144/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2006 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv na výsledky duševnej činnosti.
Dohoda nadobudla platnosť 6. marca 2007 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.