164/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel sa mení takto:
1.
§ 6 znie:
„6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 202/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice 81/577/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice 96/37/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a smernice Rady 2005/39/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.