187/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska.
Dohoda nadobudla platnosť 29. marca 2007 v súlade s článkom 9.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva školstva a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.