151/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 04. platovej triede pracovná činnosť 06 znie:
„06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity, vybavovanie reklamácií a vedenie predpísanej evidencie vo vybranom účelovom zariadení.“.
2.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 18, ktorá znie:
„18 Komplexné zabezpečovanie prác spojených s procesom informovanosti o voľných pracovných miestach v medzinárodných organizáciách (napr. Európska únia, NATO, OBSE, RE, OSN, odborné organizácie OSN) v rezorte ministerstva zahraničných vecí.“.
3.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 18, ktorá znie:
„18 Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
5.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V prílohe č. 1 v časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
7.
V prílohe č. 1 v časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 12. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 04.
8.
V prílohe č. 1 v časti 04. Financie v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnými činnosťami 02 a 03, ktoré znejú:
„02 Samostatné zabezpečovanie prác súvisiacich s platbami spotrebných daní alebo s registračným odberným číslom, alebo s tlačou a overovaním kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia cigariet.
03 Samostatná odborná práca spojená so správou národných dovozných a vývozných opatrení uplatňovaných v rámci Slovenskej republiky.“.
9.
V prílohe č. 1 v časti 04. Financie v 08. platovej triede pracovná činnosť 03 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„03 Zabezpečovanie kontrolnej techniky, výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo v colnej správe u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
10.
V prílohe č. 1 v časti 05. Geodézia, kartografia a kataster v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnými činnosťami 03 až 06, ktoré znejú:
„03 Obnova a aktualizácia geodetických bodov v teréne vrátane spracúvania údajov v informačnom systéme geodetických základov.
04 Zber priestorových údajov a hodnôt atribútov objektov miestnym šetrením v teréne na tvorbu databázy geografického informačného systému.
05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie požiadaviek oprávnených používateľov na informácie a produkty z celoštátneho automatizovaného systému geodézie, kartografie a katastra.
06 Dokumentácia štátnych mapových diel a ostatných geodetických dokumentov v technickej dokumentácii a vydávanie a poskytovanie dokumentovaných materiálov.“.
11.
V prílohe č. 1 v časti 05. Geodézia, kartografia a kataster v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 03 a 04, ktoré znejú:
„03 Tvorba a aktualizácia priestorovej databázy geografického informačného systému na tvorbu štátnych mapových diel.
04 Samostatná odborná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním stanovených technológií.“.
12.
V prílohe č. 1 v časti 05. Geodézia, kartografia a kataster v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 02 a 03, ktoré znejú:
„02 Samostatná odborná práca v geodetických sieťach pri určovaní referenčných bodov vrátane tvorby, aktualizácie a dokumentácie priestorovej objektovo orientovanej databázy geodetických základov.
03 Samostatná špecializovaná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra vrátane obnovy katastrálneho operátu a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním nových nestanovených technológií.“.
13.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo sa pred 09. platovú triedu vkladá 08. platová trieda, ktorá znie:
„08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike pre potreby riadenia investičných projektov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná realizácia spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie podnikateľského prostredia Slovenskej republiky u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
14.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Metodické usmerňovanie podnikateľských subjektov pri koordinácii exportných a investičných príležitostí pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
15.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 11. platovej triede pracovná činnosť 03 znie:
„03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
16.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 07 až 09, ktoré znejú:
„07 Analytická, syntetická a metodická činnosť v oblasti prílevu priamych zahraničných investícií do jednotlivých regiónov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pracovísk ústredného orgánu štátnej správy v zahraničí v oblasti exportu a priamych zahraničných investícií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
09 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie subkontraktačných búrz u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
17.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 12. platovej triede pracovná činnosť 02 znie:
„02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
19.
V prílohe č. 1 v časti 06. Hospodárstvo v 12. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 04 a 05, ktoré znejú:
„04 Koncepčná a rozhodovacia činnosť na podporu zahraničného obchodu pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti podpory budovania priemyselných parkov a strategických nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.“.
20.
V prílohe č. 1 v časti 08. Justícia v 06. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:
„03 Odborné vykonávanie administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, zakladanie a kompletizovanie osobných spisov obvinených a odsúdených a vedenie ďalších súvisiacich evidencií.“.
21.
V prílohe č. 1 v časti 08. Justícia v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Vybavovanie agendy so súdmi a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní nedostatkov vo vykonávacom konaní, ktoré majú vplyv na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, vrátane koordinovania odborných administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.“.
22.
V prílohe č. 1 v časti 08. Justícia sa za 07. platovú triedu vkladá 08. platová trieda, ktorá znie:
„08. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Koordinovanie všetkých odborných administratívnych činností súvisiacich so zabezpečovaním eskort obvinených a odsúdených osôb.“.
23.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 07. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov v pôsobnosti celých ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kontrola.“.
24.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 08. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Spracúvanie podkladov na tvorbu plánov riešenia úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.“.
25.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 07, ktorá znie:
„07 Tvorba plánov činností na riešenie krízových situácií po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.“.
26.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 10. platovej triede pracovná činnosť 08 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách v rezorte ministerstva obrany.“.
27.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 11 až 13, ktoré znejú:
„11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie rozvoja vojenskej odbornej pripravenosti vojakov na plnenie úloh ozbrojených síl vo vymedzenej oblasti na úrovni základnej zložky ozbrojených síl.
12 Metodická činnosť, organizovanie a zabezpečovanie systému fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov.
13 Komplexné koordinovanie a metodická činnosť pri tvorbe plánov činností na riešenie úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.“.
28.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 11. platovej triede pracovná činnosť 11 znie:
„11 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.“.
29.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 14 sa slovo „Ozbrojených“ nahrádza slovom „ozbrojených“.
30.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 12. platovej triede pracovná činnosť 03 znie:
„03 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe ozbrojených síl vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.“.
31.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 04 sa slovo „Ozbrojených“ nahrádza slovom „ozbrojených“.
32.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 12. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:
„05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie letovej prevádzky v rozsahu oblastnej služby riadenia vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)“.
33.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 212/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.“.
34.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
35.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 06. platovej triede pracovná činnosť 03 znie:
„03 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybranom type zariadenia sociálnych služieb alebo vo vybranom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávané asistentom výživy.19)“.
36.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 07. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vyššie odborné vzdelanie znie:
„01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť vykonávané sestrou.19)“.
37.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede pracovné činnosti 02 a 03 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie znejú:
„02 Zabezpečovanie sociálnej agendy v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane poskytovania sociálnoporadenských služieb zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.25)
03 Tvorba zámerov a cieľov skupinovej práce a vedenie skupiny s preventívno-výchovným zameraním (napr. skupina anonymných alkoholikov, skupina rodičov v sociálnej núdzi a hmotnej núdzi).“.
38.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:
„04 Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie vrátane ich monitorovania a vyhodnocovania.“.
39.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede pracovné činnosti 01 a 02 vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie znejú:
„01 Koordinovanie a vykonávanie špecializovaných terapeutických a sociálnych opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)
02 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
40.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 09. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„01 Sociálna práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (napr. vydávanie rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, o skončení poskytovania služieb v zariadení sociálnych služieb alebo poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o úhradách za poskytnutú starostlivosť v nich) vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.25)“.
41.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„01 Sociálne diagnostikovanie klientov pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb a počas ich pobytu v zariadení alebo sociálne diagnostikovanie klientov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.25)“.
42.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede pracovná činnosť 04 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„04 Poskytovanie pomoci pri riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, partnerských vzťahoch alebo v rodinných vzťahoch i v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských alebo psychoterapeutických postupov vrátane preventívnej, resocializačnej alebo sociálnej práce s jednotlivcom alebo so skupinou.“.
43.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 11. platovej triede pracovné činnosti 02 a 03 znejú:
„02 Psychologická práca na poradenskom úseku, diagnostické vyšetrenie v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
03 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodického usmerňovania zamestnancov vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.25)“.
44.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 11. platovej triede pracovná činnosť 06 znie:
„06 Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
45.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 12. platovej triede pracovná činnosť 02 znie:
„02 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.25)“.
46.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 06. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 10, ktorá znie:
„10 Samostatná odborná práca na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a hlásenia do registra obyvateľov Slovenskej republiky.“.
47.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede pracovná činnosť 03 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„03 Príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní sociálnej služby vrátane služieb v zariadení, ktoré zriaďuje obec (napr. zariadenie chráneného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, domov pre osamelého rodiča, útulok).“.
48.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede pracovná činnosť 06 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„06 Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. pri správe daní a poplatkov, majetku, detských jaslí, klubov dôchodcov, sociálnych zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školských zariadení, kultúrnych zariadení, športových zariadení).“.
49.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:
„12 Koordinovanie a usmerňovanie komunitnej práce v sociálne znevýhodnenom prostredí v obci alebo vo viacerých obciach.“.
50.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede pracovná činnosť 05 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„05 Samostatná analytická činnosť na úseku sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
51.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:
„04 Metodické usmerňovanie a analyzovanie komunitného rozvoja v sociálne znevýhodnenom prostredí vo viacerých obciach.“.
52.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede pracovná činnosť 11 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na úhradu nákladov za sociálne služby, za vykonávanie sociálnej prevencie, za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a za poskytovanie sociálneho poradenstva právnickými osobami a fyzickými osobami, kontrola hospodárenia s nimi a plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
53.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná činnosť 07 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni obce.“.
54.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná činnosť 20 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„20 Rozhodovanie na prvom stupni správneho konania o prijatí do zariadenia sociálnych služieb bez právnej subjektivity, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby a uzatváranie dohody o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez právnej subjektivity na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
55.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovné činnosti 22 a 23 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znejú:
„22 Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených vyšším územným celkom alebo obcou.
23 Koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
56.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede pracovné činnosti 13 až 15 znejú:
„13 Koncepčná činnosť a metodické usmerňovanie výchovnej činnosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.
14 Metodické a odborné usmerňovanie vrátane kontroly psychologickej starostlivosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.
15 Metodické usmerňovanie investičnej činnosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
57.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede pracovná činnosť 17 znie:
„17 Tvorba koncepcie a koordinovanie aktivít na úseku sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, výchovnej a poradenskej starostlivosti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
58.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 22, ktorá znie:
„22 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.26)“.
59.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede pracovná činnosť 08 znie:
„08 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku.“.
60.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 03. platovej triede pracovná činnosť 01 znie:
„01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy alebo v špeciálnom výcvikovom stredisku, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.“.
61.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 05. platovej triede pracovná činnosť 01 znie:
„01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež alebo dospelých občanov, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnej škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
62.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom školského zariadenia, športového strediska mládeže, zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimo vyučovania, rozvíjajúca záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže, systematicky doplňujúca školskú výučbu.“.
63.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede pracovné činnosti 02 a 03 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie znejú:
„02 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)
03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí a žiakov, formujúca ich vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť v čase mimo vyučovania, práca s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenenými do štandardného vzdelávania, systematicky doplňujúca ich školskú výučbu, ktorú vykonáva vychovávateľ školy alebo školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)“.
64.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom znie:
„01 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením, zameraná na rozvíjanie ich tvorivých schopností a zručností v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spojená so špeciálnopedagogickou diagnostikou, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)“.
65.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede pracovná činnosť 03 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť individuálne orientovaná na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo na deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením, systematicky doplňujúca školskú výučbu, zameraná na rozvíjanie ich tvorivých schopností a zručností, vykonávaná vychovávateľom špeciálnej školy, špeciálneho školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)“.
66.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„02 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školy alebo školského zariadenia, zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)“.
67.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede pracovné činnosti 03 a 04 znejú:
„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti spoločenských a prírodných vied vrátane spracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo samostatná výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ školy, školského zariadenia, športového strediska mládeže alebo vychovávateľ pre deti alebo dospelých občanov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.26)
04 Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.26)“.
68.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede pracovná činnosť 01 znie:
„01 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti, spojená s poradenskou činnosťou, diagnostikovaním a využitím špeciálnych výchovných metód, ktorú vykonáva vychovávateľ špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.26)“.
69.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede pracovná činnosť 05 znie:
„05 Samostatná odborná činnosť zahrnujúca liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená so špeciálnopedagogickou diagnostikou a s výchovným poradenstvom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej poradne, pedagogicko-psychologickej poradne, diagnostického centra, špeciálneho výchovného zariadenia, špeciálnej školy alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, určenie preventívnych a diagnostických postupov jednotlivých prípadov.“.
70.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa citácia „Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
71.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 02. platovej triede pracovná činnosť 09 znie:
„09 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných alebo výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva.“.
72.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 03. platovej triede pracovná činnosť 01 znie:
„01 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných a výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.“.
73.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 03. platovej triede pracovná činnosť 02 z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia znie:
„02 Prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyberania poplatkov za poskytované služby.“.
74.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 04. platovej triede pracovná činnosť 02 z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia znie:
„02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb, inkaso valút, vedenie predpísanej evidencie.“.
75.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:
„05 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov spoločenských, slávnostných a historických rovnošiat s využitím rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.“.
76.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárenských a údržbárskych prác dopĺňajú pracovnou činnosťou 14, ktorá znie:
„14 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na preteky športových plavidiel vrátane výmeny, nastavovania a celkovej opravy prívesných motorov podľa stanovených kritérií.“.
77.
V prílohe č. 2 v časti 15. Práca a sociálne veci v 04. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:
„06 Rutinná práca s občanom v sociálnej núdzi v dôsledku sociálnej neprispôsobivosti (napr. dohľad na dochádzku detí do školy, vytváranie, prehlbovanie a upevňovanie hygienických návykov, sprevádzanie pri návšteve úradov a inštitúcií).“.
78.
V prílohe č. 2 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 01. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 01.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Robert Fico v. r.