163/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „o palivových nádržiach" nahrádzajú slovami „o nádržiach na kvapalné palivá“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
,,Príloha k nariadeniu vlády č. 371/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 79/490/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 81/333/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 97/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/8/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Komisie 2006/20/ES zo 17. februára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/221/EHS týkajúca sa nádrží na kvapalné palivá a ochrany motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel proti podbehnutiu (Ú. v. EÚ L 48, 18. 2. 2006).
3.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.