176/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety sa mení takto:
1.
V § 2 sa slová „týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel“ nahrádzajú slovami „o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a o žiarovkách pre tieto svetlá“.
2.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
3.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 301/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a o žiarovkách pre tieto svetlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 1999/18/ES z 18. marca 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v. r.