149/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Združená stredná škola obchodu a služieb,
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
0437/2006/T 5. 4. 2006 38/2006
2. Výskumný ústav spojov, n. o.,
Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica
0463/2006/T 8. 8. 2006 38/2006
3. Bytový Podnik Brezová, spol. s r. o.,
Družstevná 585/9,
906 13 Brezová pod Bradlom
0539/2006/T 22. 9. 2006 38/2006
4. Bytový podnik, m. p. Modra, Šúrska 5,
900 01 Modra
0571/2006/T 3. 10. 2006 38/2006
5. Podnik bytových služieb s. r. o.,
Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok
0579/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
6. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
00580/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
7. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,
831 04 Bratislava
0585/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
8. REKOTaK, s. r. o., Biskupická 28,
821 06 Bratislava
0586/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
9. Nibaco a. s., Mlynské Nivy 56,
824 52 Bratislava
0587/2006/T 13. 10. 2006 38/2006
10. Technické služby mesta Partizánske,
spol. s r. o., Nemocničná 979/1,
958 30 Partizánske
0588/2006/T 13. 10. 2006 39/2006
11. Stavebné bytové družstvo, Št. Moyzesa 47,
984 01 Lučenec
0589/2006/T 17. 10. 2006 38/2006
12. BINEKO, spol. s r. o., Nám. SNP 2/2,
015 01 Rajec
0591/2006/T 17. 10. 2006 39/2006
13. Stavebné bytové družstvo Bratislava I,
Palackého 24, 811 02 Bratislava
0593/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
14. Mestský podnik bytového hospodárstva,
Fraňa Kráľa 24, 966 81 Žarnovica
0594/2006/T 19. 10. 2006 38/2006
15. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s.,
Daxnerova 765, 980 61 Tisovec
0595/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
16. Mestský podnik Tisovec, Francisciho 818,
980 61 Tisovec
0596/2006/T 20. 10. 2006 38/2006
17. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0597/2006/T 25. 10. 2006 39/2006
18. Mestské hospodárstvo, s. r. o.
Spišské Vlachy, ul. SNP č. 34,
053 61 Spišské Vlachy
0598/2006/T 23. 10. 2006 50/2006
19. ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o., Stred 409,
023 54 Turzovka
0599/2006/T 24. 10. 2006 39/2006
20. PPA Controll, a. s., Vajnorská 137,
P.O. Box 28, 830 00 Bratislava
0601/2006/T 26. 10. 2006 39/2006
21. ST.Nicolaus, a. s., ul. 1. mája 113,
031 28 Liptovský Mikuláš
0602/2006/T 30. 10. 2006 39/2006
22. DOMUS Bratislava, s. r. o., Dlhá 46,
900 28 Ivanka pri Dunaji
0603/2006/T 31. 10. 2006 39/2006
23. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0604/2006/T 2. 11. 2006 38/2006
24. Všeobecná úverová banka, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
0605/2006/T 8. 11. 2006 39/2006
25. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
0606/2006/T 14. 11. 2006 38/2006
26. Bytový podnik Mesta Dudince,
Merovská 274, 962 71 Dudince
0607/2006/T 7. 11. 2006 38/2006
27. Levická teplárenská spol. s r. o., Nábrežná 1,
934 01 Levice
0608/2006/T 13. 11. 2006 50/2006
28. VODOTIKA-MG, spol. s r. o.,
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
0609/2006/T 21. 11. 2006 39/2006
29. BENET, s. r. o., Nám. SNP 974/28,
972 71 Nováky
0610/2006/T 28. 11. 2006 43/2006
30. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica,
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
0611/2006/T 28. 11. 2006 44/2006
31. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0612/2006/T 30. 11. 2006 43/2006
32. Račianska teplárenská, a. s., Hečkova 5,
831 05 Bratislava
0613/2006/T 30. 11. 2006 50/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.