2/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 27. augusta 2004 bol uzavretý Dohovor medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. mája 2005.
Dohovor nadobudol platnosť 23. júla 2005 v súlade s článkom 12 a v súlade s tým istým článkom sa uplatňuje od 1. júla 2005 v zmysle oznámenia č. 316/2005 Z. z.
K oznámeniu č. 2/2007 Z. z.
DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A O JEJ PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ
A.
List Slovenskej republiky
Vážený pane,
je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku a na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktoré sú výsledkom rokovaní s Holandskými Antilami a Arubou o dohode o zdaňovaní úspor a ktoré boli priložené ako prílohy č. 1, 2, 3 a 4 k Výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7660/04 FISC 68).
So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto listu, a náš spoločný záväzok splniť naše vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom čase na účely nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, je mi cťou Vám navrhnúť, aby Slovenská republika a Holandské kráľovstvo vzhľadom na Holandské Antily predbežne uplatňovali tento dohovor v rámci našich vnútroštátnych ústavných predpisov od 1. januára 2005 alebo odo dňa uplatňovania smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku podľa toho, ktorý dátum je neskorší.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

V Bratislave 1. júna 2004
B.
List Holandských Antíl
Vážený pane,
je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:
„Vážený pane,
je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku a na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktoré sú výsledkom rokovaní s Holandskými Antilami a Arubou o dohode o zdaňovaní úspor a ktoré boli priložené ako prílohy č. 1, 2, 3 a 4 k Výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7660/04 FISC 68).
So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto listu, a náš spoločný záväzok splniť naše vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom čase na účely nadobudnutia platnosti tejto dohody a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, je mi cťou Vám navrhnúť, aby Slovenská republika a Holandské kráľovstvo vzhľadom na Holandské Antily predbežne uplatňovali tento dohovor v rámci našich vnútroštátnych ústavných predpisov od 1. januára 2005 alebo odo dňa uplatňovania smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku podľa toho, ktorý dátum je neskorší.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“
Môžem Vám potvrdiť, že Holandské Antily súhlasia s obsahom Vášho listu.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Holandské Antily:

E. T. M. Lannooy v. r.
V Haagu 27. augusta 2004
Príloha k listu
DOHOVOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM VZHĽADOM NA HOLANDSKÉ ANTILY TÝKAJÚCI SA AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ OHĽADOM PRÍJMU Z ÚSPOR VO FORME VÝPLAT ÚROKU
Keďže
1.
Článok 17 ods. 2 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“) o zdaňovaní príjmu z úspor ustanovuje, že členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou od 1. januára 2005 za predpokladu, že
– Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo a Andorrské kniežatstvo uplatňujú od tohto istého dňa opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici v súlade s dohodami uzatvorenými medzi nimi a Európskym spoločenstvom po jednomyseľných rozhodnutiach Rady,
– existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé alebo pridružené územia od tohto dňa uplatňujú automatickú výmenu informácií tým istým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice, alebo počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 uplatňujú zrážkovú daň za takých istých podmienok, aké sú obsiahnuté v článkoch 11 a 12.
2.
Holandské Antily nepatria do daňového územia Európskej únie, ale sú na účely smernice pridruženým územím Európskej únie a ako také nie sú viazané podmienkami smernice. Holandské kráľovstvo vzhľadom na Holandské Antily na základe dohody medzi Holandskými Antilami a Holandskom je však pripravené uzatvoriť dohody s členskými štátmi Európskej únie so zámerom uplatňovať od 1. januára 2005 počas prechodného obdobia vymedzeného v článku 10 smernice zrážkovú daň za rovnakých podmienok, aké sú obsiahnuté v článkoch 11 a 12 smernice, a po uplynutí prechodného obdobia uplatňovať automatickú výmenu informácií rovnakým spôsobom, ako je uvedené v kapitole II smernice.
3.
Dohovor medzi Holandskými Antilami a Holandskom, ktorý je uvedený v predchádzajúcom odseku, je podmienený prijatím zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení všetkými členskými štátmi potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou a splnením požiadaviek uvedených v článku 17 smernice.
4.
Holandské Antily týmto dohovorom súhlasia s uplatňovaním ustanovení smernice v zmysle tu stanovených podmienok so zreteľom na vlastníkov požitkov, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike, a Slovenská republika súhlasí s uplatňovaním smernice so zreteľom na vlastníkov požitkov, ktorí majú bydlisko na Holandských Antilách.
Vláda Slovenskej republiky a vláda Holandského kráľovstva vzhľadom na Holandské Antily, želajúc si uzatvoriť dohovor, ktorý umožní, aby príjem z úspor vo forme výplat úroku vlastníkom požitkov v jednom zo zmluvných štátov vlastníkom požitku, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom v inom zmluvnom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade so zákonmi zmluvného štátu bydliska, v súlade so smernicou a s uvedenými zámermi zmluvných štátov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pôsobnosť
1.
Tento dohovor sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jedného zo zmluvných štátov s cieľom umožniť, aby príjem z úspor vo forme výplat úroku vykonaných v jednom zmluvnom štáte v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom na daňové účely v druhom zmluvnom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu bydliska.
2.
Pôsobnosť tohto dohovoru sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor vo forme výplat úroku z pohľadávok s výnimkou, inter alia, otázok týkajúcich sa zdaňovania príjmov z penzií a poistenia.
3.
Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, táto dohoda sa uplatňuje len na Holandské Antily.
Článok 2
Definície
1.
Na účely tohto dohovoru, ak kontext nevyžaduje inak,
a)
výrazy „zmluvný štát“ a „iný zmluvný štát“ znamenajú Holandské kráľovstvo vzhľadom na Holandské Antily alebo Slovenskú republiku v závislosti od kontextu,
b)
výraz „Holandské Antily“ znamená tú časť Holandského kráľovstva, ktorá sa nachádza v karibskej oblasti a ktorá sa skladá z ostrovných území Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius a holandskej časti St. Maarten,
c)
výraz „zmluvná strana“ v prípade, že ide o členský štát Európskej únie, znamená Slovenskú republiku,
d)
výraz „smernica“ znamená smernicu 2003/48/ES Rady Európskej únie z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ako sa uplatňuje v deň podpisu tohto dohovoru,
e)
výraz „vlastník/vlastníci požitkov“ znamená vlastníka/vlastníkov požitkov v zmysle článku 2 smernice,
f)
výraz „vyplácajúci zástupca/vyplácajúci zástupcovia“ znamená vyplácajúceho zástupcu/vyplácajúcich zástupcov v zmysle článku 4 smernice,
g)
výraz „príslušný orgán“ znamená
i)
v prípade Holandských Antíl ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,
ii)
v prípade Slovenskej republiky príslušný orgán daného štátu podľa článku 5 smernice,
h)
výraz „výplata/výplaty úroku“ znamená výplatu/výplaty úroku v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje článok 15 smernice,
i)
ak výraz nie je v tomto dohovore definovaný inak, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica.
2.
Na účely tohto dohovoru sa v ustanoveniach smernice, na ktoré odkazuje tento dohovor, namiesto výrazu „členské štáty“ uvádza výraz „zmluvné štáty“.
Článok 3
Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov
Každý zmluvný štát v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných na to, aby sa vyplácajúcemu zástupcovi umožnilo identifikovať vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely článkov 4 až 6. Tieto postupy sú v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v článku 3 ods. 2 a 3 smernice za predpokladu, že ak ide o Holandské Antily, v súvislosti s odsekom 2 písm. a) a odsekom 3 písm. a) uvedeného článku, totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov sú určené na základe informácií, ktoré sú k dispozícii vyplácajúcemu zástupcovi na základe uplatňovania príslušných ustanovení zákonov a iných právnych predpisov Holandských Antíl. Prípadné existujúce výnimky a úľavy poskytnuté vlastníkom požitkov s bydliskom v Slovenskej republike podľa týchto ustanovení sa však prestávajú uplatňovať a žiadne ďalšie výnimky alebo úľavy tejto povahy nebudú takým vlastníkom požitkov poskytnuté.
Článok 4
Automatická výmena informácií
1.
Príslušný orgán zmluvného štátu, v ktorom má sídlo vyplácajúci zástupca, oznamuje informáciu uvedenú v článku 8 smernice príslušnému orgánu druhého zmluvného štátu, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko.
2.
Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia zmluvného štátu vyplácajúceho zástupcu za všetky výplaty úroku vykonané počas uvedeného roka.
3.
K výmene informácií podľa tohto dohovoru zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku 7 smernice 77/799/EHS.
Článok 5
Prechodné ustanovenia
1.
Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 smernice, ak vlastník požitkov má bydlisko v Slovenskej republike a vyplácajúci zástupca má bydlisko na Holandských Antilách, Holandské Antily vyberajú zrážkovú daň z výplat úroku pri sadzbe 15 % počas prvých troch rokov prechodného obdobia, 20 % počas nasledujúcich troch rokov a potom pri sadzbe 35 %. Počas tohto obdobia sa od Holandských Antíl nevyžaduje uplatňovanie ustanovení článku 4. Prijímajú však informácie od Slovenskej republiky v súlade s daným článkom.
2.
Vyplácajúci zástupca vyberá zrážkovú daň spôsobom uvedeným v článku 11 ods. 2 a 3 smernice.
3.
Uloženie zrážkovej dane Holandskými Antilami nebráni Slovenskej republike v zdaňovaní príjmu v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.
4.
Počas prechodného obdobia môžu Holandské Antily stanoviť, že hospodársky subjekt vyplácajúci alebo zabezpečujúci úrok subjektu uvedenému v článku 4 ods. 2 smernice usadenému v Slovenskej republike sa považuje za vyplácajúceho zástupcu namiesto daného subjektu a vyberá zrážkovú daň z uvedeného úroku, ak daný subjekt formálne nesúhlasil s tým, aby sa jeho meno, adresa a celková suma jemu vyplateného alebo zabezpečeného úroku oznámila v súlade s posledným pododsekom tohto odseku.
5.
Na konci prechodného obdobia sa od Holandských Antíl vyžaduje, aby uplatňovali ustanovenia článku 4 a prestali uplatňovať zrážkovú daň a delenie príjmov ustanovené v článkoch 5 a 6. Ak si počas prechodného obdobia Holandské Antily zvolia uplatňovanie ustanovení článku 4, nebudú naďalej uplatňovať zrážkovú daň a delenie príjmov ustanovené v článkoch 5 a 6.
Článok 6
Delenie príjmov
1.
Holandské Antily si ponechajú 25 % príjmu zo zrážkovej dane uvedenej v článku 5 a prevedú 75 % príjmu Slovenskej republike.
2.
Ak Holandské Antily vyberajú zrážkovú daň v súlade s článkom 5 ods. 4, Holandské Antily si ponechajú 25 % príjmu a prevedú Slovenskej republike 75 % príjmu zo zrážkovej dane vybranej z výplat úroku vyplatených subjektom uvedeným v článku 4 ods. 2 smernice, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.
3.
Také prevody sa uskutočnia najneskôr počas šiestich mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia Holandských Antíl.
4.
Holandské Antily prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie náležitého fungovania systému delenia príjmov.
Článok 7
Výnimky z postupu zrážania
1.
Holandské Antily vykonajú opatrenia pre jeden postup alebo obidva postupy uvedené článku 13 ods. 1 smernice s cieľom zabezpečiť, aby vlastníci požitkov mohli požiadať, aby sa nezrážala žiadna daň.
2.
Na žiadosť vlastníka požitkov vydá príslušný orgán jeho zmluvného štátu, kde má bydlisko na daňové účely, osvedčenie v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice.
Článok 8
Zamedzenie dvojitému zdaneniu
Slovenská republika zabezpečí zamedzenie dvojitému zdaneniu, ktoré by mohlo byť dôsledkom uloženia zrážkovej dane uvedenej v článku 5, v súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 2 a 3 smernice alebo zabezpečí náhradu zrážkovej dane.
Článok 9
Iné zrážkové dane
Dohovor nebráni zmluvným štátom vyberať iné druhy zrážkovej dane, než je zrážková daň uvedená v článku 5, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo dohovormi o dvojitom zdanení.
Článok 10
Transpozícia
Do 1. januára 2005 zmluvné štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto dohovorom.
Článok 11
Príloha k dohovoru
Texty smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej sa vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdanenia, tak ako sa uplatňujú v deň podpisu tohto dohovoru a na ktoré odkazuje tento dohovor, sú priložené vo forme prílohy k tomuto dohovoru a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Znenie článku 7 smernice 77/799/EHS v tejto prílohe sa nahrádza znením uvedeného článku v revidovanej smernici 77/799/EHS, ak táto revidovaná smernica nadobudne platnosť predo dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení tohto dohovoru.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti
Tento dohovor nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si všetky vlády navzájom písomne oznámili, že ústavné požiadavky vyžadované v ich jednotlivých štátoch boli splnené, a jeho ustanovenia nadobúdajú účinnosť odo dňa, od ktorého sa uplatňuje smernica podľa článku 17 ods. 2 a 3 smernice.
Článok 13
Skončenie
Tento dohovor zostáva v platnosti, pokým ho neskončí jedna zo zmluvných strán. Každý štát môže skončiť tento dohovor diplomatickou cestou, pričom skončenie oznámi najmenej šesť mesiacov pred koncom ktoréhokoľvek kalendárneho roka po uplynutí obdobia troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. V takom prípade dohovor stráca platnosť na obdobie od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo oznámenie o skončení.
Dané v slovenskom, anglickom a v holandskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

Za Holandské kráľovstvo v mene Holandských Antíl:

E. T. M. Lannooy v. r.
Príloha k dohovoru
Článok 7
Ustanovenia o uchovaní tajomstva
1.
Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte uchovávajú v tajnosti tak ako informácie získané podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov.
V každom prípade takéto informácie
– sa môžu sprístupniť len osobám priamo zapojeným do vymeriavania dane alebo do správnej kontroly tohto vymerania,
– sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú sankcie uložené v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane, a len osobám, ktoré sa priamo zúčastňujú na takýchto konaniach; takéto informácie však možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak príslušný úrad členského štátu poskytujúceho informácie nevznesie žiadnu námietku v čase, keď prvýkrát poskytol informáciu,
– sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním obsahujúcim uložené sankcie v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane.
Okrem toho môžu členské štáty určiť, aby sa informácie uvedené v prvom pododseku použili na vymeranie iných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice 76/308/EHS.1)
2.
Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce účely prísnejšie obmedzenia než tie, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach toho odseku, na poskytnutie týchto informácií, pokiaľ sa daný štát nezaviaže, že bude tieto prísnejšie obmedzenia dodržiavať.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, aby sa tieto informácie využili aj na iné účely v štáte, ktorý o ne požiadal, ak by sa tieto informácie podľa právnych predpisov štátu, ktorý informácie poskytuje, mohli za podobných okolností použiť na podobné účely.
4.
Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného úradu druhého štátu, môžu byť užitočné pre príslušný úrad tretieho štátu, môže ich odoslať tomuto úradu so súhlasom príslušného úradu toho štátu, ktorý informácie poskytol.
1)
Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.