiakarsku mechanizáciu dodávateľským spôsobom,
4.2.2.2.
vyžadovať, aby v takomto bezpečnostnom pásme boli všetky porasty zemiakov vysádzané výlučne z certifikovaného sadiva alebo aby bolo používané sadivo vypestované pod dohľadom kontrolného ústavu a aby sadivové zemiaky, ktoré boli pestované na miestach produkcie, ktoré boli podľa § 4 ods. 1 písm. b) označené za pravdepodobne kontaminované, boli po zbere testované,
4.2.2.3.
vyžadovať osobitnú manipuláciu s uskladnenými sadivovými zemiakmi a konzumnými zemiakmi vo všetkých priestoroch alebo systém čistenia a dezinfekciu, ktorá sa uskutoční medzi manipuláciou so sadivovými a konzumnými zemiakmi,
4.2.2.4.
podľa § 2 ods. 1 až 4 vykonávať prieskumy;
4.2.3.
v priebehu primeraného obdobia a podľa potreby zaviesť program kompletnej výmeny sadivových zemiakov.
5.
Aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu rozširovania baktériovej krúžkovitosti zemiaka, schválené metódy zneškodňovania odpadu sú:
5.1.
zemiakový odpad (vrátane vyradených zemiakov a zemiakových šupiek) a iný pevný odpad súvisiaci so zemiakmi (vrátane pôdy, kameňov a iného odpadového materiálu) sa musí zneškodniť
5.1.1.
na schválenej skládke odpadu, na ktorej neexistuje žiadne nebezpečenstvo úniku baktériovej krúžkovitosti do prostredia, napríklad priesakom do poľnohospodárskej pôdy. Odpad sa musí prepraviť priamo na skládku, pričom sa musí kontrolovať, aby nevzniklo nebezpečenstvo straty odpadu, alebo
5.1.2.
spálením, alebo
5.1.3.
iným spôsobom za predpokladu, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania baktériovej krúžkovitosti.
5.2.
tekutý odpad, ktorý obsahuje nerozpustné tuhé látky, sa musí pred zneškodnením prefiltrovať alebo nechať sedimentovať, aby sa odstránili tieto pevné látky. Pevné látky sa zneškodňujú tak, ako je uvedené v bode 5.1.
Tekutý odpad sa musí
1.
pred zneškodnením celý zahriať minimálne na 60 oC po dobu 30 minút, alebo
2.
zneškodniť iným spôsobom, ktorý je schválený a pod kontrolou kontrolného ústavu tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo, že by odpad mohol prísť do styku s poľnohospodárskou pôdou.
Možnosti uvedené v tejto prílohe sa taktiež uplatňujú na odpad súvisiaci s manipuláciou a spracovaním kontaminovaných dávok.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 70/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
Smernica Rady 93/85/EHS o kontrole baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15) v znení Smernice Komisie č. 2006/56/ES z 12. júna 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 93/85/EHS o boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Ú. v. ES L 182, 4. 7. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Robert Fico v. r.