204/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. októbra 2006 a 12. februára 2007 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (oznámenie č. 29/2007 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 14. februára 2007.
K oznámeniu č. 204/2007 Z. z.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. DPT I 2265-17-2006/256 z 27. októbra 2006 týkajúcej sa zmeny prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej nasledujúceho znenia:
„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky vo Varšave a konajúc v mene vlády Poľskej republiky má česť na základe článku 15 v spojení s článkom 6 a 14 Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 3 k uvedenej dohode nasledujúceho znenia:
V prílohe č. 3 – Zoznam miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch – poradové číslo 11 znie:
Por.
č.
Názov hraničného priechodu Hraničný
znak
Spôsob prechodu Otvorený
v roku od
Otvorený denne
11. Sromowce Nizne
– Červený Kláštor
II/105 invalidné vozíky,
peší, bicykle, lyže
celoročne 6,00 – 22,00
Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta a odpovedná nóta tvorili Dohodu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.
Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva príležitosť, aby opätovne vyjadrilo Veľvyslanectvu Slovenskej republiky svoju hlbokú úctu.“.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót.
V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky o svojej hlbokej úcte.
Varšava 12. februára 2007