163/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „o palivových nádržiach" nahrádzajú slovami „o nádržiach na kvapalné palivá“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
,,Príloha k nariadeniu vlády č. 371/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 79/490/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 81/333/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 97/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/8/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Komisie 2006/20/ES zo 17. februára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/221/EHS týkajúca sa nádrží na kvapalné palivá a ochrany motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel proti podbehnutiu (Ú. v. EÚ L 48, 18. 2. 2006).
3.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.