185/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. a 16. mája 2006 v Ženeve na zasadaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie o plánovaní digitálneho pozemského rozhlasového a televízneho vysielania v časti regiónov 1 a 3 (RRC-06) boli schválené záverečné dokumenty Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06 a Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06-Rev.ST61.
Vláda Slovenskej republiky so záverečnými dokumentmi vyslovila súhlas svojím uznesením č. 87 z 31. januára 2007. Listina o schválení záverečných dokumentov bola uložená 19. marca 2007 u generálneho tajomníka medzinárodnej telekomunikačnej únie, depozitára dokumentov.
Záverečné dokumenty sa predbežne vykonávajú od 17. júna 2006 a platnosť nadobudnú 17. júna 2007.
Do textu záverečných dokumentov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.