156/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 3. októbra 2006 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z. , oznámenie č. 97/2005 Z. z. a oznámenie č. 123/2006 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2007. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 156/2007 Z. z.
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Pravidlo 11
Požiadavky na vonkajšiu úpravu medzinárodnej prihlášky
11.1 až 11.8 (bez zmeny)
11.9 Spôsob písania textu
(a)
až (c) (bez zmeny)
(d)
Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,28 cm, a čiernou nezmazateľnou farbou tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v pravidle 11.2, za predpokladu, že každá textová časť v žiadosti môže byť napísaná takými písmenami, ktorých výška nie je menšia ako 0,21 cm.
(e)
(bez zmeny)
11.10 až 11.14 (bez zmeny)
Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklady na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia
12.1
a 12.1bis (bez zmeny)
12.1ter Jazyk údajov predložených podľa pravidla 13bis.4
Každý údaj týkajúci sa uloženého biologického materiálu, predložený podľa pravidla 13bis.4 musí byť v takom jazyku, v akom sa podala medzinárodná prihláška, za predpokladu, že ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), každý údaj sa musí predložiť v obidvoch jazykoch, tak v jazyku prihlášky, ako sa podala, ako aj v jazyku prekladu.
12.2
Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom sa podala medzinárodná prihláška. Každá oprava chyby podľa pravidla 26 v preklade predloženom podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, každá oprava chyby podľa pravidla 55.2(c) v preklade predloženom podľa pravidla 55.2(a) alebo každá oprava v preklade žiadosti predloženej podľa pravidla 26.3ter(c) musí byť v jazyku prekladu.
12.3
až 12.4 (bez zmeny)
Pravidlo 20
Dátum medzinárodného podania
20.1 až 20.7 (bez zmeny)
20.8 Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom
(a)
(bez zmeny) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom úrade, tak dlho, pokiaľ pretrváva nezlučiteľnosť s týmto zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo vestníku.
(a-bis) Ak chýbajúci prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel 4.18 a 20.6 pre úkony odseku (a) tohto pravidla, prijímací úrad bude konať primerane podľa toho, ako stanovujú pravidlá 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c). Ak prijímací úrad koná, ako stanovuje pravidlo 20.5(c), prihlasovateľ môže konať, ako stanovuje pravidlo 20.5(e).
(b)
(bez zmeny) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa týkajú konania podľa článku 22 na úrade, pokiaľ bude trvať nezlučiteľnosť s týmto zákonom, za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo vestníku.
(c)
Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe zistenia prijímacieho úradu podľa pravidla 20.6(b), ale toto včlenenie odkazom sa neuplatňuje na medzinárodné prihlášky v konaní pred určeným úradom pre účinok odseku (b) tohto pravidla, určený úrad môže konať o prihláške, akoby bol medzinárodný dátum podania udelený podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) podľa okolností, za predpokladu, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) sa použije mutatis mutandis.
Pravidlo 26
Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom
26.1 až 26.3ter (bez zmeny)
26.4 Postup
Opravu žiadosti možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu úradu, ak je oprava takej povahy, že ju možno z listu preniesť do žiadosti bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvnilo zreteľnosť a možnosť priamej reprodukcie tohto listu, na ktorý sa má oprava preniesť. Inak v prípade opravy každého prvku medzinárodnej prihlášky iného než žiadosť je prihlasovateľ povinný predložiť náhradný list s urobenou opravou a v sprievodnom liste upozorniť na rozdiely medzi náhradným a pôvodným listom.
26.5 až 26.6 (bez zmeny)
Pravidlo 36
Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodnú rešerš
36.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek
Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16(3)(c) sú:
(i)
až (iii) (bez zmeny)
(iv)
úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodnej rešerše,
(v)
úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.
Pravidlo 43
Správa o medzinárodnej rešerši
43.1 až 43.3 (bez zmeny)
43.4 Jazyk
Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17(2)(a) sa musia zverejniť v jazyku, v ktorom je medzinárodná prihláška, na ktorú sa vzťahujú, za predpokladu, že
(i)
ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a medzinárodný orgán si tak želá, správa o medzinárodnej rešerši a každé uznesenie vykonané podľa článku 17(2)(a) môžu byť v jazyku prekladu,
(ii)
ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.4, ktorý nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, a ak si orgán tak želá, správa o medzinárodnej rešerši a každé uznesenie vykonané podľa článku 17(2)(a) môžu byť v obidvoch jazykoch, v jazyku, ktorý je prípustný pre orgán, a v jazyku zverejnenia vo vzťahu k pravidlu 48.3(a).
43.5 až 43.10 (bez zmeny)
Pravidlo 48
Medzinárodné zverejnenie
48.1 až 48.2 (bez zmeny)
48.3 Jazyky zverejnenia
(a)
až (b) (bez zmeny)
(c)
Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku ako v angličtine, zverejnení sa správa o medzinárodnej rešerši v rozsahu podľa pravidla 48.2(a)(v) alebo uznesenie podľa článku 17(2)(a), názov vynálezu, anotácia a všetky texty k obrázku alebo obrázkom v anotácii v tomto jazyku, ako aj v angličtine. Preklad, ak ho nepredložil prihlasovateľ podľa pravidla 12.3, urobí Medzinárodný úrad, ktorý nesie zaň zodpovednosť.
48.4 až 48.6 (bez zmeny)
Pravidlo 54bis
Lehota na podanie návrhu
54bis.1 Lehota na podanie návrhu
(a)
Návrh sa môže podať kedykoľvek pred uplynutím nasledujúceho obdobia, podľa toho, ktoré uplynie neskôr:
(i)
tri mesiace od doručenia správy o medzinárodnej rešerši prihlasovateľovi alebo uznesenia podľa článku 17(2)(a) a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 alebo
(ii)
22 mesiacov od dátumu priority.
(b)
(bez zmeny)
Pravidlo 55
Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)
55.1 (bez zmeny)
55.2 Preklad medzinárodnej prihlášky
(a)
(bez zmeny)
(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (a) musí obsahovať každý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a), a každú časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a), ktoré sa považovali za obsiahnuté v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 20.6(b).
(a-ter) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum musí preveriť každý preklad podľa odseku (a), či je v súlade s požiadavkami na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, v takom rozsahu, aký je nutný na účely medzinárodného predbežného prieskumu.
(b)
(bez zmeny)
(c)
Ak požiadavky uvedené v odsekoch (a), (a-bis) a (a-ter) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovaný preklad alebo požadovanú opravu v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.
(d)
Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), uvedenej požiadavke sa vyhovelo. Ak prihlasovateľ tak nevykoná, žiadosť sa považuje za nepredloženú a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vydá o tom uznesenie.
55.3 (bez zmeny)
Pravidlo 63
Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodný predbežný prieskum
63.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek
Minimálne požiadavky uvedené v článku 32(3) sú:
(i)
až (iii) (bez zmeny)
(iv)
úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodnej rešerše,
(v)
úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.
Pravidlo 76
Preklad prioritného dokladu
Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi
76.1, 76.2 a 76.3 (zostávajú zrušené)
76.4 (bez zmeny)
76.5 Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi
Pravidlá 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis sa použijú za predpokladu, že
(i)
až (v) (bez zmeny)
Pravidlo 91
Oprava zjavných chýb v medzinárodnej prihláške a iných dokumentoch
91.1 a 91.2 (bez zmeny)
91.3 Autorizácia a účinok opravy
(a)
až (e) (bez zmeny)
(f)
Určený úrad nemusí vziať do úvahy opravu, ktorá bola oprávnená podľa pravidla 91.1, len ak zistí, že by nedovolil vykonanie opravy podľa pravidla 91.1, ak by bol kompetentným orgánom, za predpokladu, že žiaden určený úrad nezamietne opravu oprávnenú podľa pravidla 91.1 bez toho, aby dal príležitosť prihlasovateľovi vyjadriť sa v lehote primeranej okolnostiam k úmyslu úradu, že nebude brať opravu do úvahy.
Sadzobník poplatkov (s platnosťou od 12. októbra 2006)
Poplatok Suma
1. Poplatok za medzinárodné podanie:
(pravidlo 15.2)
1 400 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2. Manipulačný poplatok
(pravidlo 57.2)
200 švajčiarskych frankov
Zľavy
3.
Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami podaná
(a)
na papieri spolu s kópiou v elektronickej forme, ak žiadosť a anotácia sú kódované v znakovom formáte: 100 švajčiarskych frankov,
(b)
v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte: 100 švajčiarskych frankov,
(c)
v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte: 200 švajčiarskych frankov,
(d)
v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte: 300 švajčiarskych frankov.
4.
Medzinárodný poplatok za podanie (prípadne znížený podľa bodu 3) a manipulačný poplatok sú znížené o 75 %, ak je medzinárodná prihláška podaná
(a)
prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií hodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997), alebo
(b)
prihlasovateľom, či je alebo nie je fyzickou osobou, a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorý je klasifikovaný Spojenými národmi prinajmenšom ako rozvojová krajina,
za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, každý musí spĺňať kritériá uvedené v písmene (a) alebo (b).
K oznámeniu č. 156/2007 Z. z.