189/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2006 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.
K oznámeniu č. 189/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky, ďalej len „zmluvné strany“,
– želajúc si rozširovať dlhodobé vzťahy a pokračovať v posilňovaní hospodárskych vzťahov medzi obidvoma krajinami,
– so zámerom rozvíjať a zintenzívňovať vzájomnú hospodársku, priemyselnú, technickú a technologickú spoluprácu na základe vzájomnej výhodnosti,
– súc presvedčené o potrebe právneho rámca pre ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce v súlade s platnou legislatívou oboch krajín a v plnom súlade s ich medzinárodnými záväzkami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmet a rozsah dohody
Zmluvné strany v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom podporujú rozširovanie vzájomne výhodnej spolupráce v oblastiach týkajúcich sa hospodárskeho a spoločenského rozvoja.
Článok 2
Oblasti spolupráce
Zmluvné strany, berúc do úvahy súčasný stav a perspektívy hospodárskych vzťahov, sa zhodujú na tom, že existujú priaznivé podmienky na dlhodobú spoluprácu okrem iných aj v nasledujúcich oblastiach:
a)
energetika (rozširovanie a obnova elektrární a distribučných sietí vysokého napätia, ako aj plynových a ropných potrubných sietí),
b)
informačné a komunikačné technológie,
c)
doprava,
d)
elektronický a elektrotechnický priemysel,
e)
elektrické zariadenia a spotrebiče,
f)
poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel (vrátane chovu zvierat, pestovania rastlín a súvisiaceho biologického výskumu),
g)
rybné hospodárstvo,
h)
závlahové projekty,
i)
prírodné zdroje a problematika životného prostredia,
j)
obalová technológia,
k)
chemický a petrochemický priemysel,
l)
medicínska technológia, zdravotnícky a farmaceutický priemysel,
m)
prieskum, ťažba, úprava a ďalšie spracovanie, ako aj marketing nerastných surovín a produktov banskej činnosti,
n)
spolupráca medzi malými a strednými podnikmi,
o)
veda a technika,
p)
cestovný ruch a
q)
spolupráca v oblasti výskumu a rozvoja povodí riek; prieskum, hodnotenie a hospodárstvo podzemných vôd.
Článok 3
Formy rozvoja spolupráce
Zmluvné strany sa usilujú o rozširovanie a zintenzívňovanie vzájomnej spolupráce s použitím vhodných prostriedkov ako
a)
podpora kontaktov a posilňovanie spolupráce medzi tvorcami hospodárskej stratégie vládnymi inštitúciami, stavovskými organizáciami a podnikateľskými združeniami, komorami, regionálnymi a lokálnymi subjektmi povzbudzovaním výmeny ekonomických informácií, o ktoré je vzájomný záujem, ako aj výmeny návštev ich predstaviteľov a iných ekonomických a odborných delegácií oboch krajín,
b)
výmena informácií o rozvojových prioritách a napomáhanie pri účasti hospodárskych subjektov na rozvojových projektoch,
c)
možnosť nadväzovania nových a rozširovanie existujúcich kontaktov medzi podnikateľskými kruhmi oboch krajín podporou návštev, stretnutí a iných foriem spolupráce medzi jednotlivcami a podnikmi,
d)
výmena podnikateľských informácií, podpora účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovanie podnikateľských podujatí, seminárov, sympózií a konferencií,
e)
podpora intenzívnejšej účasti malých a stredných podnikov zo súkromného sektora na bilaterálnych hospodárskych vzťahoch,
f)
podpora spolupráce pri poskytovaní konzultačných, marketingových, poradenských a expertných služieb v oblastiach spoločného záujmu,
g)
podpora finančných inštitúcií a bankového sektora pri nadväzovaní užších kontaktov a posilňovaní vzájomnej spolupráce,
h)
povzbudzovanie investičných aktivít, zakladanie spoločných podnikov, zriaďovanie obchodných zastúpení a pobočiek,
i)
podporovanie regionálej spolupráce a spolupráce na medzinárodnej úrovni v otázkach spoločného záujmu,
j)
posilňovanie spolupráce pri propagácii cestovného ruchu vrátane investícií, uľahčovanie cestovania turistov, výmena informácií a skúseností v oblasti riadenia a rozvoja cestovného ruchu a
k)
spolupráca na trhoch tretích krajín.
Článok 4
Zmiešaná komisia
1.
Na základe tejto dohody sa vytvorí „zmiešaná komisia“ s cieľom riadenia a podpory vzťahov hospodárskej spolupráce medzi zmluvnými stranami.
2.
Zmiešaná komisia bude zložená zo zástupcov príslušných vládnych orgánov a inštitúcií. Zmluvné strany považujú za vhodné, aby v nej boli aj zástupcovia významných podnikateľských subjektov.
3.
Zasadania zmiešanej komisie sa budú konať na základe požiadavky ktorejkoľvek zo zmluvných strán v pravidelných intervaloch, podľa možnosti každé dva roky, striedavo v Slovenskej republike a vo Vietnamskej socialistickej republike.
4.
Úlohou zmiešanej komisie bude najmä
a)
rokovať o vývoji bilaterálnych hospodárskych vzťahov,
b)
identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,
c)
vypracúvať odporúčania na zlepšovanie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi v oboch krajinách,
d)
predkladať návrhy na uplatňovanie tejto dohody v praxi.
5.
Zmluvné strany uznávajú dôležitosť technickej a vedeckej spolupráce pre rozvoj hospodárskych vzťahov. Preto sa zmluvné strany dohodli, že v rámci zmiešanej komisie vytvoria slovensko-vietnamský výbor pre technickú a vedeckú spoluprácu ako špecifické fórum dialógu v tejto oblasti.
Článok 5
Riešenie sporov
1.
Spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní budú zmluvné strany riešiť v rámci zmiešanej komisie vzájomnými rokovaniami.
2.
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať písomným dodatkom na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Článok 6
Stupeň právnej záväznosti
1.
Ustanovenia tejto dohody nie je možné uplatňovať ani vykladať spôsobom, ktorý by spôsobil neplatnosť alebo inak ovplyvnil záväzky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, ani záväzky vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Vietnamskou socialistickou republikou a Európskym spoločenstvom podpísanej v Bruseli 17. júla 1995 a ani záväzky vyplývajúce pre Vietnamskú socialistickú republiku z Protokolu o predĺžení dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a členskými krajinami ASEAN podpísaného v Singapure 14. februára 1997.
2.
Dodatky k tejto dohode a ani ukončenie jej platnosti neovplyvnia záväzky vyplývajúce z obchodných dohôd či kontraktov už uzatvorených na základe tejto dohody.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom prijatia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou príslušná zmluvná strana potvrdí, že ukončila všetky vnútorné legislatívne konania potrebné na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu päť (5) rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden (1) rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť (6) mesiacov pred ukončením doby platnosti.
Dané v Hanoji 16. októbra 2006, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky:

Trough Dinh Tuyen v. r.