187/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska.
Dohoda nadobudla platnosť 29. marca 2007 v súlade s článkom 9.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva školstva a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.