121/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9, § 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 74 ods. 9, § 74a ods. 10 a § 139 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi.
Toto opatrenie preberá ustanovenia smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) a 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré zásadným spôsobom menia a dopĺňajú pravidlá obozretného podnikania bánk upravené smernicou 2000/12/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a výpočet kapitálovej primeranosti bánk a obchodníkov s cennými papiermi upravený smernicou 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. Opatrenie upravuje požiadavky na vlastné zdroje financovania bánk a obchodníkov s cennými papiermi a podrobnosti o pravidlách obmedzovania majetkových angažovaností bánk a obchodníkov s cennými papiermi tak, aby tieto požiadavky zodpovedali skutočným rizikám, ktorým sú banky a obchodníci s cennými papiermi vystavení.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.