160/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2007
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 4 zo 14. januára 2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky zrušila 7. marca 2007 s účinnosťou od 1. apríla 2007 uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 4 zo 14. januára 2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej zrušenie jednostranného zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Robert Fico v. r.
Príloha k uzneseniu vlády č. 160/2007 Z. z.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Bolívijskej republiky a dovoľuje si informovať, že vláda Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia súladu s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1932/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001, podľa ktorého je Bolívijská republika presunutá z prílohy II pôvodného nariadenia (zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti) do prílohy I pôvodného nariadenia (zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci majú vízovú povinnosť pri prechode vonkajších hraníc členských štátov), z čoho vyplýva zavedenie vízovej povinnosti pre bolívijských občanov od 1. apríla 2007 (článok 2 nariadenia č. 1932/2006), rozhodla s účinnosťou od 1. apríla 2007 o zrušení jednostranného zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Bolívijskej republiky o svojej hlbokej úcte.