136/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zvukové výstražné zariadenia“.
2.
V § 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „smernica 70/388/EHS")“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „(ďalej len „smernica")“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
4.
V celom texte nariadenia vlády sa vypúšťajú slová „70/388/EHS v platnom znení“.
5.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 398/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.