178/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 20. marca 2007 č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (oznámenie č. 535/2005 Z. z.).
Výnos ustanovuje na rok 2007 sumu na poskytnutie dotácie obciam na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 2/2007.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.