141/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na povinné štítky a nápisy a na spôsob ich pripevnenia na vozidle“.
2.
V § 2 sa slová „(ďalej len „smernica 76/114/EHS") v platnom znení“ nahrádzajú slovami „v platnom znení (ďalej len „smernica")“.
3.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „76/114/EHS v platnom znení“.
4.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
5.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 394/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Komisie 78/507/EHS z 19. mája 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.