190/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 18 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Osvedčenia o evidencii podľa predpisov účinných do 30. apríla 2007 možno vydávať najdlhšie do 31. decembra 2007.“.
2.
§ 7 znie:
㤠7
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„VZOR – SPECIMEN
Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2006 Z. z.
4.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ľubomír Vážny v. r.