118/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2007 bola v Pekingu podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2007 v súlade s čl. 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.