164/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel sa mení takto:
1.
§ 6 znie:
„6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 202/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice 81/577/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice 96/37/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a smernice Rady 2005/39/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.