157/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 5. októbra 2005 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z. a oznámenie č. 123/2006 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2007. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 157/2007 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 2
Výklad niektorých slov
2.1
až 2.3 (bez zmeny)
2.4
„Prioritné obdobie“
(a)
Kedykoľvek sa použije výraz „prioritné obdobie“ vo vzťahu k uplatneniu priority, znamená to obdobie 12 mesiacov od dátumu podania skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje. Dátum podania skoršej prihlášky nespadá do tohto obdobia.
(b)
Pravidlo 80.5 sa použije mutatis mutandis k prioritnému obdobiu.
Pravidlo 4
Žiadosť (obsah)
4.1
Povinný a fakultatívny obsah. Podpis.
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Žiadosť môže obsahovať
(i)
a (ii) (bez zmeny)
(iii)
vyhlásenia podľa pravidla 4.17,
(iv)
vyhlásenie podľa pravidla 4.18,
(v)
žiadosť o obnovenie práva na prioritu
(d)
(bez zmeny)
4.2
až 4.9 (bez zmeny)
4.10
Uplatnenie priority
(a)
Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných buď v členskom štáte, alebo v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, alebo v členskom štáte, alebo v členskom štáte Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členským štátom tejto zmluvy. Každé uplatnenie priority sa musí uviesť v žiadosti; žiadosť pozostáva z vyhlásenia, že sa uplatňuje priorita zo skoršej prihlášky, a musí obsahovať
(i)
dátum podania skoršej prihlášky
(ii)
až (v) (bez zmeny)
(a)
až (d) (bez zmeny)
4.11
až 4.17 (bez zmeny)
4.18
Vyhlásenie o včlenení odkazom
Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii), uplatňuje prioritu skoršej prihlášky, môže žiadosť obsahovať vyhlásenie, ak prvok medzinárodnej prihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5(a) nie sú inak obsiahnuté v medzinárodnej prihláške, ale sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, že prvok alebo časť, s prihliadnutím na potvrdenie podľa pravidla 20.6, sú včlenené vyhlásením do medzinárodnej prihlášky na účely pravidla 20.6. Ak žiadosť neobsahuje takéto vyhlásenie k uvedenému dňu, môže sa doložiť k žiadosti iba vtedy, ak bolo v nej obsiahnuté inak alebo predložené spolu s medzinárodnou prihláškou k uvedenému dňu.
4.19
Dodatkové údaje
(a)
Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.18, s tým, že administratívne smernice môžu dovoliť, ale nie nariadiť, aby sa do žiadosti zahrnuli ďalšie dodatkové údaje vymedzené v administratívnych smerniciach.
(b)
Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.18 alebo povolené podľa odseku (a) administratívnymi smernicami, prijímací úrad z úradnej moci zruší tieto dodatkové údaje.
Pravidlo 11
Požiadavky na vonkajšiu úpravu
11.1
až 11.13 (bez zmeny)
11.14
Neskôr predložené doklady
Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý dokument – napríklad, opravené stránky, upravené nároky, preklady – predložené po podaní medzinárodnej prihlášky.
Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia
12.1
(bez zmeny)
12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5 alebo 20.6
Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a), a časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a), musí byť v jazyku medzinárodnej prihlášky, ako sa podala, alebo ak sa vyžaduje preklad prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), v obidvoch, v jazyku, v akom sa prihláška podala, a v jazyku prekladu.
12.2
Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške
(a)
(bez zmeny)
b)
Každá oprava podľa pravidla 91.1 zjavného omylu v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, v ktorom sa prihláška podala, za predpokladu, že
(i)
ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.4(a) alebo 55.2(a), opravy podľa pravidla 91.1(b)(ii) a (iii) sa musia podať tak v jazyku prihlášky, ako aj v jazyku prekladu,
(ii)
ak sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), opravy podľa pravidla 91.1(b)(i) stačí predložiť iba v jazyku prekladu.
c)
(bez zmeny)
12.3
Preklad na účely medzinárodnej rešerše
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.2(c), prihlasovateľ nepredložil preklad vyžadovaný podľa odseku (a), prijímací úrad musí, pokiaľ možno spolu s oznámením, vyzvať prihlasovateľa, aby
(i)
a (ii) (bez zmeny)
(d)
a (e) (bez zmeny)
12.4
(bez zmeny)
Pravidlo 20
Dátum medzinárodného podania
20.1
Zistenie podľa článku 11(1)
(a)
Len čo dôjdu písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad bez zbytočného odkladu k zisteniu, či písomnosti spĺňajú požiadavky článku 11(1).
(b)
Na účely článku 11(1)(iii)(c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť jeho totožnosť aj vtedy, keď je jeho priezvisko chybne napísané, dané mená nie sú uvedené v plnom znení, a v prípade právnických osôb, ak je ich názov skrátený alebo neúplný.
(c)
Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorú možno považovať za opis (okrem jeho časti obsahujúcej výpis sekvencií), a časť, ktorú možno považovať za nárok alebo nároky, budú v jazyku, ktorý je prípustný pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a).
(d)
Ak do 1. októbra 1997 odsek (c) nie je v súlade s platným národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, odsek (c) sa nepoužije pre tento prijímací úrad dovtedy, kým bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak to zmienený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.
20.2
Kladné zistenie podľa článku 11(1)
(a)
Ak prijímací úrad zistí v čase prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, že sú splnené požiadavky podľa článku 11(1), prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodnú prihlášku prijal.
(b)
Prijímací úrad opečiatkuje žiadosť medzinárodnej prihlášky, ktorej udelil dátum medzinárodného podania, ako predpisujú administratívne smernice. Kópia, ktorej žiadosť bola takto opečiatkovaná, je archívnou kópiou medzinárodnej prihlášky.
(c)
Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného podania. Zároveň zašle Medzinárodnému úradu kópiu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi, ak ho už nezaslal, alebo ho zasiela zároveň s archívnou kópiou Medzinárodnému úradu podľa pravidla 22.1(a).
20.3
Chyby podľa článku 11(1)
(a)
Ak pri zistení, či písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že nejaká z požiadaviek článku 11(1) nie je splnená alebo sa javí ako nesplnená, ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa voľby prihlasovateľa
(i)
predložil požadovanú opravu podľa článku 11(2), alebo
(ii)
ak sa uvedené požiadavky týkajú prvku, ktorý je uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že prvok je včlenený odkazom podľa pravidla 4.18,
a prípadne vypracoval stanovisko v lehote podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej prioritu uplatňuje, prijímací úrad musí na to upozorniť prihlasovateľa.
(b)
Ak na základe výzvy podľa odseku (a) alebo inak
(i)
prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu požadovanú opravu podľa článku 11(2) po dátume prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, ale s neskorším dátumom podania, ako stanovuje príslušná lehota podľa pravidla 20.7, prijímací úrad udelí neskorší dátum ako dátum medzinárodného podania a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c),
(ii)
je prvok podľa článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) považovaný za súčasť medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 20.6(b), v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a bude konať podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(c)
Ak prijímací úrad neskôr odhalí alebo na základe prihlasovateľovej odpovede zistí, že urobil chybu v zaslanej výzve podľa odseku (a), keď požiadavky článku 11(1) boli splnené, bude konať podľa pravidla 20.2.
20.4
Negatívne zistenie podľa článku (11)(1)
Ak prijímací úrad nedostane opravu v lehote podľa pravidla 20.7 alebo potvrdenie podľa pravidla 20.3(a) alebo ak opravu alebo potvrdenie prijal, ale prihláška stále nespĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad
(i)
ihneď oznámi prihlasovateľovi, že prihláška sa nepovažuje a nebude sa považovať za medzinárodnú prihlášku, a tieto dôvody uvedie,
(ii)
oznámi Medzinárodnému úradu, že číslo označené na dokumentoch sa nepoužije ako číslo medzinárodnej prihlášky,
(iii)
ponechá si písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky a celú korešpondenciu podľa pravidla 93.1 a
(iv)
zašle kópiu uvedených dokumentov Medzinárodnému úradu, ak na základe žiadosti prihlasovateľa podľa článku 25(1) Medzinárodný úrad potrebuje túto kópiu a ak zvlášť o ňu požiada.
20.5
Chýbajúce časti
(a)
Ak pri zisťovaní, či písomnosti nasvedčujú, že medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že chýba alebo sa zdá, že chýba časť opisu, nárokov alebo výkresov vrátane prípadu, ak chýbajú, alebo sa zdá, že chýbajú všetky výkresy s výnimkou prípadu, ak chýba alebo sa zdá, že chýba celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), úrad ihneď vyzve prihlasovateľa, ktorý podľa svojej voľby
(i)
doplní písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky tak, že zašle chýbajúce časti, alebo
(ii)
potvrdí v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,
prípadne vypracuje stanovisko v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa nárokuje, prijímací úrad na túto skutočnosť upozorní prihlasovateľa.
(b)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom, keď sa splnili všetky požiadavky uvedené v článku 11(1), ale v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7 chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(c)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď boli všetky požiadavky uvedené v článku 11(1) splnené v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7, chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad opraví dátum medzinárodného podania na dátum, keď prijímací úrad prijal túto časť, adekvátne to oznámi prihlasovateľovi a koná tak, ako stanovujú administratívne smernice.
(d)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak časť uvedená v odseku (a) sa podľa pravidla 20.6(b) považuje za súčasť písomností na účel podania medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(e)
Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa odseku (c), prihlasovateľ môže v oznámení zaslanom prijímaciemu úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (c) vyžadovať, aby sa chýbajúca časť považovala za vypustenú, v tomto prípade sa považuje chýbajúca časť za nepredloženú a oprava dátumu medzinárodného podania podľa tohto odseku sa bude považovať za nevykonanú a prijímací úrad bude konať tak, ako stanovujú administratívne smernice.
20.6
Potvrdenie registrácie prvkov a častí odkazom
(a)
Prihlasovateľ môže predložiť prijímaciemu úradu v príslušnej lehote podľa pravidla 20.7 písomné oznámenie, ktoré potvrdzuje, že prvok alebo časť je včlenená odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 4.18, doložené
(i)
listom alebo listami stelesňujúcimi celý prvok, ako je obsiahnutý v skoršej prihláške, alebo príslušnú stelesňujúcu časť,
(ii)
ak prihlasovateľ ešte nevyhovel pravidlu 17.1(a), (b) alebo (b-bis) s ohľadom na prioritný doklad, kópiou skoršej prihlášky, ako sa podala,
(iii)
ak skoršia prihláška nie je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, prekladom skoršej prihlášky do tohto jazyka, alebo ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), prekladom skoršej prihlášky tak do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, ako aj jazyka prekladu, a
(iv)
v prípade častí opisu, nárokov alebo výkresov, údajom, kde je táto časť obsiahnutá v skoršej prihláške, a prípadne v každom preklade uvedenom v bode (iii).
(b)
Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám pravidla 4.18 a odseku (a) sa vyhovelo a že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, tak sa prvok alebo časť považuje za súčasť domnelej medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) už skôr prijal prijímací úrad.
(c)
Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo odseku (a) sa nevyhovelo alebo že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) nie je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, prijímací úrad bude konať podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c) podľa toho, čo sa bude vyžadovať.
20.7
Lehota
(a)
Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude
(i)
dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a) alebo 20.5(a), podľa toho, čo sa vyžaduje, zaslala prihlasovateľovi,
(ii)
dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, ak sa takáto výzva nezaslala prihlasovateľovi.
(b)
Ak prijímací úrad prijal opravu podľa článku 11(2) alebo oznámenie podľa pravidla 20.6(a), ktoré potvrdzuje včlenenie odkazom na prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), po uplynutí príslušnej lehoty podľa odseku (a), ale predtým, ako úrad zaslal prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.4(i), bude sa oprava alebo oznámenie považovať za prijaté v tejto lehote.
20.8
Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom
(a)
Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom úrade, tak dlho, kým pretrváva nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
(b)
Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa týkajú konania podľa článku 22 na úrade, kým bude trvať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom ihneď informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
Pravidlo 21
Príprava vyhotovení
21.1
(bez zmeny)
21.2
Overená kópia pre prihlasovateľa
Prijímací úrad za poplatok zašle prihlasovateľovi na základe žiadosti overenú kópiu medzinárodnej prihlášky, ako bola podaná, a tiež všetky jej opravy.
Pravidlo 22
Odovzdanie archívneho vyhotovenia
22.1
Postup
(a)
(bez zmeny)
(b)
Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, upozorní prijímací úrad, aby mu okamžite zaslal archívnu kópiu.
(c)
Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, oznámi to prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu.
(d)
až (h) (bez zmeny)
22.2
(zostáva zrušené)
22.3
(bez zmeny)
Pravidlo 26
Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom
26.1
Výzva na opravu podľa článku 14(1)(b)
Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14(1)(b) čo najskôr, ak možno do jedného mesiaca od prijatia medzinárodnej prihlášky. Vo výzve prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu, a dá prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril v lehote podľa pravidla 26.2.
26.2
Lehota na vykonanie opráv
Lehota uvedená v pravidle 26.1 je dva mesiace od dátumu výzvy na opravu. Prijímací úrad ju kedykoľvek môže predĺžiť pred prijatím rozhodnutia.
26.2bis až 26.3bis (bez zmeny)
26.3ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3(4)(i)
(a)
Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací úrad v prípade, že
(i)
a (ii) (bez zmeny)
vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad anotácie alebo textu na výkresoch do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní. Pravidlá 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.
(b)
(bez zmeny)
(c)
Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c ), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad, ktorý je v súlade s týmto pravidlom. Pravidlá 3, 26.1, 26.2, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.
(d)
(bez zmeny)
26.4
(bez zmeny)
26.5
Rozhodnutie prijímacieho úradu
Prijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v stanovenej lehote podľa pravidla 26.2, a ak sa oprava v lehote podala, či sa takto opravená medzinárodná prihláška má považovať za vzatú späť alebo nie, pričom je zrejmé, že žiadna medzinárodná prihláška sa nepovažuje za vzatú späť pre nedodržanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, ak tieto požiadavky spĺňa aspoň potiaľ, pokiaľ je to nutné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.
26.6
(zrušené)
Pravidlo 26bis
Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority
26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority
(a)
Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť prioritu v žiadosti oznámením predloženým prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority alebo v prípade, že oprava alebo doplnenie nároku na prioritu by spôsobilo zmenu dátumu priority, 16 mesiacov od takto zmeneného dátumu priority podľa toho, ktorá zo 16-mesačnej lehoty uplynie skôr, za predpokladu, že také oznámenie sa môže predložiť najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu medzinárodného podania. Oprava uplatnenia priority môže obsahovať pridanie akéhokoľvek údaja uvedeného v pravidle 4.10.
(b)
a (c) (bez zmeny)
26bis.2 Nedostatky pri uplatňovaní priority
(a)
Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí vo vzťahu k uplatneniu priority, že
(i)
dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority a že žiadosť o obnovenie práva na prioritu podľa pravidla 26bis.3 sa nepredložila,
(ii)
uplatnenie priority nie je v súlade s požiadavkami pravidla 4.10 alebo
(iii)
údaj v uplatňovaní priority nekorešponduje s údajom, ktorý vyzerá ako prioritný doklad,
prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad v takom prípade vyzve prihlasovateľa, aby opravil uplatnenie priority. V prípade uvedenom v bode (i), ak dátum medzinárodného podania je v lehote dvoch mesiacov od dátumu, keď uplynulo obdobie priority, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad informuje aj prihlasovateľa o možnosti predloženia žiadosti o obnovenie práva na prioritu v súlade s pravidlom 26bis.3, ak prijímací úrad neoznámi Medzinárodnému úradu podľa pravidla 26bis.3(j) nezlučiteľnosť pravidla 26bis.3(a) až (i) s národným zákonodarstvom platným pre tento úrad.
(b)
Ak prihlasovateľ nepredložil oznámenie na opravu uplatnenia priority pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26bis.1(a), toto uplatnenie priority s výhradou podľa odseku (c) na účely konania podľa Zmluvy sa považuje za nepodané („za neplatné“) a prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad o tom vydá rozhodnutie a oznámi to prihlasovateľovi. Každé oznámenie opravujúce uplatnenie priority, ktoré prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad prijal, ale nie neskôr ako jeden mesiac po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.
(c)
Uplatnenie priority sa nebude považovať za neplatné iba pre
(i)
chýbajúci údaj čísla skoršej prihlášky podľa pravidla 4.10(a)(ii),
(ii)
neúplný údaj v uplatnenej priorite so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade alebo
(iii)
dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority za predpokladu, že dátum medzinárodného podania je v rámci obdobia dvoch mesiacov od tohto dátumu.
(d)
Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal rozhodnutie podľa odseku (b) alebo ak sa uplatnenie priority považuje za neplatné iba pre uplatňovanie odseku (c), Medzinárodný úrad zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou informáciu, ktorá sa týka uplatnenia priority podľa administratívnych smerníc, ako aj každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority, ktorú predložil prihlasovateľ, ktorú Medzinárodný úrad prijme pred ukončením technických príprav na zverejnenie. Táto informácia bude zahrnutá v postúpení podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nie je zverejnená na základe článku 64(3).
(e)
Ak si prihlasovateľ želá opraviť alebo doplniť uplatnenie priority, ale lehota podľa pravidla 26bis.1 uplynula, môže prihlasovateľ pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority a za zvláštny poplatok, ktorého výšku stanovia administratívne smernice, požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil informáciu týkajúcu sa tejto skutočnosti, a Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní.
26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom
(a)
Ak má medzinárodná prihláška dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia prioritného obdobia, ale v lehote dvoch mesiacov od tohto dátumu, prijímací úrad musí na žiadosť prihlasovateľa a s výhradou odsekov (b) až (g) tohto pravidla obnoviť právo priority, ak úrad zistí, že sa vyhovelo kritériu (kritérium na obnovenie práva), ktoré uplatňuje, menovite, že zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v prioritnom období
(i)
sa stalo aj napriek náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami alebo
(ii)
bolo neúmyselné.
Každý prijímací úrad musí uplatňovať aspoň jedno z týchto kritérií a môže uplatňovať aj obidve.
(b)
Žiadosť podľa odseku (a) bude
(i)
podaná v prijímacom úrade v príslušnej lehote podľa odseku (e),
(ii)
obsahovať vysvetlenie dôvodov, pre ktoré medzinárodná prihláška nebola podaná v lehote prioritného obdobia,
(iii)
pokiaľ možno doložená vyhlásením alebo iným dôkazom vyžadovaným podľa odseku (f).
(c)
Ak sa uplatnenie priority vzhľadom ku skoršej prihláške neuplatňuje v medzinárodnej prihláške, prihlasovateľ musí predložiť v príslušnej lehote podľa odseku (e) oznámenie podľa pravidla 26bis.1(a) doplňujúce uplatnenie priority.
(d)
Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť vo svoj prospech. Poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu je splatný v lehote podľa odseku (e). Výšku príslušného poplatku určí prijímací úrad.
(e)
Lehota uvedená v odsekoch (b)(i), (c) a (d) bude dva mesiace od dátumu uplynutia obdobia priority za predpokladu, že ak prihlasovateľ požiada o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), každá žiadosť podľa odseku (a) alebo každé predložené oznámenie uvedené v odseku (c), alebo poplatok uvedený v odseku (d) zaplatený po ukončení technických príprav na zverejnenie sa bude považovať za nepredložené alebo poplatok za nezaplatený včas.
(f)
Prijímací úrad môže požadovať, že vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci dôvody uvedené v odseku (b)(iii) sa mu predloží v lehote primeranej okolnostiam. Prihlasovateľ môže predložiť Medzinárodnému úradu kópiu každého vyhlásenia alebo iného dôkazu predloženému prijímaciemu úradu, v tomto prípade Medzinárodný úrad začlení túto kópiu do svojich spisov.
(g)
Prijímací úrad neodmietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby dal prihlasovateľovi príležitosť vyjadriť sa k zamýšľanému zamietnutiu v lehote primeranej okolnostiam. Takéto oznámenie zamýšľaného zamietnutia prijímacím úradom sa môže zaslať prihlasovateľovi spolu s výzvou na podanie vyhlásenia alebo iného dôkazu podľa odseku (f).
(h)
Prijímací úrad okamžite
(i)
oznámi Medzinárodnému úradu prijatie žiadosti podľa odseku (a),
(ii)
rozhodne na základe žiadosti,
(iii)
oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva na prioritu, na základe ktorého založil svoje rozhodnutie.
(i)
Každý prijímací úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritérium na obnovenie uplatňuje, a o každej následnej zmene, ktorá sa naň vzťahuje.
(j)
Ak 5. októbra 2005 nie sú odseky (a) až (i) zlučiteľné s národným zákonodarstvom, ktoré uplatňuje tento úrad, tieto odseky prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s týmto zákonom pokračovať za predpokladu, že to úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.
Pravidlo 34
Minimálna dokumentácia
34.1
Vymedzenie
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú
(i)
(bez zmeny)
(ii)
patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou federáciu
(iii)
až (vi) (bez zmeny)
(d)
(bez zmeny)
(e)
Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov nie je japončina, kórejčina, ruština alebo španielčina, má právo nezahrnúť do svojej dokumentácie tie patentové doklady Japonska, Kórejskej republiky, Ruskej federácie a bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Ak budú anglické anotácie všeobecne dostupné po nadobudnutí platnosti tohto Vykonávacieho predpisu, budú tie patentové dokumenty, ktorých sa anotácie týkajú, zahrnuté do dokumentácie najneskôr do šiestich mesiacov potom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak dôjde k prerušeniu anotačných služieb v angličtine v tých technických odboroch, kde boli anglické anotácie všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.
(f)
(bez zmeny)
Pravidlo 38
Chýbajúca alebo chybná anotácia
38.1
(bez zmeny)
38.2
Vyhotovenie anotácie
Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil anotáciu, alebo ak uvedený orgán zistí, že anotácia nie je v súlade s pravidlom 8, vyhotoví anotáciu sám. Taká anotácia sa vyhotoví v jazyku, v ktorom má byť zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak bol predložený preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si tak želá, do jazyka prekladu.
38.3
Zmeny anotácie
Prihlasovateľ môže až do uplynutia jedného mesiaca od dátumu odoslania správy o medzinárodnej rešerši orgánu pre medzinárodnú rešerš predložiť
(i)
navrhované zmeny anotácie alebo
(ii)
ak anotáciu vyhotovil orgán, navrhované zmeny alebo pripomienky k anotácii alebo aj zmeny a pripomienky,
a orgán rozhodne, či adekvátne zmení anotáciu. Ak orgán upraví anotáciu, oznámi zmeny Medzinárodnému úradu.
Pravidlo 43
Medzinárodná rešeršná správa
43.1
až 43.6 (bez zmeny)
43.6bis Posúdenie opráv zjavných chýb
(a)
Opravu zjavnej chyby, ktorá je schválená podľa pravidla 91.1 s výhradou odseku (b), vezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej rešerše a uvedie to v správe o medzinárodnej rešerši.
(b)
Opravu zjavnej chyby nevezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej rešerše, ak je schválená alebo oznámená tomuto orgánu, podľa toho čo platí, po začatí vypracovávania správy o medzinárodnej rešerši, v tomto prípade, ak je to možné, sa to uvedie v správe, ktorej podaním to orgán pre medzinárodnú rešerš primerane oznámi Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad koná podľa administratívnych smerníc.
43.7
až 43.10 (bez zmeny)
Pravidlo 43bis
Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš
43bis.1 Písomný posudok
(a)
(bez zmeny)
(b)
Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidlá 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a) použijú mutatis mutandis.
(c)
(bez zmeny)
Pravidlo 48
Medzinárodné zverejnenie
48.1
(bez zmeny)
48.2
Obsah
(a)
Zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje
(i)
až (vi) (bez zmeny)
(vii)
ak Medzinárodný úrad prijal žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) pred ukončením technických príprav na zverejnenie každú žiadosť o opravu zjavnej chyby, dôvod a pripomienky uvedené v pravidle 91.3(d),
(viii)
(bez zmeny)
(ix)
každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority podľa pravidla 26bis.2(d),
(x)
každé vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal Medzinárodný úrad pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1,
(xi)
každú informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe takejto žiadosti vrátane informácie, na základe akého kritéria sa rozhodlo.
(b)
Bez ohľadu na odsek (c) titulná stránka obsahuje
(i)
údaje prevzaté z formulára žiadosti a iné údaje, ktoré predpisujú administratívne smernice,
(ii)
obrázok alebo obrázky, ak medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, ak sa neuplatňuje pravidlo 8.2(b),
(iii)
anotáciu, ak je anotácia v angličtine a v ďalšom jazyku, anglický text sa uvedie na prvom mieste,
(iv)
údaj, tam kde sa vyžaduje, že žiadosť obsahuje vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17, ktoré prijal Medzinárodný úrad pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1,
(v)
ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe začlenenia prvku alebo časti podľa pravidla 4.18 a 20.6 odkazom, údaj o tejto skutočnosti spolu s údajom, či prihlasovateľ na účely pravidla 20.6(a)(ii) spoľahlivo splnil podmienky pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu alebo zvlášť predložil kópiu príslušnej skoršej prihlášky,
(vi)
údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu podľa pravidla 26bis.2(d),
(vii)
údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie práva na prioritu a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe takejto žiadosti,
(viii)
údaj, tam kde sa vyžaduje, že prihlasovateľ predložil podľa pravidla 26bis.3(f) kópiu vyhlásenia alebo iného dôkazu Medzinárodnému úradu.
(c)
až (h) (bez zmeny)
(i)
Ak schválenie opravy zjavnej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 Medzinárodný úrad prijme alebo prípadne udelí po ukončení technických príprav na zverejnenie, zverejní sa stanovisko, ktoré odráža všetky opravy spolu so stranami, ktorých sa opravy týkajú, alebo s náhradnými listami a listom predloženým podľa pravidla 91.2, podľa okolností, a prvá strana sa znova uverejní.
(j)
Ak v deň ukončenia technických príprav na zverejnenie stále chýba žiadosť podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie práva na prioritu, zverejnená medzinárodná prihláška bude obsahovať v mieste rozhodnutia prijímacieho úradu na základe žiadosti údaj o tom, že takéto rozhodnutie nie je k dispozícii a že sa zverejní zvlášť, keď bude predložené.
(k)
Ak žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) Medzinárodný úrad prijal po ukončení technických príprav na zverejnenie žiadosť o opravu, dôvody a pripomienky uvedené v tomto pravidle sa musia ihneď zverejniť po prijatí takejto žiadosti o zverejnenie a prvá strana sa znova zverejní.
48.3
až 48.6 (bez zmeny)
Pravidlo 49ter
Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom.
Obnovenie práva na prioritu určeným úradom
49ter.1 Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom
(a)
Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založené na zistení, že opomenutie podať medzinárodnú prihlášku v období priority nastalo aj napriek náležitej starostlivosti, toto obnovenie musí byť s výhradou odseku (c) účinné v každom určenom štáte.
(b)
Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založenom na zistení, že opomenutie podať medzinárodnú prihlášku v období priority bolo neúmyselné, toto obnovenie musí byť s výhradou odseku (c) účinné v každom určenom štáte, ktorého platné národné zákonodarstvo zabezpečuje obnovenie práva priority založeného na tomto kritériu alebo na kritériu, ktoré podľa názoru prihlasovateľa je priaznivejšie ako toto kritérium.
(c)
Rozhodnutie prijímacieho úradu, aby sa obnovilo právo na prioritu podľa odseku 26bis.3, nebude účinné v určenom štáte, ak určený úrad, súd alebo iný jeho kompetentný orgán alebo orgán, ktorý koná pre tento určený štát, zistí, že neboli splnené podmienky podľa pravidla 26bis.3(a), (b)(i) alebo (c), pričom vzal do úvahy dôvody uvedené v žiadosti predloženej prijímaciemu úradu podľa pravidla 26bis.3(a) a každé vyhlásenie alebo iný dôkaz podaný prijímaciemu úradu podľa pravidla 26bis.3(b)(iii).
(d)
Určený úrad nebude prehodnocovať rozhodnutie prijímacieho úradu, ak nebudú odôvodnené pochybnosti, že požiadavka uvedená v odseku (c) nebola splnená, v opačnom prípade to určený úrad primerane oznámi prihlasovateľovi, uvedie dôvody svojich pochybností a umožní prihlasovateľovi, aby sa vyjadril v primeranej lehote.
(e)
Žiadny určený štát nie je viazaný rozhodnutím prijímacieho úradu o zamietnutí žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu.
(f)
Ak prijímací úrad zamietol žiadosť o obnovenie práva na prioritu, každý určený štát môže považovať túto žiadosť, ako by bola žiadosťou na obnovenie práva na prioritu predložená tomuto určenému úradu podľa pravidla 49ter.2(a) v lehote podľa tohto pravidla.
(g)
Ak 5. októbra 2005 odseky (a) a (d) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto odseky sa nebudú vzťahovať na tento úrad dovtedy, kým bude pokračovať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad prijatú informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
49ter.2 Obnovenie práva na prioritu určeným úradom
(a)
Ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a dátum medzinárodného podania je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority, ale v lehote dvoch mesiacov od tohto dátumu, určený úrad na základe žiadosti prihlasovateľa v súlade s odsekom (b) obnoví právo na prioritu, ak úrad zistí, že sa vyhovelo ním uplatňovanému kritériu („kritérium na obnovenie práva na prioritu), že zanedbanie podať prihlášku v prioritnom období sa menovite
(i)
stalo aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, alebo
(ii)
bolo neúmyselné.
Každý určený úrad musí uplatňovať aspoň jedno z uvedených kritérií a môže uplatňovať aj obidve.
(b)
Žiadosť podľa odseku (a)
(i)
sa musí podať v určenom úrade v lehote jedného mesiaca od príslušnej lehoty podľa článku 22,
(ii)
musí zdôvodniť zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v období priority a prípadne doložiť vyhlásenie alebo iný dôkaz, ktorý sa vyžaduje podľa odseku (c), a
(iii)
musí byť podrobená poplatku za žiadosť na obnovenie podľa odseku (d).
(c)
Určený úrad môže žiadať, aby vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci zdôvodnené stanovisko uvedené v odseku (b)(ii) sa mu podal v lehote primeranej okolnostiam.
(d)
Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže určený úrad podrobiť poplatku, poplatok za žiadosť o obnovenie, vo svoj prospech.
(e)
Určený úrad nezamietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby nedal prihlasovateľovi príležitosť vyjadriť sa k zamýšľanému zamietnutiu v lehote primeranej okolnostiam. Takéto oznámenie o zamýšľanom zamietnutí môže zaslať určený úrad prihlasovateľovi spolu s výzvou, aby predložil vyhlásenie alebo iný dôkaz podľa odseku (c).
(f)
Ak národné zákonodarstvo platné pre určený úrad dovoľuje obnovenie práva na prioritu za podmienok, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa výhodnejšie ako požiadavky uvedené v odsekoch (a) a (b), určený úrad môže pri rozhodovaní o práve na prioritu uplatňovať požiadavky podľa platného národného zákonodarstva namiesto požiadaviek týchto odsekov.
(g)
Každý určený úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritériá na obnovu práva priority uplatňuje, prípadne požiadavky národného zákonodarstva uplatňované v súlade s odsekom (f) a všetky následné zmeny v tomto ohľade. Medzinárodný úrad ihneď zverejní túto informáciu vo Vestníku.
(h)
Ak 5. októbra 2005 odseky (a) až (g) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto odseky sa nebudú uplatňovať v tomto úrade dovtedy, kým bude pokračovať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude informovať o tom Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad ihneď zverejní prijatú informáciu vo Vestníku.
Pravidlo 51
Preskúmanie určenými úradmi
51.1
Lehota na podanie žiadosti o zaslanie kópií
Lehota uvedená v článku 25(1)(c) je dva mesiace a počíta sa od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi podľa pravidla 20.4(i), 24.2(c) alebo 29.1(ii).
51.2
Kópia oznámenia
Ak prihlasovateľ po prijatí negatívneho rozhodnutia podľa článku 11(1) požiada Medzinárodný úrad podľa článku 25(1), aby zaslal kópie spisu písomností na účely podania medzinárodnej prihlášky niektorým z určených úradov, pripojí ku svojej žiadosti kópiu správy podľa pravidla 20.4(i).
51.3
(bez zmeny)
Pravidlo 51bis
Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27
51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky
(a)
až (d) (bez zmeny)
(e)
Národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, aby prihlasovateľ predložil preklad prioritného dokladu za predpokladu, že takýto preklad sa môže vyžadovať, iba vtedy, ak
(i)
platnosť uplatňovanej priority je dôležitá pre rozhodnutie, či je príslušný vynález patentovateľný, alebo
(ii)
dátum medzinárodného podania je udelený prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa pravidla 4.18 a 20.6 na účely rozhodnutia, podľa pravidla 82ter.1(b), či tento prvok alebo časť je úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade, v takomto prípade národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže tiež vyžadovať od prihlasovateľa, aby v prípade časti opisu, nárokov alebo výkresov predložil údaj, kde je táto časť obsiahnutá v preklade prioritného dokladu.
(f)
(bez zmeny)
51bis.2 a 51bis.3 (bez zmeny)
Pravidlo 55
Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)
55.1
(bez zmeny)
55.2
Preklad medzinárodnej prihlášky
(a)
(bez zmeny)
(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (b) musí obsahovať každý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a) a každú časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a).
(b)
(bez zmeny)
(c)
Ak požiadavky odsekov (a) a (a-bis) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil vyžadovaný preklad v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nebude kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred svojím rozhodnutím.
(d)
Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), považuje sa to za splnenie požiadaviek. Ak prihlasovateľ zanedbá povinnosti, návrh sa bude považovať za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vydá o tom rozhodnutie.
55.3
(bez zmeny)
Pravidlo 64
Známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum
64.1
Známy stav techniky
(a)
(bez zmeny)
(b)
Na účely odseku (a) rozhodujúci dátum znamená
(i)
s výhradou bodov (ii) a (iii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu,
(ii)
ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a má dátum medzinárodného podania, ktorý spadá do obdobia priority, dátum podania takejto skoršej prihlášky, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovažuje uplatnenie priority za neplatné,
(iii)
ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu skoršej prihlášky a má dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum, keď uplynulo obdobie priority, ale v období dvoch mesiacov od tohto dátumu, dátum podania takejto skoršej prihlášky, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovažuje uplatnenie priority za neplatné pre iné dôvody ako tvrdenie, že dátum medzinárodného podania medzinárodná prihlášky je neskorší ako dátum, keď uplynulo obdobie priority.
64.2
a 64.3 (bez zmeny)
Pravidlo 66
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
66.1
Podklad medzinárodného predbežného prieskumu
(a)
až (d) (bez zmeny)
(d-bis) Opravu zrejmých chýb, ktoré sú dovolené podľa pravidla 91.1, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu s ohľadom na pravidlo 66.4bis.
(e)
(bez zmeny)
66.1bis až 66.4 (bez zmeny)
66.4bis Posúdenie úprav, dôvodov a opráv zjavných chýb
Úpravy, dôvody a opravy zjavných chýb nemusí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vziať do úvahy na účely písomného posudku a správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ako ich prijal alebo mu boli oznámené, podľa toho čo sa hodí, po začatí vypracovávania písomného posudku alebo správy.
66.5
Úpravy
Každá zmena nárokov, opisu alebo výkresov včítane zrušenia nárokov, vypustenia časti opisu alebo vypustenia niektorých výkresov sa považuje za úpravu, ak nejde o opravu zjavnej chyby.
66.6
až 66.9 (bez zmeny)
Pravidlo 70
Medzinárodná predbežná správa o patentovateľnosti vyhotovená orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)
70.1
(bez zmeny)
70.2
Podklad správy
(a)
až (d) (bez zmeny)
(e)
Ak sa vzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.1, uvedie sa to v správe. Ak sa nevzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.4bis, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum uvedie, ak je to možné, tento nedostatok v správe, primerane to oznámi Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad koná v zmysle administratívnych smerníc.
70.3
až 70.15 (bez zmeny)
70.16
Prílohy ku správe
(a)
Každý náhradný list podľa pravidla 66.8(a) alebo (b) a každý náhradný list obsahujúci úpravy podľa článku 19 bude priložený k správe, ak nie je nahradený neskoršími náhradnými listami alebo úpravami, ktoré spočívajú v zrušení celých listov podľa pravidla 66.8(b). Neprikladajú sa náhradné listy obsahujúce úpravy podľa článku 19, ktoré sa považujú za zrušené úpravami podľa článku 34, a listy podľa pravidla 66.8.
(b)
(bez zmeny)
70.17
(bez zmeny)
Pravidlo 76
Preklad prioritného dokladu.
Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi.
76.1
, 76.2 a 76.3 (zostávajú zrušené)
76.4
(bez zmeny)
76.5
Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi
Pravidlá 13ter.3, 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis sa budú uplatňovať za predpokladu, že
(i)
až (v) (bez zmeny)
Pravidlo 82ter
Oprava chýb prijímacieho úradu alebo Medzinárodného úradu
82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority
(a)
Ak prihlasovateľ určenému alebo zvolenému úradu uspokojivo dokáže, že dátum medzinárodného podania je nesprávny v dôsledku chyby prijímacieho úradu alebo že prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad mylne považoval uplatnenie priority za nevykonané, a ak ide o takúto chybu, ktorú by určený alebo zvolený úrad sám opravil podľa národného zákonodarstva alebo národnej praxe, keby sa jej dopustil, tak uvedený úrad chybu opraví a koná o medzinárodnej prihláške, ako keby sa jej priznal opravený dátum medzinárodného podania alebo ako keby sa uplatnenie priority nepovažovalo za neplatné.
(b)
Ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe včlenenia prvkov alebo častí odkazom podľa pravidiel 4.18 a 20.6, ale určený alebo zvolený úrad zistí, že
(i)
prihlasovateľ nesplnil pravidlá 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu,
(ii)
neboli splnené požiadavky podľa pravidiel 4.18, 20.6(a)(i) alebo 51bis.1(e)(ii) alebo
(iii)
prvky alebo časti prihlášky nie sú úplne obsiahnuté v príslušnom prioritnom doklade,
určený alebo zvolený úrad môže s výhradou odseku (c) nakladať s medzinárodnou prihláškou, ako keby dátum medzinárodného podania bol pridelený podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c), podľa toho, čo sa vyžaduje, za predpokladu, že pravidlo 17.1(c) sa použije mutatis mutandis.
(c)
Určený alebo zvolený úrad nebude konať o medzinárodnej prihláške podľa odseku (b), ak sa dátum medzinárodného podania pridelil podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo bol opravený podľa pravidla 20.5(c) bez toho, aby nedal možnosť prihlasovateľovi vyjadriť sa k zamýšľanému konaniu alebo podať žiadosť podľa odseku (d) v lehote primeranej okolnostiam.
(d)
Ak určený alebo zvolený úrad v súlade s odsekom (c) oznámil prihlasovateľovi, že zamýšľa konať o medzinárodnej prihláške, ako keby dátum medzinárodného podania bol opravený podľa pravidla 20.5(c), prihlasovateľ môže v oznámení predloženom tomuto úradu v lehote stanovenej podľa odseku (c) požiadať, aby sa chýbajúca časť považovala za nepredloženú na účely národného konania v tomto úrade, vtedy sa uvedená časť nepovažuje za predloženú a úrad koná o medzinárodnej prihláške, ako keby nemala opravený dátum medzinárodného podania.
Pravidlo 91
Oprava zjavných chýb v medzinárodnej prihláške a iných dokumentoch
91.1
Oprava zjavných chýb
(a)
Zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, ktorý predložil prihlasovateľ, sa môže opraviť v súlade s týmto pravidlom, ak prihlasovateľ o to požiada.
(b)
Opravu chyby s výhradou autorizácie musí vykonať “kompetentný orgán„, t. j.
(i)
v prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo v jej oprave – prijímací úrad,
(ii)
v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je kompetentný podľa bodu (iii) – orgán pre medzinárodnú rešerš,
(iii)
v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo v zmenách podľa článku 19 alebo 34, ak sa podala žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum a nebola vzatá späť ku dňu začatia medzinárodného predbežného prieskumu v súlade s pravidlom 69.1 – orgán pre medzinárodný predbežný prieskum,
(iv)
v prípade chyby v dokumente, ktorý nie je uvedený v bodoch (i) až (iii) predložených prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodnému úradu, inej než chyby v anotácii alebo v zmenách podľa článku 19 – týmto úradom, orgánom alebo Medzinárodným úradom, podľa okolností.
(c)
Kompetentný orgán musí autorizovať opravu chyby podľa tohto pravidla iba vtedy, ak je kompetentnému orgánu zrejmé, že v príslušnom čase podľa odseku (f) sa ešte niečo plánovalo, než čo sa objavuje v príslušnom dokumente, a že nič iné ako navrhovaná oprava by nemohlo byť plánované.
(d)
V prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v oprave alebo ich zmene kompetentný orgán musí na účely odseku (c) vziať do úvahy iba obsah opisu, nárokov a výkresov a prípadne opravu alebo príslušnú zmenu.
(e)
V prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo jej opravy alebo v dokumente uvedenom v odseku (b)(iv) kompetentný orgán musí na účely odseku (c) vziať do úvahy iba obsah samotnej medzinárodnej prihlášky a prípadne príslušnú opravu alebo dokument uvedený v odseku (b)(iv) spolu s akýmkoľvek iným dokumentom predloženým so žiadosťou, opravu alebo dokument, prípadne každý prioritný doklad vzťahujúci sa na medzinárodnú prihlášku, ktorá je dostupná orgánu v súlade s administratívnymi smernicami, a každý iný dokument obsiahnutý v spise medzinárodnej prihlášky, ktorý má orgán v príslušnom čase podľa odseku (f).
(f)
Príslušný čas na účely odsekov (c) a (e) bude
(i)
v prípade chyby v časti medzinárodnej prihlášky k dátumu podania – dátum medzinárodného podania,
(ii)
v prípade chyby v dokumente inom než medzinárodná prihláška k dátumu podania vrátane chyby v oprave alebo zmene medzinárodnej prihlášky – dátum predloženia dokumentu.
(g)
Chyba nebude opraviteľná podľa tohto pravidla, ak
(i)
sa chyba týka vypustenia jedného prvku alebo viacerých prvkov medzinárodnej prihlášky uvedených v článku 3(2) alebo jedného celého listu alebo viacerých celých listov medzinárodnej prihlášky,
(ii)
je chyba v anotácii,
(iii)
je chyba v zmene podľa článku 19, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je kompetentný autorizovať opravu takejto chyby podľa odseku (b)(iii) alebo
(iv)
je chyba v uplatnení priority alebo v poznámke opravujúcej alebo priraďujúcej uplatnenie priority podľa pravidla 26bis.1(a), kde by oprava chyby spôsobila zmenu v dátume priority,
za predpokladu, že tento odsek neovplyvní účinnosť pravidiel 20.4, 20.5, 26bis a 38.3.
(h)
Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, čo sa zdá ako opraviteľná zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, môže vyzvať prihlasovateľa, aby požiadal o opravu podľa tohto pravidla.
91.2
Žiadosti o opravu
Žiadosť o opravu podľa pravidla 91.1 sa predloží kompetentnému orgánu do 26 mesiacov od dátumu priority. Žiadosť musí špecifikovať chybu, ktorá sa má opraviť, a navrhovať opravu a môže, podľa voľby prihlasovateľa, obsahovať aj stručné vysvetlenie. Pravidlo 26.4 sa použije muatis mutandis k navrhovanému spôsobu opravy, ktorý sa musí uviesť.
91.3
Autorizácia a účinok opravy
(a)
Kompetentný orgán musí ihneď rozhodnúť, či autorizuje alebo zamietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1 a ihneď oznámiť prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu autorizáciu alebo zamietnutie a v prípade zamietnutia jeho dôvod. Medzinárodný úrad musí postupovať podľa administratívnych smerníc vrátane oznámenia podľa potreby, prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a určeným a zvoleným úradom autorizáciu alebo zamietnutie.
(b)
Ak sa oprava zjavnej chyby autorizovala podľa pravidla 91.1, príslušný dokument sa musí opraviť v súlade s administratívnymi smernicami.
(c)
Ak sa autorizovala oprava zjavnej chyby, tak bude účinná
(i)
v prípade medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná, k dátumu medzinárodného podania,
(ii)
v prípade chyby v inom dokumente ako medzinárodnej prihláške, tak ako bola podaná, vrátane chyby v oprave alebo zmene medzinárodnej prihlášky, k dátumu predloženia dokumentu.
(d)
Ak kompetentný orgán odmietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1, Medzinárodný úrad musí na základe jemu predloženej žiadosti prihlasovateľom v lehote dvoch mesiacov od dátumu odmietnutia a s výhradou zaplatenia zvláštneho poplatku, ktorého výšku fixne stanovia v administratívne smernice, zverejniť žiadosť o opravu, dôvod zamietnutia autorizácie a všetky ďalšie stručné pripomienky, ktoré prihlasovateľ môže predložiť, ak je to možné, spolu s medzinárodnou prihláškou. Kópiu žiadosti, dôvody a pripomienky (ak nejaké sú), sa musia, ak je to možné, zahrnúť do postúpenia podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nebola zverejnená s účinkom podľa článku 64.3.
(e)
Opravu zrejmej chyby nemusí vziať do úvahy žiadny určený úrad, v ktorom sa konanie alebo prieskum medzinárodnej prihlášky začal už pred dátumom oznámenia úradu podľa pravidla 91.3(a) o autorizácii opravy kompetentným orgánom.
(f)
Určený úrad nemusí prihliadať na opravu, ktorá bola autorizovaná podľa pravidla 91.1, ak zistí, že oprava nebola vykonaná kompetentným orgánom.
K oznámeniu č. 157/2007 Z. z.