185/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. a 16. mája 2006 v Ženeve na zasadaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie o plánovaní digitálneho pozemského rozhlasového a televízneho vysielania v časti regiónov 1 a 3 (RRC-06) boli schválené záverečné dokumenty Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06 a Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06-Rev.ST61.
Vláda Slovenskej republiky so záverečnými dokumentmi vyslovila súhlas svojím uznesením č. 87 z 31. januára 2007. Listina o schválení záverečných dokumentov bola uložená 19. marca 2007 u generálneho tajomníka medzinárodnej telekomunikačnej únie, depozitára dokumentov.
Záverečné dokumenty sa predbežne vykonávajú od 17. júna 2006 a platnosť nadobudnú 17. júna 2007.
Do textu záverečných dokumentov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.