144/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2006 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv na výsledky duševnej činnosti.
Dohoda nadobudla platnosť 6. marca 2007 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.