17/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2007 do 31.12.2007

17
ZÁKON
z 13. decembra 2006
o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“).
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,
b)
vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako 15 rokov,
c)
klimatizačné systémy1) v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta,2)
b)
kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
nevýrobnou budovou budova, ktorá sa používa na inú ako výrobnú činnosť,
b)
kotlom teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,
c)
menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky kotla,
d)
vykurovacou sústavou časť vykurovacieho systému, ktorý tvorí najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá, určená iba na vykurovanie, ktorá prostredníctvom vykurovacích telies alebo iných spotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,
e)
menovitým výkonom klimatizačného systému najvyšší nepretržitý chladiaci výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky klimatizačného systému,
f)
oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly zariadení uvedených v § 1 ods. 2 (ďalej len „zariadenie“).
§ 6
(7)
Postup pri pravidelnej kontrole kotlov a pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy, ktorej obsahom je aj posúdenie účinnosti kotla a jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy a vypracovanie opatrení o nahradení kotla, iných úpravách vykurovacej sústavy a alternatívne riešenia a postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov, ktorej obsahom je aj posúdenie účinnosti a výkonu klimatizačného systému vzhľadom na potrebu chladu budovy a vypracovanie opatrení o nahradení klimatizačného systému, úpravách klimatizačného systému a alternatívne riešenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
(1)
Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov je živnosťou podľa osobitného predpisu;7) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie.
(2)
Osvedčenie vydá príspevková organizácia právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na základe žiadosti najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti a dokladov podľa odseku 4. V žiadosti žiadateľ o osvedčenie uvedie odborne spôsobilú osobu. Odborne spôsobilou osobou môže byť fyzická osoba – podnikateľ, zamestnanec fyzickej osoby – podnikateľa alebo zamestnanec právnickej osoby.
(3)
Osvedčenie sa vydáva na kontrolu
a)
kotlov a vykurovacích sústav,
b)
klimatizačných systémov,
c)
kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačných systémov.
(4)
K žiadosti o osvedčenie žiadateľ priloží doklad o ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania technického smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu odborne spôsobilej osoby a jej platný doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení vydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva, uznaný podľa osobitného predpisu8).
(5)
Príspevková organizácia vedie zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a pri fyzickej osobe meno a priezvisko a
b)
rozsah osvedčenia podľa odseku 3.
(6)
Príspevková organizácia vedie zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
bydlisko,
d)
zamestnávateľ, ak je odborne spôsobilá osoba zamestnancom,
e)
vzdelanie,
f)
dátum absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti.
§ 8
(1)
Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonáva príspevková organizácia najmenej raz za kalendárny rok.
(2)
Príspevková organizácia vydá doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti najneskôr do 15 dní po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti. Platnosť dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti je päť rokov.
(3)
Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti. Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
(1)
Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustí priestupku, ak
a)
nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,
b)
neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
c)
neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
d)
neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.9)
§ 10
(1)
Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,
b)
neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
c)
neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
d)
neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) do 20 000 Sk.
§ 11
(1)
Priestupky a správne delikty podľa § 9 a 10 prejedná obec, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza. Ak je obec vlastníkom budovy alebo správcom budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce podľa osobitného predpisu,10) ktorej sa správny delikt týka, prejedná ho Štátna energetická inšpekcia.11)
(2)
Pri ukladaní pokuty podľa § 10 orgán oprávnený na uloženie pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, na rozsah následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3)
Pokutu podľa § 10 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa, keď bol správny delikt spáchaný.
(4)
Pokuta uložená podľa § 10 je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom obce. Výnosy z pokút uložených Štátnou energetickou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Ustanovenia § 9 až 11 platia obdobne aj pre správcu budovy, na ktorého vlastník budovy zmluvou previedol povinnosti podľa § 3 ods. 4.
§ 12
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214 – Ostatné na konci dopĺňa živnosť por. č. 63, ktorá v stĺpci Živnosť znie: „Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie“, v stĺpci Poznámka znie: „§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. III
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007 okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2007 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KOTLOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVY
Menovitý výkon
kotla
[kW]
Palivo Interval pravidelnej kontroly
[rok]
rodinné domy
a bytové domy
Iné budovy
od 20 vrátane do 30 fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu
10 7
zemný plyn 15 12
biomasa, bioplyn 15 15
od 30 vrátane do 100 fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu
4 4
zemný plyn 6 6
biomasa, bioplyn 10 10
od 100 vrátane fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu
2 2
zemný plyn 3 3
biomasa, bioplyn 6 6
Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2007 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU
Menovitý výkon
klimatizačného systému
[kW]
Interval pravidelnej kontroly
[rok]
od 12 vrátane do 50 8
od 50 vrátane do 250 6
od 250 vrátane do 1 000 4
od 1 000 vrátane 2
Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003).
1)
§ 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
3)
4)
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.
5)
6)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Príloha č. 2 položka č. 63 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
8)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
10)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.