177/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007 do 14.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. marca 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona“.
3.
V § 2 ods. 4 sa v úvodnej vete slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“.
4.
V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“.
5.
V § 2 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
v roku 2006 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona alebo sa považoval za takúto osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,“.
6.
V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
v roku 2006 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.“.
7.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Obsah dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné podľa § 19 ods. 5 zákona je uvedený v prílohe č. 16 časti A. Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa podľa § 19 ods. 10 zákona je uvedené v prílohe č. 16 časti B.“.
8.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „časti A“.
9.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odpis z ročného zúčtovania poistného je uvedený v prílohe č. 18 časti B.“.
10.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
11.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2006 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2006, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. o) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 11 ods. 8 písm. t) zákona dosiahnutých v roku 2006.“.
12.
Prílohy č. 1 až 19 znejú:
Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Valentovič v. r.