181/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 2004 bol v Ženeve prijatý Protokol o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum.
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyjadrila súhlas svojím uznesením č. 1695 z 23. júna 2005. Prezident republiky ho ratifikoval 23. augusta 2005. Ratifikačná listina bola uložená 23. januára 2007 u generálneho riaditeľa UNESCO, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 22. februára 2007 v súlade s článkom 24 ods. 1.
K oznámeniu č. 181/2007 Z. z.
PROTOKOL o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum
Preambula
Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,
so zreteľom na Dohovor o založení Európskej organizácie pre atómový výskum (CERN) a Finančný protokol tvoriaci jeho prílohu, podpísaný 1. júla 1953, ktorý nadobudol platnosť 29. septembra 1954 a bol zmenený a doplnený 17. januára 1971,
so zreteľom na to, že organizácia má svoje sídlo v Ženeve, Švajčiarsko a jej postavenie vo Švajčiarsku je vymedzené Dohodou medzi švajčiarskou federálnou radou a organizáciou z 11. júna 1955,
so zreteľom na to, že organizácia je zriadená aj vo Francúzsku, kde je jej postavenie vymedzené Dohodou medzi vládou Francúzskej republiky a organizáciou z 13. septembra 1965 zrevidovanou 16 júna 1972,
so zreteľom takisto na Dohovor medzi Federálnou radou Švajčiarskej konfederácie a vládou Francúzskej republiky z 13. septembra 1965 o rozšírení sídla organizácie, aby zahŕňalo aj francúzske územie,
so zreteľom na to, že činnosti organizácie sa v rastúcej miere rozširujú na územie všetkých štátov, zmluvných strán dohovoru, s následným značným zvýšením pohybu osôb a tovaru určeného a používaného na jej výskumné programy,
so želaním zabezpečiť efektívne plnenie funkcií organizácie, ktoré jej boli určené dohovorom, najmä článkom II, ktorý vymedzuje účely organizácie, a zaručiť jej rovnaké zaobchádzanie na území všetkých štátov, zmluvných strán dohovoru,
prijmúc rozhodnutie s týmto cieľom v súlade s článkom IX dohovoru o udelení výsad a imunít organizácii, ktoré sú potrebné na výkon jej oficiálnych činností,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tohto protokolu
a)
„dohovor“ znamená Dohovor o založení Európskej organizácie pre atómový výskum (CERN) a Finančný protokol tvoriaci jeho prílohu, podpísaný 1. júla 1953, ktorý nadobudol platnosť 29. septembra 1954 a bol zmenený a doplnený 17. januára 1971,
b)
„organizácia“ znamená Európsku organizáciu pre atómový výskum,
c)
„oficiálna činnosť“ znamená činnosti organizácie stanovené v dohovore, najmä v jeho článku II vrátane činností administratívneho charakteru,
d)
„úradníci“ znamenajú zamestnancov podľa toho, ako je vymedzené v personálnom poriadku a predpisoch organizácie,
e)
„dohoda o spolupráci“ znamená bilaterálnu dohodu uzatvorenú medzi organizáciou a nečlenským štátom alebo vedeckou inštitúciou zriadenou v tomto štáte, ktorá vymedzuje podmienky upravujúce jej účasť na činnostiach organizácie,
f)
„asociačná dohoda“ znamená bilaterálnu dohodu uzatvorenú medzi organizáciou a štátom, ktorý nie je oprávnený stať sa členským štátom, ktorou sa ustanovuje úzke inštitucionálne partnerstvo medzi týmto štátom a organizáciou s cieľom umožniť mu hlbšie zapojenie do činností organizácie.
Článok 2
Medzinárodná právna subjektivita
1.
Organizácia má medzinárodnú právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony na príslušných územiach štátov, zmluvných strán tohto protokolu.
2.
Organizácia má najmä oprávnenie uzatvárať zmluvy, nadobúdať a disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom a zúčastňovať sa na súdnych konaniach.
Článok 3
Nedotknuteľnosť pozemkov, budov a priestorov
1.
Pozemky, budovy a priestory organizácie sú nedotknuteľné.
2.
Žiadny zástupca štátnych orgánov nesmie do nich vstúpiť bez výslovného súhlasu generálneho riaditeľa alebo jeho riadne splnomocneného zástupcu.
3.
V prípade požiaru alebo inej katastrofy vyžadujúcej si okamžitú záchrannú akciu, keď získanie takéhoto súhlasu nie je prakticky možné, môže sa povolenie generálneho riaditeľa považovať za udelené.
4.
Organizácia nedovolí, aby jej budovy alebo priestory slúžili ako útočisko pre osobu, ktorá je hľadaná kvôli tomu, že pácha, pokúša sa spáchať alebo spáchala priestupok alebo trestný čin alebo na ktorú je vydaný zatýkací rozkaz alebo príkaz na vyhostenie, alebo ktorú príslušné orgány odsúdili za priestupok alebo trestný čin.
Článok 4
Nedotknuteľnosť archívov a dokumentov
Archívy organizácie a všetky dokumenty v akejkoľvek forme, ktoré má organizácia v držbe alebo ktoré jej patria bez ohľadu na to, kde sú umiestnené alebo kto ich má v držbe, sú nedotknuteľné.
Článok 5
Vyňatie zo súdneho konania a z exekúcie
1.
Organizácia je pri výkone svojich oficiálnych činností vyňatá zo súdneho konania s výnimkou,
a)
ak sa rada organizácie v konkrétnom prípade vzdala takejto imunity,
b)
vo vzťahu k žalobe tretej strany o náhradu škody v dôsledku nehody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré patrí organizácii alebo je prevádzkované v jej mene, alebo vo vzťahu k dopravnému priestupku, ktorého sa takéto vozidlo zúčastnilo,
c)
vo vzťahu k výkonu nálezu rozhodcovského súdu vyneseného podľa článku 16 alebo 18 tohto protokolu,
d)
vo vzťahu k protižalobe týkajúcej sa priamo žaloby, ktorú v rámci konania vo veci žaloby vzniesla organizácia.
2.
Majetok a aktíva organizácie bez ohľadu na ich umiestnenie sú vyňaté z každej formy rekvirovania, konfiškácie, vyvlastnenia, zabavenia a akejkoľvek inej formy zaistenia alebo zasahovania výkonným, správnym, súdnym alebo legislatívnym konaním s výnimkou,
a)
ak sa rada organizácie v konkrétnom prípade vzdala takejto imunity,
b)
ak je to dočasne nutné v súvislosti so zabránením alebo s vyšetrovaním nehôd, na ktorých sa zúčastnili motorové vozidlá, ktoré patria organizácii alebo sa prevádzkujú v jej mene,
c)
v prípade zabavenia platu vykonaného kvôli dlhu úradníka organizácie za predpokladu, že takéto zabavenie vyplýva z konečného a vykonateľného rozhodnutia v súlade s pravidlami a predpismi platnými na území výkonu.
Článok 6
Daňové a colné opatrenia
1.
V rozsahu pôsobnosti svojich oficiálnych činností je organizácia, jej majetok a príjem oslobodený od priamych daní.
2.
Keď organizácia pri výkone svojich oficiálnych činností nakupuje alebo využíva tovar alebo služby značnej hodnoty, do ktorých ceny sú zahrnuté dane, clá a iné platby, štát, zmluvná strana tohto protokolu, ktorá vybrala také dane, clá alebo iné poplatky, prijme príslušné opatrenia na vrátenie alebo náhradu čiastky takých daní, ciel alebo iných platieb, ak sú identifikovateľné.
3.
Dovoz a vývoz organizáciou alebo v jej mene tovaru a materiálov pri výkone jej oficiálnych činností je oslobodený od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze alebo vývoze.
4.
Za clá, dane alebo iné platby akéhokoľvek druhu, ktoré tvoria iba odmenu za poskytnuté služby, sa neposkytne žiadne oslobodenie alebo náhrada.
5.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku nemožno uplatniť na kúpu alebo využívanie tovaru a služieb alebo dovoz tovaru určeného na osobné užívanie úradníkov a generálneho riaditeľa organizácie.
6.
Tovar a materiály patriace organizácii nadobudnuté alebo dovezené v súlade s ustanoveniami odseku 2 alebo 3 tohto článku sa nepredajú ani nedarujú na území štátu, ktorý poskytol oslobodenie, iba ak podľa podmienok ustanovených týmto štátom.
Článok 7
Voľné nakladanie s finančnými prostriedkami
Organizácia môže voľne prijímať, mať v držbe a prevádzať akýkoľvek druh finančných prostriedkov, menu a hotovosť; môže nimi voľne nakladať na účely svojich oficiálnych činností a mať účty v akejkoľvek mene v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností.
Článok 8
Úradné oznámenia
Šírenie publikácií a iných informačných materiálov, ktoré organizácia prijala alebo odoslala v akejkoľvek forme pri výkone jej oficiálnych činností, nie je žiadnym spôsobom obmedzené.
Článok 9
Výsady a imunity zástupcov štátov
1.
Zástupcovia štátov, zmluvných strán tohto protokolu, majú pri výkone svojich funkcií a počas ciest na miesta zasadnutí organizácie a z nich tieto výsady a imunity:
a)
vyňatie z osobného zatknutia, zaistenia alebo zabavenia ich osobných vecí,
b)
vyňatie zo súdneho konania aj po skončení ich misie, ak ide o skutky vrátane ústneho alebo písomného prejavu, ktoré vykonali pri výkone svojich funkcií; táto imunita sa však nevzťahuje na prípad dopravného priestupku spáchaného zástupcom štátu, zmluvnej strany, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré mu patrí alebo ktoré viedol,
c)
nedotknuteľnosť všetkých úradných listín v akejkoľvek forme, ktoré majú v držbe,
d)
právo používať kódy a prijímať dokumenty a korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo batožinu opatrenú pečaťou,
e)
pre nich a pre ich manželov/manželky oslobodenie od všetkých opatrení obmedzujúcich vstup a od formalít na registráciu cudzincov,
f)
rovnaké výhody týkajúce sa menových a devízových predpisov ako výhody, ktoré sa poskytujú zástupcom zahraničných vlád na dočasných oficiálnych misiách,
g)
rovnaké colné výhody vo vzťahu k ich osobnej batožine ako výhody, ktoré sa poskytujú diplomatickým zástupcom.
2.
Žiadny štát, zmluvná strana tohto protokolu, nie je povinná udeliť výsady a imunity uvedené v tomto článku svojim vlastným štátnym občanom alebo osobám, ktoré v čase prevzatia svojich služobných povinností v tomto štáte, zmluvnej strane, majú v ňom trvalý pobyt.
Článok 10
Výsady a imunity úradníkov organizácie
1.
Úradníci organizácie sú aj po skončení svojich funkcií vyňatí zo súdneho konania, ak ide o skutky vrátane ústneho alebo písomného prejavu, ktoré vykonali pri výkone svojich funkcií. Táto imunita sa však nevzťahuje na prípad dopravného priestupku spáchaného zástupcom štátu, zmluvnej strany, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré mu patrí alebo ktoré viedol.
2.
Úradníci organizácie majú tieto výsady:
a)
právo voľne doviezť bez cla svoj nábytok a osobné veci v čase prevzatia svojho vymenovania do funkcie v organizácii v dotknutom štáte a právo pri skončení svojich funkcií v tomto štáte voľne vyviezť bez cla svoj nábytok a osobné veci, čo v oboch prípadoch podlieha podmienkam, ktoré ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy štátu, v ktorom sa toto právo uplatňuje,
b)
i)
podliehajúc podmienkam a dodržiavajúc postupy ustanovené Radou organizácie, úradníci a generálny riaditeľ organizácie podliehajú dani v prospech organizácie z platov a požitkov vyplácaných organizáciou; tieto platy a požitky sú vyňaté zo štátnej dane z príjmu,
ii)
štáty, zmluvné strany tohto protokolu, nie sú povinné oslobodiť od dane
z príjmu dôchodky alebo renty, ktoré vypláca organizácia svojim bývalým úradníkom alebo generálnemu riaditeľovi za ich výkon služby pre organizáciu,
c)
pre nich a ich rodinných príslušníkov tvoriacich súčasť ich domácnosti rovnaké oslobodenie od imigračných obmedzení a formalít na registráciu cudzincov, ako sa poskytuje úradníkom medzinárodných organizácií,
d)
nedotknuteľnosť všetkých úradných listín v akejkoľvek forme, ktoré majú v držbe,
e)
pre nich a ich rodinných príslušníkov tvoriacich súčasť ich domácnosti rovnaké repatriačné výhody v čase medzinárodnej krízy, ako majú členovia diplomatických misií,
f)
vo vzťahu k prevodom finančných prostriedkov a výmene meny a colných výhod, výsady bežne udeľované úradníkom medzinárodných organizácií.
3.
Žiadny štát, zmluvná strana tohto protokolu, nie je povinný udeliť výsady a imunity uvedené v odseku 2 písm. a), c), e) a f) tohto článku svojim vlastným štátnym občanom alebo osobám, ktoré v čase prevzatia svojich služobných povinností v tomto štáte, zmluvnej strane tohto protokolu, majú v ňom trvalý pobyt.
Článok 11
Sociálne zabezpečenie
Organizácia a úradníci, ktorých zamestnáva organizácia, sú oslobodení od všetkých povinných príspevkov do systémov štátneho sociálneho zabezpečenia pod podmienkou, že organizácia poskytla týmto osobám rovnocenný rozsah sociálnej ochrany.
Článok 12
Výsady a imunity generálneho riaditeľa
1.
Okrem výsad a imunít ustanovených v článkoch 10 a 11 tohto protokolu má generálny riaditeľ počas celého obdobia trvania jeho funkcií výsady a imunity, ktoré udeľuje Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 diplomatickým zástupcom porovnateľného postavenia.
2.
Žiadny štát, zmluvná strana tohto protokolu, nie je povinný udeliť výsady a imunity uvedené v tomto článku svojim vlastným štátnym občanom alebo osobám, ktoré v čase prevzatia svojich služobných povinností v tomto štáte, zmluvnej strane tohto protokolu, majú v ňom trvalý pobyt.
Článok 13
Cieľ a obmedzenia výsad
1.
Výsady a imunity ustanovené v článkoch 9, 10 a 12 tohto protokolu sa udeľujú výlučne na zabezpečenie nerušeného fungovania organizácie a úplnej nezávislosti osôb, ktorým sú udelené. Neudeľujú sa pre osobný prospech dotknutých jednotlivcov.
2.
Tieto imunity môže odňať
a)
v prípade generálneho riaditeľa Rada organizácie,
b)
v prípade úradníkov generálny riaditeľ alebo osoba konajúca namiesto neho, ako je ustanovené v článku VI ods. 1 písm. b) dohovoru,
c)
v prípade zástupcov štátu dotknutý štát, zmluvná strana tohto protokolu.
Je povinnosťou urobiť tak v každom konkrétnom prípade, ak by tieto imunity bránili výkonu spravodlivosti a môžu byť odňaté bez toho, aby bol dotknutý účel, na ktorý boli udelené.
Článok 14
Spolupráca so štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu
Organizácia spolupracuje s príslušnými orgánmi štátov, zmluvných strán tohto protokolu, s cieľom uľahčovať riadny výkon spravodlivosti, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa polície, zdravia obyvateľstva, zdravia a bezpečnosti pri práci a životného prostredia a predchádzania akémukoľvek zneužitiu výsad, imunít a výhod ustanovených týmto protokolom.
Článok 15
Bezpečnosť a verejný poriadok
1.
Žiadne ustanovenie tohto protokolu sa nedotkne práva štátu, zmluvnej strany tohto protokolu, prijať preventívne opatrenia v záujme jeho bezpečnosti.
2.
Ak štát, zmluvná strana tohto protokolu, bude považovať za nutné prijať opatrenia na svoju bezpečnosť alebo na zachovanie verejného poriadku, obráti sa čo najrýchlejšie, ako to okolnosti dovolia, na organizáciu okrem prípadov, keď to prakticky nie je možné, aby na základe vzájomnej dohody určili nutné opatrenia na ochranu záujmov organizácie.
3.
Organizácia spolupracuje s vládou štátu, zmluvnej strany tohto protokolu, s cieľom zabrániť akémukoľvek vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok tohto štátu, zmluvnej strany tohto protokolu, v dôsledku jej činnosti.
Článok 16
Spory súkromného charakteru
1.
Organizácia vydá ustanovenie na vhodné spôsoby riešenia
a)
sporov vyplývajúcich zo zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je organizácia,
Organizácia zahrnie do všetkých písomných zmlúv, ktoré uzatvorí, okrem zmlúv uvedených v odseku 1 písm. d) tohto článku, rozhodcovskú doložku, podľa ktorej sa všetky spory, ktoré vzniknú z výkladu alebo výkonu zmluvy, predložia na žiadosť ktorejkoľvek strany na rozhodcovské konanie, alebo ak sa tak strany dohodnú, na iný vhodný spôsob urovnania.
b)
sporov v dôsledku škôd spôsobených organizáciou alebo týkajúcich sa akéhokoľvek iného než zmluvného záväzku organizácie,
c)
sporov zahrnujúcich úradníka organizácie, ktorý je vyňatý zo súdneho konania, ak nedošlo k vzdaniu sa takej imunity v súlade s ustanovením článku 5 tohto protokolu,
d)
sporov, ktoré vznikli medzi organizáciou a jej úradníkmi.
Všetky spory, ktoré vzniknú z uplatňovania a výkladu zmlúv uzatvorených s úradníkmi organizácie na základe personálneho poriadku a predpisov organizácie, organizácia postúpi súdnej právomoci Správneho tribunálu Medzinárodnej organizácie práce (ILOAT) alebo inému príslušnému medzinárodnému správnemu tribunálu, do ktorého súdnej právomoci je organizácia podriadená na základe rozhodnutia rady.
2.
Spory, pre ktoré nie je v odseku 1 tohto článku špecifikovaný žiadny konkrétny spôsob riešenia, môže organizácia riešiť ľubovolným spôsobom, ktorý bude považovať za vhodný, najmä rozhodcovským konaním alebo postúpením na vnútroštátny tribunál.
3.
Každý zo spôsobov riešenia zvolených podľa tohto článku je založený na zásadách zákonných procesných pravidiel s tým, aby bol spor vyriešený načas, spravodlivo, nestranne a záväzne.
Článok 17
Spory medzi štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu
1.
Každý rozdiel v stanovisku týkajúcom sa uplatňovania a výkladu tohto protokolu, ktorý sa nevyrieši mimosúdnym vyrovnaním medzi zmluvnými stranami, môže každá zmluvná strana predložiť na medzinárodný rozhodcovský súd v súlade s článkom 19 tohto protokolu.
2.
Ak má štát, zmluvná strana tohto protokolu, v úmysle predložiť spor na rozhodcovské konanie, oznámi to generálnemu riaditeľovi, ktorý okamžite informuje každý štát, zmluvnú stranu tohto protokolu, o takom oznámení.
Článok 18
Spory medzi štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu, a organizáciou
1.
Každý rozdiel v stanovisku medzi jedným alebo niekoľkými štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu, a organizáciou týkajúcom sa uplatňovania a výkladu tohto protokolu, ktorý sa nevyrieši mimosúdnym vyrovnaním medzi zmluvnými stranami (jedným alebo niekoľkými štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu, ktoré predstavujú jedného účastníka sporu, a organizáciou, ktorá predstavuje druhého účastníka sporu), môže každá zmluvná strana predložiť na medzinárodný rozhodcovský súd v súlade s článkom 19 tohto protokolu.
2.
Generálny riaditeľ okamžite informuje každý štát, zmluvnú stranu tohto protokolu, o oznámení vydanom zmluvnou stranou, ktorá podala návrh na rozhodcovské konanie.
Článok 19
Medzinárodný rozhodcovský súd
1.
Medzinárodný rozhodcovský súd uvedený v článkoch 17 a 18 tohto protokolu (ďalej len „súd“) sa riadi ustanoveniami tohto článku.
2.
Každý účastník sporu vymenuje jedného člena súdu. Takto vymenovaní členovia súdu spoločne vyberú tretieho člena, ktorý bude predsedom súdu. Ak sa členovia súdu nedohodnú na výbere predsedu, predsedu vymenuje predseda Medzinárodného súdneho dvora na žiadosť členov súdu.
3.
Ak jeden účastník sporu nevymenuje člena súdu a neprijme kroky, aby tak učinil do dvoch mesiacov od žiadosti druhého účastníka, môže druhý účastník požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby ho vymenoval.
4.
Súd určí svoj vlastný postup.
5.
Proti rozhodnutiu súdu, ktoré je konečné a záväzné pre účastníkov, neexistuje žiadne právo na odvolanie. V prípade sporu týkajúceho sa zmyslu alebo rozsahu pôsobnosti rozhodnutia, je súd príslušný poskytnúť výklad na žiadosť jedného z účastníkov.
Článok 20
Vykonávanie protokolu
Organizácia môže, ak Rada organizácie tak rozhodne, uzatvárať dodatkové dohody s jedným alebo niekoľkými štátmi, zmluvnými stranami tohto protokolu, s cieľom výkonať ustanovenia tohto protokolu.
Článok 21
Postup zmien a doplnení
1.
Zmeny a doplnenia tohto protokolu môže navrhnúť ktorýkoľvek štát, zmluvná strana tohto protokolu, a generálny riaditeľ organizácie ich oznámi ostatným štátom, zmluvným stranám tohto protokolu.
2.
Generálny riaditeľ zvolá zhromaždenie štátov, zmluvných strán tohto protokolu. Ak zhromaždenie prijme dvojtretinovou väčšinou štátov, zmluvných strán tohto protokolu, prítomných na hlasovaní navrhnuté znenie zmien a doplnení, generálny riaditeľ ho predloží štátom, zmluvným stranám tohto protokolu, na schválenie v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
3.
Každá taká zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v tridsiaty deň potom, ako všetky štáty, zmluvné strany tohto protokolu, oznámili generálnemu riaditeľovi ich ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.
Článok 22
Osobitné dohody
1.
Ustanovenia tohto protokolu neobmedzia ani sa nedotknú ustanovení iných medzinárodných dohôd uzatvorených medzi organizáciou a štátom, zmluvnou stranou tohto protokolu, z dôvodu umiestnenia zmluvnej strany tohto protokolu, ústredia, regionálnych úradovní, laboratórií alebo iných zariadení na území tohto štátu. V prípade konfliktu medzi ustanoveniami tohto protokolu a takej medzinárodnej dohody platia ustanovenia takej medzinárodnej dohody.
2.
Nič v tomto protokole nebráni štátom, zmluvným stranám tohto protokolu, v uzatváraní iných medzinárodných dohôd s organizáciou, ktoré potvrdzujú, dopĺňajú, rozširujú alebo podrobnejšie rozvádzajú ustanovenia tohto protokolu.
Článok 23
Podpis, ratifikácia a prístup
1.
Tento protokol je otvorený na podpis od 19. decembra 2003 do 19. decembra 2004 zmluvným stranám dohovoru a štátom, ktoré uzatvorili dohodu o spolupráci alebo asociačnú dohodu s organizáciou.
2.
Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).
3.
Tento protokol zostane otvorený na pristúpenie štátom, zmluvným stranám dohovoru, a štátom, ktoré uzatvorili Dohodu o spolupráci alebo asociačnú dohodu s organizáciou. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho riaditeľa UNESCO.
Článok 24
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť po tridsiatich dňoch odo dňa uloženia dvanástej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe štátu, zmluvnej strany dohovoru.
2.
Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto protokolu po jeho nadobudnutí platnosti, tento protokol nadobudne účinnosť v tridsiaty deň od uloženia jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe u generálneho riaditeľa UNESCO.
Článok 25
Oznámenie
Generálny riaditeľ UNESCO oznámi všetkým signatárskym a pristupujúcim štátom tohto protokolu a generálnemu riaditeľovi organizácie uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe, nadobudnutie platnosti tohto protokolu, ako aj každé oznámenie o jeho vypovedaní.
Článok 26
Po nadobudnutí platnosti protokolu generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) ho zaregistruje na sekretariáte OSN v súlade s článkom 102 Charty OSN.
Článok 27
Výpoveď
Každý štát, zmluvná strana tohto protokolu, môže písomným oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi UNESCO kedykoľvek vypovedať tento protokol. Výpoveď nadobudne platnosť po roku odo dňa doručenia takého oznámenia, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel svojimi príslušnými vládami, podpísali tento protokol.
V Ženeve 18. marca 2004 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické a sú uložené v archívoch Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Overenú kópiu odošle generálny riaditeľ všetkým signatárskym a pristupujúcim štátom.
K oznámeniu č. 181/2007 Z. z.