202/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. februára 2006 bola v Kábule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu.
Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2006 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.