191/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a o doplnení zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:
„6)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 10 ods. 1 a 8 Trestného poriadku.
8)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z., zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 písmeno e) znie:
„e)
úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, zrušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,“.
3.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu11a) je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu12) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi správneho konania, zástupcami účastníkov správneho konania, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 12 znejú:
„11a)
Napríklad § 41 a 42 zákona č. 199/2004 Z. z.
12)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 16 znejú:
„13)
Napríklad § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 196 Trestného poriadku.
15)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
16)
Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.“.
5.
V § 8 ods. 3 písmeno t) znie:
„t)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu17) (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia"),“.
6.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u) až w), ktoré znejú:
„u)
informuje Európsku komisiu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,17)
v)
poskytuje Európskej komisii v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu17a)
1.
zoznam žiadostí o prijatie opatrenia,
2.
zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
w)
v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom17) informuje príslušné colné orgány členských štátov Európskej únie o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva,“.
Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená x) a y).
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 17a znejú:
„17) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13; Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z. z.
17a) Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1891/2004.“.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:
„18)
§ 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
19)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z.“.
8.
V § 9 ods. 3 písm. f) sa za slovo „prejednáva“ vkladá slovo „colné“.
9.
V § 9 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu,17)
h)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu,23b)“.
Doterajšie písmená g) až v) sa označujú ako písmená i) až x).
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
Napríklad § 12 až 18 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení zákona č. 116/2006 Z. z., § 31 ods. 1 zákona č. 21/2007 Z. z.
23b)
Napríklad § 12, § 19 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení zákona č. 116/2006 Z. z., § 31 ods. 5 zákona č. 21/2007 Z. z.“.
10.
V § 9 ods. 3 písmeno p) znie:
„p)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu,“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32, 34 a 37 znejú:
„32)
Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 122 ods. 3 Trestného zákona.
37)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 19 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 31 ods. 1 sa nad slovo „vecí“ umiestňuje odkaz 42a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
§ 113 ods. 1 a 2 Trestného poriadku.“.
15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43 až 45 znejú:
„43)
§ 111 Trestného poriadku.
44)
§ 25 Trestného zákona.
45)
§ 24 Trestného zákona.“.
16.
Nadpis nad § 47 znie:
„Spoločné a zrušovacie ustanovenia“.
17.
V § 51 ods. 1 sa slová „colným orgánom“ nahrádzajú slovami „colnej správe“.
18.
V § 51 ods. 2 sa slová „colnými orgánmi“ nahrádzajú slovami „colnou správou“.
19.
V § 52 odsek 4 znie:
„(4)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie colná správa podľa odseku 1, zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie colná správa podľa odseku 2 písm. a), sa poskytujú
a)
prokuratúre,
b)
súdom,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Železničnej polícii,
i)
Národnému bezpečnostnému úradu,
j)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovuje osobitný predpis,46)
k)
do zahraničia, ak tak ustanovuje osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva.30)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 46a znejú:
„46)
Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
46a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.“.
20.
V § 54 ods. 5 sa za slovo „ustanoví“ vkladajú slová „osobitný predpis46a) alebo“ a nad slovo „zmluva“ sa umiestňuje odkaz 30.
21.
V § 57 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 2“.
22.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 55 znejú:
„49)
§ 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 69/2005 Z. z.
55)
§ 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.“.
23.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie tejto osoby. Prvýkrát sa strava tejto osobe poskytne, ak jej predvedenie alebo zaistenie prekročí šesť hodín. Ak predvedenie alebo zaistenie netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby, jej vek alebo iná vážna okolnosť, ktorá je colníkovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas predvedenia alebo zaistenia umožňuje; inak výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby znáša štát. Ak táto osoba odmietne poskytnutie stravy, colník o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy. Úradný záznam v prítomnosti iného colníka predloží na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú colníci v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.59) Ďalšie podrobnosti o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59)
§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
24.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 652/2004 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA
1.
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátna príslušnosť,
5.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
6.
prechodný pobyt,
7.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
Príloha č. 2 k zákonu č. 652/2004 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH COLNEJ SPRÁVY
1.
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátna príslušnosť,
5.
pohlavie,
6.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
7.
prechodný pobyt,
8.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava,
9.
prezývky a pseudonymy,
10.
zvláštne znamenia,
11.
biometrické údaje.“.
Čl. II
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. a zákona č. 199/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa za slová „colnému úradu“ vkladá čiarka a slová „colnému kriminálnemu úradu“.
2.
V § 9 ods. 2 sa za slová „colnému úradu“ vkladá čiarka a slová „colnému kriminálnemu úradu“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.