174/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slová „v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.
2.
V § 5 ods. 14 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsobom ustanoveným v bode 5.2 prílohy I smernice“.
3.
§ 9 znie:
㤠9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.
4.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 402/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 95/54/ES z 31. októbra 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2006), smernice Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Komisie 2005/83/ES z 23. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 305, 24. 11. 2005) a smernice Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.