195/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
ZÁKON
z 20. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z. a zákona č. 546/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „výroby potravín“ nahrádzajú slovami „výroby bezpečných potravín1) (ďalej len „potraviny")“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 14 ods. 7 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.“.
2.
V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a pohode zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.
V § 1 ods. 5 sa odkaz 1a nad slovom „predpisov“ nahrádza odkazom 1aa a odkaz 1 nad slovom „vodou“ sa nahrádza odkazom 1ab.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:
„1aa)
Napríklad zákon č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za druhé slovo „vrátane“ vkladá slovo „pitnej“.
5.
V § 2 odsek 9 znie:
„(9)
Potraviny sú bezpečné, ak nie sú zdraviu škodlivé, sú vhodné na ľudskú spotrebu1d) a spĺňajú požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
Čl. 14 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.“.
6.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitné predpisy1e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32), nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Požiadavky a postupy podľa odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e) je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Požiadavkami a postupmi ustanovenými v potravinovom kódexe a v osobitných predpisoch1e) sú povinné riadiť sa pri úradnej kontrole potravín aj jej orgány.“.
8.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.1e)“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová „potravinovým kódexom“ vkladajú slová „a osobitnými predpismi1e)“.
10.
V § 4 ods. 2 písm. a), d) a e) sa slovo „evidenciu“ nahrádza slovom „záznamy“.
11.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
12.
V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu2a) v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „§ 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.“.
14.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
15.
V § 4 ods. 4 sa odkaz 2a nad slovom „predpise“ nahrádza odkazom 2b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.
16.
V § 4 sa vypúšťa odsek 7.
17.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „ich“ vkladá slovo „bezpečnosť“ a vypúšťajú sa slová „zdravotnú neškodnosť“.
18.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
19.
Nadpis pod § 6 znie: „Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh“.
20.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Každý prevádzkovateľ okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a e)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie. Vzor oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6)
§ 39 zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.“.
21.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Orgány úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a c)] vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
22.
V § 6 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:
„4.
nespĺňajúce požiadavky na bezpečnosť a kvalitu,“.
23.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
môže umiestňovať na trh8b)
1.
nové potraviny a
2.
výživové doplnky len so súhlasom a za podmienok ustanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,8a)
3.
potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)
4.
geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
Zákon č. 126/2006 Z. z.
8b)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
8c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30. 12. 2006).“.
24.
§ 6a sa vypúšťa.
25.
V § 6b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú orgány úradnej kontroly potravín a kontaktné miesto.“.
26.
V § 6b odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo alebo ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzické osoby alebo právnické osoby prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverené osoby spolupracujú s orgánmi úradnej kontroly potravín.“.
27.
V § 6b sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
28.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)
Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.1e)
(2)
Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,1e) ak predpisy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.“.
29.
V § 7a ods. 1 sa za slovo „spoločenstva“ vkladajú slová „alebo v Turecku,“.
30.
§ 7a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obmedzenia voľného pohybu potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov môže ustanoviť nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
31.
§ 9a vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít
(1)
Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s právnou subjektivitou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže po odsúhlasení špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny ministerstvom prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.9aaa)
(2)
Ministerstvo odborne posudzuje predložené špecifikácie výrobkov prihlásených na označenie pôvodu, zemepisné označenie alebo zaručenú tradičnú špecialitu9aab) z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
(3)
Žiadosť o zápis do registra označení zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva").
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže uplatniť námietky9aac) k žiadosti podľa odseku 3 do dvoch mesiacov odo dňa jej uverejnenia vo vestníku ministerstva.
(5)
Ak k žiadosti podľa odseku 3 neboli uplatnené námietky, poľnohospodársky výrobok alebo potravina sa zapíše do registra, ktorý vedie ministerstvo. Žiadosť na ďalšie konanie zasiela ministerstvo Európskej komisii.
(6)
Ak k žiadosti podľa odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnosť9aad) a zabezpečí konanie o námietkach.9aae) Žiadosť ministerstvo zašle Európskej komisii až po ukončení námietkového konania.
(7)
Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh podľa osobitného predpisu9aaf) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab) O výsledku kontroly písomne informujú ministerstvo.
(8)
Úradnú kontrolu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality spĺňajúcich požiadavky podľa osobitných predpisov9aba) vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
(9)
Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh podľa osobitných predpisov9abc) vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii na certifikáciu výrobkov.9ab)
(10)
Úradnú kontrolu liehovín s chráneným zemepisným označením podľa osobitného predpisu,9abc) ktoré možno používať na území Spoločenstva a z tretích krajín pri ich umiestnení na trh v Slovenskej republike, vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abb)
(11)
Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.9abd)
(12)
Ministerstvo je orgánom na ochranu označenia zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a pre styk s Európskou komisiou a súčinným orgánom na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa osobitného predpisu.9abe)
(13)
Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín s označením pôvodu, zemepisným označením a označením zaručených tradičných špecialít.
(14)
Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aaa až 9aaf, 9aba až 9abe znejú:
„9aaa)
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aab)
Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
9aac)
Čl. 7 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aad)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aae)
Čl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
9aaf)
Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9aba)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abb)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9abc)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9) v platnom znení.
9abd)
Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
9abe)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
32.
V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a“.
33.
V § 10 ods. 2 sa nad slovom „prevádzkarní“ vypúšťa odkaz 6 a na konci sa pripájajú tieto slová: „a osobitnými predpismi1e)“.
34.
V § 11 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a“, v písmene a) sa slová „zdravotná neškodnosť“ nahrádzajú slovom „bezpečnosť“ a v písmenách c) a d) sa slová „zdravotnú neškodnosť“ nahrádzajú slovom „bezpečnosť“.
35.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predaja“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu2a)“.
36.
§ 13 znie:
㤠13
Tabakové výrobky sú výrobky určené na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak sú hoci len čiastočne vyrobené z tabaku, či už geneticky modifikovaného alebo nie.“.
37.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Výrobca tabakových výrobkov je povinný zabezpečiť, aby na obale určenom pre konečného spotrebiteľa bolo upozornenie o škodlivosti fajčenia, a ak ide o cigarety, označený obsah škodlivých látok podľa osobitného predpisu.9ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:
„9ac)
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.“.
38.
V § 17 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2“.
39.
Nadpis štvrtej časti znie: „Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín“.
40.
§ 18 až 20 znejú:
㤠18
(1)
Úradná kontrola potravín sa vykonáva
a)
na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,
b)
nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c)
nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9ad) určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,
d)
nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.
(2)
Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e) v oblastiach a na účel uvedený v odseku 1; neuplatňuje sa, ak ide o metrologickú kontrolu a metrologický dozor,9b) veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,9ba) ako aj kontrolu krmív podľa osobitného predpisu.9bb)
(3)
Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) až e) vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa osobitného predpisu.9bc) Úradná kontrola potravín sa môže vykonávať nepretržite; ak z konania alebo charakteru kontrolovanej osoby vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom kontroly, úradná kontrola sa vykoná za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru.
(4)
Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými predpismi.9bd)
(5)
Zamestnanci Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, železničného prepravcu, Slovenskej správy letísk a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú povinní poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní hraničnej kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona.
(6)
Úradná kontrola sa vykonáva aj nad výrobou tabakových výrobkov, manipuláciou s nimi a ich umiestnením na trh, nad ich dovozom a vývozom z hľadiska kvality, ako aj nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy.
(7)
Národným orgánom na uplatňovanie osobitných predpisov1e) a pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.
§ 19
(1)
Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly potravín prijmú podľa osobitného predpisu10) tieto opatrenia:
a)
zakážu umiestnenie potravín na trh na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných kontrol a analýz, ak existuje podozrenie, že potraviny sú škodlivé,
b)
zakážu umiestňovať na trh potraviny, pri ktorých sa potvrdila ich škodlivosť podľa písmena a); ak sú už v predaji, vydajú príkaz na ich stiahnutie,
c)
pozastavia činnosť celej prevádzkarne alebo uzatvoria podnik alebo jeho časť na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušovanie osobitných predpisov,1e) tohto zákona a potravinového kódexu, ktoré môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín; pri určovaní rizika pre bezpečnosť potravín sa prihliada na charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a na akýkoľvek postup, ktorému je potravina vystavená, skôr ako sa dostane k spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní,
d)
zakážu používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín,
e)
prijmú ďalšie opatrenia, ak tak ustanovuje osobitný predpis.10a)
(2)
V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie prijatím dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika, pričom sa musí zabezpečiť okamžité vedecké hodnotenie rizika.
(3)
Ak v súvislosti s opatreniami podľa odseku 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly potravín podať obvodnému úradu11) podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti v časti týkajúcej sa výroby a predaja potravín. Orgán úradnej kontroly potravín zároveň zašle živnostenskému úradu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty a odôvodnenie, prečo má byť živnostenské oprávnenie zrušené alebo prevádzkovanie živnosti pozastavené.
(4)
Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich umiestňovanie na trh, ktoré môžu poškodiť zdravie konečného spotrebiteľa, je osobitne závažným porušením tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov.1e)
(5)
Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí potravinami alebo pri ohrození bezpečnosti potravín nariaďuje opatrenie podľa odseku 1; opatrenie zruší, ak sa podozrenie nepotvrdí.
§ 20
(1)
Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín, ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú oprávnení odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľov na dostatok vzoriek pre doplnkové stanovisko znalca.11a)
(2)
Vzorky musia byť označené a musí sa s nimi manipulovať podľa osobitného predpisu.11b)
(3)
Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú o ich použiteľnosti v prípadoch, ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov.1e)
(4)
Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe rozboru zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej rozborom.
(5)
Pri nedodržiavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej kontrolnej činnosti.11c) Orgán úradnej kontroly potravín vyúčtuje prevádzkovateľovi zodpovednému za nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol potravín; tieto výdavky môže vyúčtovať aj prevádzkovateľovi, ktorý potraviny v čase výkonu dodatočných úradných kontrol potravín vlastní alebo má v držbe.
(6)
Všetky výdavky, ktoré vznikli podľa § 19, znáša zodpovedný prevádzkovateľ.
(7)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.
(8)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
vstupovať v prevádzkovom čase do priestorov, v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh; vstupovať do týchto priestorov mimo prevádzkového času možno len za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru,
b)
požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.12)
(9)
Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) a d) a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)
(10)
Na ukladanie opatrení podľa odseku 9 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(11)
Na kontrolu tabakových výrobkov sa vzťahujú ustanovenia tohto paragrafu primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9ad, 9b, 9ba až 9bd, 10, 10a, 11, 11a až 11c, 12 a 12a znejú:
„9ad)
Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
9b)
Zákon č. 142/2000 Z. z.
9ba)
Zákon č. 39/2007 Z. z.
9bb)
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
9bc)
Napríklad čl. 3 a čl. 6 až 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9bd)
Čl. 14 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10)
Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10a)
Čl. 54 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
11a)
Čl. 11 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11b)
Čl. 11 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
11c)
Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12)
§ 51 Obchodného zákonníka.
12a)
Čl. 54 ods. 2 písm. b) až d) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
41.
V § 21 ods. 1 úvodná veta znie: „Orgány štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov1e) sú:“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
42.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnej správy14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
43.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti v súlade s osobitným predpisom14b) poveriť kontrolné orgány osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo o takom poverení informuje Európsku komisiu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
44.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
(2)
Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a)
koordinujú vypracúvanie Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike,
b)
pripravujú, aktualizujú, upravujú a poskytujú na požiadanie Európskej komisii integrovaný viacročný plán kontrol potravín;14c) výročnú správu podľa osobitného predpisu14a) ministerstvo predkladá Európskej komisii,
c)
zrušujú poverenie kontrolných orgánov, ak nastanú skutočnosti podľa osobitného predpisu,14b)
d)
koordinujú, schvaľujú a revidujú národné pohotovostné plány pre oblasť potravín,14d)
e)
zjednocujú postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
f)
zjednocujú postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečujú vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,
g)
spolupracujú pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,
h)
koordinujú využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk,
i)
spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri ochrane záujmov spotrebiteľov,
j)
podporujú vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe,14e) ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti17) vymenúva jeden spolupracujúci orgán alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo oznamuje spolupracujúce orgány Európskej komisii a informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov.17a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14c až 14e, 17 a 17a znejú:
„14c)
Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14d)
Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
14e)
Čl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
17)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
17a)
Čl. 35 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
45.
§ 23 znie:
㤠23
(1)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) až e) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh
a)
potravín živočíšneho pôvodu okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
b)
potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov (v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody), nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (zmiešaný pôvod) okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
c)
geneticky modifikovaných potravín okrem poskytovania služieb spoločného stravovania,
d)
tabakových výrobkov okrem poskytovania služieb spoločného stravovania.
(2)
Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8a) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva") vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad
a)
epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
b)
výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,
c)
umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
d)
výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
e)
potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.
(3)
Ministerstvo určí na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy v spolupráci s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu.17c) Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o miestach vstupu.
(4)
Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise.17d)
(5)
Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.
(6)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú vnútorné audity orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctva podľa tohto zákona. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky určujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a vykonávajú transparentným spôsobom a v súlade s osobitným predpisom vnútorné audity17e) úradných kontrol potravín uskutočňovaných orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti môžu poveriť fyzické osoby alebo právnické osoby výkonom externého auditu kontrolných orgánov.
(7)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na miestach vstupu podľa osobitného predpisu.17f)
(8)
Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy.19)
(9)
Výkon úradnej kontroly potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príslušnom odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore. Vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.17g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c až 17g znejú:
„17c)
Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17d)
Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17e)
Čl. 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17f)
Napríklad rozhodnutie Komisie 2002/75/ES z 1. februára 2002, ktoré ustanovuje podmienky dovozu anízu z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 40), kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17g)
Čl. 6 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
46.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa tohto zákona.
(2)
Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.21a)
(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenčné laboratórium alebo viac národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium Spoločenstva podľa osobitného predpisu.21b) Národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu.21c)
(4)
Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže odňať poverenie podľa odseku 1.
(5)
Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenčné laboratóriá podľa odseku 3.
(6)
Metódy odberu vzoriek a analýz pri úradných kontrolách potravín musia sa vykonávať podľa osobitných predpisov,21d) alebo ak také predpisy neexistujú, musia spĺňať medzinárodne uznané pravidlá alebo dohovory, ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu alebo ktoré sú schválené v národnej legislatíve; ak neexistujú také predpisy ani dohovory, potom musia byť v súlade s inými metódami vhodnými na zamýšľaný účel alebo vyvinutými v súlade s vedeckými dohovormi.
(7)
Ak sa neuplatňuje odsek 6, možno použiť validované analytické metódy v jednom laboratóriu podľa medzinárodne uznaného dohovoru.
(8)
Všade, kde je to možné, musia byť analytické metódy charakterizované vhodnými kritériami.21d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21d znejú:
„21a)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21b)
Čl. 32 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21c)
Čl. 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21d)
Čl. 11 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
47.
V § 28 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 1 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a)
porušuje zásady, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulácie s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
b)
nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,
c)
nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
d)
používa na výrobu potravín a tabakových výrobkov zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
e)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny a tabakové výrobky, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
f)
nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
g)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny alebo tabakové výrobky nesprávne označené alebo neoznačené,
h)
umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
i)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
j)
umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
k)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
l)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. b) prvého až tretieho bodu,
m)
nezabezpečí registráciu prevádzkarne podľa § 6.
(2)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 5 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a)
používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
b)
používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)
d)
porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e)
používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality.
(3)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží prevádzkovateľovi pokutu do 10 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi1e)
a)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
b)
používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c)
umiestňuje na trh potraviny a tabakové výrobky neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénových zložiek, ak ich obsahujú,
e)
používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f)
vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. b) štvrtý bod],
g)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h)
ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmovinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmovín vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).“.
48.
V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 a 2, orgán úradnej kontroly uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm uložených v odsekoch 1 a 2.
(5)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 3, orgán úradnej kontroly uloží pokutu od 10 000 000 Sk do 50 000 000 Sk.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 10.
49.
V § 28 ods. 6 sa za slová „protiprávneho konania“ vkladá čiarka a slová „minulosť prevádzkovateľa24b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Čl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 v platnom znení.“.
50.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak prevádzkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti ohrozí zdravie ľudí nebezpečnými potravinami, postupuje sa podľa osobitného predpisu.24c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c)
§ 168 a 169 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
51.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a hygieny výroby, skladovania, dopravy a predaja“.
52.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Týmto zákonom sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.
53.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality podľa § 9a ods. 3 a označovania potravín podľa potravinového kódexu dotknutá fyzická osoba27aaa) uvádza tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
trvalý pobyt.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aaa znie:
„27aaa)
§ 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
54.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osobné údaje podľa odseku 3 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.“.
55.
V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane potravín nového typu“.
56.
V § 30a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „tabakových výrobkov,“.
57.
V 30a ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a tabakovými výrobkami“.
58.
V § 30a sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j)
hygienických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom2a) na priame dodávanie malých množstiev prvotných produktov ich výrobcom konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré priamo zásobujú konečného spotrebiteľa,
k)
na úpravy hygienických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom2a) na používanie tradičných metód výroby, spracúvanie alebo distribúcie potravín a úpravu hygienických požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie prevádzkarní,
l)
všeobecných ustanovení o označovaní výživovej hodnoty a nutričnom označovaní potravín, o vyhláseniach o výživovej alebo zdravotnej hodnote.“.
59.
V § 31 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 10“.
60.
Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý znie:
㤠31d
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie.“.
61.
V celom texte zákona sa slová „potravinový dozor“ nahrádzajú slovami „úradná kontrola potravín“ v príslušnom gramatickom tvare.
62.
V celom texte zákona sa slová „podnikateľ“ a „výrobca“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“ v príslušnom gramatickom tvare.
63.
V celom texte zákona sa slová „uvádzanie do obehu“ nahrádzajú slovami „umiestnenie na trh“ v príslušnom gramatickom tvare.
64.
V celom texte zákona sa slová „orgán na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgán verejného zdravotníctva“ v príslušnom gramatickom tvare.
65.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z.
66.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
– smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10),
– smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2.
Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
– smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
3.
Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení
– smernice Rady 96/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3),
– smernice Komisie 2004/77/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení
– smernice Komisie 2001/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6),
– smernice Komisie 2002/86/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
– smernice Komisie 2003/89/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
– smernice Komisie 2005/26/ES (Ú. v. EÚ L 75, 22. 3. 2005),
– smernice Komisie 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2005).".
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 470/2000 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 23/2002 Z. z., zákonom č. 450/2002 Z. z., zákonom č. 472/2003 Z. z., zákonom č. 546/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.