116/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 2004 bol v Londýne prijatý Dodatok k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1312 z 26. októbra 2004 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 18. decembra 2004.
Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.
K oznámeniu č. 116/2007 Z. z.
DODATOK k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
Článok 1 Dohody o založení Banky bude zmenený podľa nasledujúceho znenia: (nový text je napísaný kurzívou)
Článok 1
Cieľ
V rámci podpory hospodárskeho pokroku a obnovy bude cieľom banky podpora prechodu k otvoreným trhovo orientovaným ekonomikám a podpora súkromnej a podnikateľskej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa prihlásili k princípom parlamentnej demokracie, pluralizmu a trhovej ekonomiky a ktoré tieto princípy používajú v praxi. „Zámer banky môže byť vykonávaný aj v Mongolsku za tých istých podmienok. Preto akýkoľvek odkaz v tejto Dohode a v jej prílohách na „stredoeurópske a východoeurópske krajiny", „krajiny strednej a východnej Európy", „recipientskú krajinu (alebo krajiny)" alebo na „členskú recipientskú krajinu (alebo krajiny)" sa bude vzťahovať aj na Mongolsko.“
K oznámeniu č. 116/2007 Z. z.