188/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2007 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010.
Program nadobudol platnosť 22. marca 2007 v súlade s článkom 11.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na internetovej stránke www.minedu.sk, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na vysokých školách a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.