150/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 12. marca 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
K návrhu podľa § 2 sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.1a)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 16e odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2k znie:
„2k)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.“.
4.
Za § 16h sa vkladajú § 16i až 16l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Európske družstvo
§ 16i
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.
(2)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia členských schôdzí družstiev podieľajúcich sa na založení európskeho družstva splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,
b)
návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,2la)
c)
osvedčenie podľa osobitného predpisu,2lb)
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu 2lc) uplynula bez uzavretia dohody,
e)
stanovy európskeho družstva,
f)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
g)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(3)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo zmenou právnej formy družstva na európske družstvo podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
návrh podmienok zmeny, ktorou sa mení právna forma družstva na európske družstvo, v znení schválenom členskou schôdzou družstva,
b)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2le)
c)
stanovy európskeho družstva v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu 2lc) uplynula bez uzavretia dohody,
e)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(4)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo iným spôsobom podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi európskeho družstva,
b)
stanovy európskeho družstva,
c)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
d)
doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania,
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.2lf)
§ 16j
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 27.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 27.
§ 16k
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 28.
(2)
K návrhu na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske družstvo bolo zapísané do obchodného registra alebo do inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16l
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.
(2)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva v štáte jeho pôvodného sídla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2la až 2lg znejú:
„2la)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ 17/zv.01–2004).
2lb)
Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lc)
§ 27 až 46 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
2ld)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2le)
Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lf)
Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lg)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.“.
5.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
„23b
Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na družstvo. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2n)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2n znie:
„2n)
Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.“.
6.
V prílohe č. 2 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra, pri údajoch o „Mieste podnikania podnikateľa – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová:„a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
7.
V prílohe č. 2 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra, pri údajoch o „Mieste podnikania podnikateľa – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka“.
8.
V prílohe č. 4 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
9.
V prílohe č. 4 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
10.
V prílohe č. 6 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
11.
V prílohe č. 6 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
12.
Prílohy č. 7 a 8 znejú:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
13.
V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
14.
V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
15.
V prílohe č. 12 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
16.
V prílohe č. 12 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
17.
V prílohe č. 13 v časti X týkajúcej sa údajov o zakladateľovi sa slovo „Zakladateľ“ nahrádza slovami „Názov zakladateľa a adresa zakladateľa“.
18.
V prílohe č. 13 v časti XI týkajúcej sa kmeňového imania sa slová „Kmeňové imanie“ nahrádzajú slovami „Výška kmeňového imania“.
19.
V prílohe č. 14 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
20.
V prílohe č. 14 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
21.
V prílohe č. 18 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra na základe osobitného zákona, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
22.
V prílohe č. 18 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra na základe osobitného zákona, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka“.
23.
V prílohe č. 21 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
24.
V prílohe č. 21 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
25.
V prílohe č. 24 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Prílohy“ pripájajú tieto slová: „a listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
26.
V prílohe č. 24 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra, pri údajoch o „Sídle – § 2 ods. 1 písm. a) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“ pripájajú tieto slová: „podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
27.
Za prílohu č. 25 sa vkladajú prílohy č. 26, 27 a 28, ktoré znejú:
„Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
v z. Anna Vitteková v. r.