193/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 561/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „podmienky podnikania vo vodnej doprave,“ vkladajú slová „podmienky regulácie trhu vo vodnej doprave,“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „spoločenstiev“ vkladajú slová „a Európskej únie“.
3.
V § 5 ods. 4 sa za prvú vetu dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Verejnými prístavmi sú prístav Bratislava, prístav Komárno a prístav Štúrovo.“.
4.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.
5.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠5a
Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečného tovaru
(1)
Osoba, ktorá vykonáva prepravu, nakládku alebo vykládku nebezpečného tovaru2a) vo vodnej doprave (ďalej len „osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru"), je povinná určiť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca").
(2)
Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť
a)
osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru plavidlami ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"),2b)
b)
osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru, ktorého množstvo v prepravnej jednotke je menšie, ako je množstvo nebezpečného tovaru ustanovené v osobitnom predpise,2c)
c)
osoba, ktorej predmetom činnosti nie je preprava, nakládka alebo vykládka nebezpečného tovaru, ale vykonáva vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru príležitostne a táto preprava predstavuje malé nebezpečenstvo alebo riziko znečistenia.
(3)
Na požiadanie Štátnej plavebnej správy je osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru povinná oznámiť identifikačné údaje bezpečnostného poradcu.
(4)
Bezpečnostným poradcom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie").
(5)
Podmienkou na vydanie osvedčenia Štátnou plavebnou správou je absolvovanie školenia a následné úspešné vykonanie skúšky. Osvedčenie vydané iným členským štátom Európskej únie platí na území Slovenskej republiky.
(6)
Osvedčenie má platnosť päť rokov. Doba platnosti osvedčenia sa predĺži o ďalších päť rokov, ak počas posledného roku platnosti osvedčenia držiteľ osvedčenia absolvoval opakovacie školenie alebo zložil skúšku.
(7)
Ministerstvo poverí vykonávaním školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie") fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „poverená osoba"), ktorá nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, ak predloží
a)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
skúšobný poriadok,
c)
zoznam skúšobných otázok,
d)
zoznam lektorov a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru.
(8)
Štátna plavebná správa vytvorí na základe zoznamov skúšobných otázok katalóg otázok, ktorý predkladá raz za dva roky ministerstvu. Ministerstvo zasiela katalóg otázok Európskej komisii.
(9)
Skúška podľa odseku 5 sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje a predsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva poverená osoba. Skúšobná komisia je trojčlenná vrátane predsedu. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia mať odborné znalosti v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru. Najmenej jeden člen skúšobnej komisie musí byť zamestnancom Štátnej plavebnej správy.
(10)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva Štátnej plavebnej správe žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží doklad o úspešnom ukončení úplného stredného odborného vzdelania alebo úplného stredného vzdelania, potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky. Potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky vydáva poverená osoba.
(11)
Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky a o obsahu, rozsahu a priebehu školení, o činnosti skúšobných komisií, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a vzor osvedčenia podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5b
Povinnosti bezpečnostného poradcu
Bezpečnostný poradca je povinný
a)
sledovať dodržiavanie pravidiel, ktorými sa riadi preprava nebezpečného tovaru,
b)
poskytovať rady pri preprave nebezpečného tovaru osobe vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru,
c)
vypracovať výročnú správu o preprave nebezpečného tovaru pre osobu vykonávajúcu prepravu nebezpečného tovaru, ktorá sa uchováva päť rokov a na požiadanie je dostupná orgánom verejnej moci,
d)
vypracovať správu o nehode, ktorá sa týka osoby, majetku alebo životného prostredia alebo poškodenia majetku alebo životného prostredia, ku ktorým došlo počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečného tovaru pre osobu vykonávajúcu prepravu nebezpečného tovaru,
e)
sledovať postupy pri dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa identifikácie prepravovaného nebezpečného tovaru,
f)
sledovať postupy osoby vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru pri nákupe dopravných prostriedkov s ohľadom na osobitné požiadavky, ktoré musia spĺňať,
g)
sledovať postupy pri kontrole zariadenia používaného pri preprave, nakládke a vykládke nebezpečného tovaru,
h)
sledovať zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov osoby vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru a uchovávanie záznamov o tejto príprave,
i)
sledovať vykonávanie vhodných núdzových postupov v prípade nehody alebo poruchy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečného tovaru,
j)
sledovať vyšetrovanie a vypracovanie správy o závažných nehodách, poruchách alebo porušeniach predpisov, ktoré boli zaznamenané počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečného tovaru,
k)
sledovať vykonávanie vhodných opatrení zabraňujúcich opakovaniu nehôd, porúch alebo závažných porušení predpisov,
l)
sledovať dodržiavanie právnych predpisov a osobitných požiadaviek týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru pri výbere a využívaní subdodávateľov alebo tretích strán,
m)
sledovať, či osoba vykonávajúca prepravu, nakládku alebo vykládku nebezpečného tovaru má k dispozícii prevádzkové postupy a pokyny na prepravu, nakládku a vykládku nebezpečného tovaru,
n)
sledovať zavedenie opatrení na zvýšenie vedomia o riziku vyplývajúceho z prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru,
o)
sledovať vykonávanie overovacích postupov na zabezpečenie toho, aby sprievodné doklady a bezpečnostná výbava, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, boli počas prepravy nebezpečného tovaru k dispozícii v dopravnom prostriedku,
p)
sledovať vykonávanie overovacích postupov na zabezpečenie súladu s pravidlami, ktorými sa riadia nakládka a vykládka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
„2a)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 243/1996 Z. z.).
2b)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2c)
Príloha A časť 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.6. Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 243/1996 Z. z.).“.
6.
Za § 21 sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠21a
Porucha trhu vo vodnej doprave
(1)
Porucha trhu vo vodnej doprave nastane, ak
a)
vývoj ponuky kapacity plavidiel prevyšuje vývoj dopytu kapacity plavidiel nepretržite najmenej počas 12 mesiacov alebo nepriepustnosť vodných ciest obmedzuje intenzita vodnej dopravy nepretržite najmenej počas 6 mesiacov a
b)
významnému počtu dopravcov hrozí úpadok podľa osobitného predpisu.12a)
(2)
Ak nastane porucha trhu vo vodnej doprave, ministerstvo požiada Európsku komisiu o prijatie opatrení na zabránenie zvyšovania prepravnej kapacity plavidiel.
(3)
Žiadosť obsahuje informácie potrebné na zhodnotenie ekonomickej situácie vo vodnej doprave, hlavne priemerné náklady a ceny pre rôzne druhy dopráv, sadzby za využitie lodného priestoru a odhad dopytu kapacity plavidiel.
(4)
Dopravca je povinný ministerstvu písomne oznámiť každoročne do 30 dní odo dňa podania daňového priznania k dani z príjmov priemerné náklady a ceny vo vodnej doprave, sadzby za využitie lodného priestoru plavidiel a informácie o celkových hospodárskych výsledkoch za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré dosiahol prevádzkou plavidiel s výnimkou plavidiel uvedených v osobitnom predpise12b) a plavidiel s nosnosťou nižšou ako 450 ton. Ministerstvo informuje Európsku komisiu o výnimke vzťahujúcej sa na plavidlá s nosnosťou nižšou ako 450 ton do 30. júna 2007.
§ 21b
Účty vnútrozemskej vodnej dopravy
(1)
Ak nosnosť plavidiel zapísaných v registri plavidiel podľa § 24 dosiahne viac ako 100 000 ton, ministerstvo zriaďuje a spravuje osobitné bežné účty vnútrozemskej vodnej dopravy (ďalej len „účty“) podľa osobitného predpisu12c) v Štátnej pokladnici vedené v slovenskej mene.
(2)
Na tvorbu a použitie účtov sa vzťahuje osobitný predpis.12c)
(3)
O použití peňažných prostriedkov z účtov rozhoduje ministerstvo podľa podmienok ustanovených v rozhodnutí Európskej komisie, ak Európska komisia rozhodne v rámci prijatých opatrení podľa § 21a ods. 2 o čerpaní peňažných prostriedkov z účtov. Rozhodnutie ministerstva sa uverejňuje vo Vestníku ministerstva.
(4)
Ministerstvo raz ročne informuje o zostatku na účtoch Európsku komisiu.
(5)
Peňažné prostriedky z účtov sa môžu prideliť dopravcom len na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať
a)
identifikačné údaje vlastníka plavidla,
b)
identifikačné údaje plavidla, a to názov, typ, evidenčné označenie, miesto registrácie, domovský prístav a registračné číslo,
c)
výšku požadovanej šrotovacej prémie.12d)
(6)
K žiadosti sa priloží
a)
platné lodné osvedčenie,
b)
doklad o tom, že plavidlo vykonalo v priebehu 24 mesiacov pred podaním žiadosti najmenej 10 plavieb na účel prepravy nákladu na vzdialenosť viac ako 50 km pri nákladovej kapacite aspoň 70 %.
(7)
Ak má ministerstvo pochybnosti o technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidla, vyzve žiadateľa na predloženie zápisu z overenia prevádzkovej spôsobilosti plavidla vydaný Štátnou plavebnou správou v lehote do 10 dní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12d znejú:
„12a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 90, 2. 4. 1999).
12c)
Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 90, 2. 4. 1999).
Nariadenie Komisie (ES) č. 805/1999 zo 16. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 102, 17. 4. 1999) v platnom znení.
12d)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4.).“.
7.
V § 22 ods. 2 a v § 32 ods. 7 sa odkaz na poznámku pod čiarou 12a označuje ako 12e. Poznámka pod čiarou 12a sa označuje ako 12e.
8.
V § 29 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „pred" vkladá slovo „skúšobnou".
9.
V § 30 ods. 2 sa za slovo „pred" vkladá slovo „skúšobnou".
10.
V § 35 sa nad slovom „síl" odkaz „21" nahrádza odkazom „2b" a poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
11.
V § 38 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov,
d)
na základe informácií poskytnutých dopravcom podľa § 21a ods. 4
1.
kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave, zapísaných v registri plavidiel,
2.
vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu,
3.
sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu finančnej spôsobilosti dopravcov,
e)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,“.
Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená f) až o).
12.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 5,“.
Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).
13.
V § 39 ods. 1 písm. d) bode 3 sa slová „nepodlieha registrácii" nahrádzajú slovami „podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii".
14.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
schvaľuje technickú a typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu a rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
f)
vydáva typové osvedčenie malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,“.
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená g) až p).
16.
V § 39 odsek 4 znie:
„(4)
Plavební inšpektori majú právo vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a právo vstupovať do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu. Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti plavebného inšpektora majú právo vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a právo vstupovať do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu len na účely kontroly ochrany vôd.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 40 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „môže uložiť" nahrádzajú slovom „uloží".
19.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
prevádzkovateľovi plavidla, ak použil lodné palivo určené na spálenie počas prevádzky plavidla s obsahom síry vyšším ako 0,1 % hmotnostného.“.
20.
V § 40 ods. 4 písm. a) sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 3".
21.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 193/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 76/135/EHS z 20. januára 1976 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre vnútrozemské plavidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 21, 29. 1. 1976) v znení smernice Rady 78/1016/EHS z 23. novembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 349, 13. 12. 1978).
2.
Smernica Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 301, 28. 10. 1982).
3.
Smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 322, 12. 11. 1987).
4.
Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
5.
Smernica Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o menovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996).
6.
Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o harmonizácii podmienok pre získanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
7.
Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/18/ES zo 17. apríla 2000 o minimálnych požiadavkách na skúšky bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 118, 19. 5. 2000).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z. a zákona č. 95/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 93 písm. e) sa vypúšťajú slová „a medzinárodného preukazu na vedenie malého plavidla".
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 93 písm. e) a f) sa suma „200 Sk" nahrádza sumou „300 Sk".
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 93 sa vypúšťa prvý bod pod nadpisom Oslobodenie. Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava sa položka 93 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu 500 Sk“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. i) až m) sa slová „ústrednej evidencie" nahrádzajú slovami „registra".
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 sa doterajší text pod nadpisom Oslobodenie označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Od poplatku podľa písmena k) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodla Štátna plavebná správa.“.
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 sa vypúšťa tretí bod pod nadpisom Poznámky.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
8.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená a) až o).
9.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písm. h) sa slová „vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej dokumentácii stavieb na vodnej ceste" nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu25b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 39 ods. 1 písm. e) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z. a zákona č. 99/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 80j sa vkladá § 80k, ktorý vrátane nadpisu znie:
„80k
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného poradcu na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu do 31. mája 2007, predložia živnostenskému úradu doklad o odbornej spôsobilosti v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak jej živnostenské oprávnenie zaniká.“.
2.
V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom 64 a 65, ktoré znejú:
„64.
Činnosť bezpečnostného poradcu Osvedčenie § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
65.
Vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu Poverenie § 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007 s výnimkou čl. I bodov 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.