201/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „registrujúci orgán").“.
2.
§ 11 znie:
㤠11
Návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uvedený v § 10 ods. 2 môže podať, ak preukáže, že sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti hlási najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky.“.
3.
V § 12 písmeno d) znie:
„d)
čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel;“.
4.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“.
5.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a zrušenie registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti oznámi registrujúci orgán do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo rozhodnutia o zrušení registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.
6.
§ 23 sa vypúšťa.
7.
§ 24 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.