205/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2007
o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 596/2006 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných (ďalej len „klasifikácia“) sa vykonáva u jatočne opracovaných tiel ošípaných.
(2)
Jatočne opracovaným telom ošípanej na účely tejto vyhlášky je jatočné telo zabitej ošípanej s dvoma k sebe patriacimi polovičkami s hlavou, bez obličkového tuku, bez orgánov panvovej dutiny, hrudnej dutiny a brušnej dutiny vybratých aj s prirasteným tukom, ďalej bez jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných orgánov, obličiek, bránice a chvosta.
§ 2
(1)
Jatočne opracované telá ošípaných sa zatrieďujú do tried kvality podľa hmotnosti, pohlavia a obsahu chudého mäsa podľa prílohy č. 1.
(2)
Preberacia hmotnosť je hmotnosť zistená vážením v teplom stave bezprostredne po skončení zabitia a veterinárnej prehliadky, a to najneskôr do 45 minút po vykrvovacom vpichu. Preberacia hmotnosť sa zaokrúhľuje matematicky na celé kilogramy.
(3)
Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne opracovaného tela ošípanej v teplom stave po zabití vynásobená koeficientom 1,26.
(4)
Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa určuje spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.1)
(5)
Súčasťou klasifikácie a zatriedenia jatočne opracovaného tela ošípanej do tried kvality je aj posúdenie správnosti rozdelenia a opracovania jatočne opracovaného tela ošípanej podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Jatočne opracované telo ošípanej sa označuje ihneď po klasifikácii zdravotne neškodnou, nezmývateľnou a nerozmazateľnou farbou.
(2)
Označovanie jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná písmenom triedy kvality podľa prílohy č. 1.
(3)
Označovanie jatočne opracovaných tiel sa vykonáva na koži zadnej nožičky alebo na prednej časti stehna každej jatočnej polovičky, pričom písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označovania triedou kvality sa označuje jatočne opracované telo ošípanej odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovenie dokumentov o označovaní jatočne opracovaných tiel ošípaných sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.
(4)
Označovanie jatočne opracovaných tiel ošípaných odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou s rozmermi najmenej 5 x 10 cm. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,2)
§ 4
(1)
O vykonaných klasifikáciách jatočne opracovaných tiel ošípaných v bitúnku sa vyhotoví protokol o klasifikácii v štyroch vyhotoveniach podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(2)
Protokol o klasifikácii sa vyhotovuje spoločne pre celú skupinu dodaných jatočne opracovaných tiel ošípaných od jedného dodávateľa za každý deň.
(3)
Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa uchováva u klasifikátora najmenej jeden rok od dátumu vyhotovenia protokolu o klasifikácii. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii v elektronickej podobe sa zasiela do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat podľa pokynov Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Tretie vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa odovzdáva bitúnku (prevádzkarni), v ktorom sa klasifikácia uskutočnila.
§ 5
(1)
Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá uchádzač Centru výskumu živočíšnej výroby v Nitre (ďalej len „poverená organizácia“) na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.
(2)
Dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov sa oznámi uchádzačovi. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a ukončuje sa záverečnou odbornou skúškou. Organizáciu skúšky upraví skúšobný poriadok poverenej organizácie. Na účely overovania odbornej pripravenosti sa zriaďuje skúšobná komisia.
§ 6
(1)
Po úspešnom absolvovaní skúšky vydá skúšobná komisia absolventovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie“) na dobu piatich rokov. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Po uplynutí platnosti osvedčenia možno opakovane absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov.
§ 7
Pre držiteľov osvedčenia okrem odbornej prípravy podľa § 5 sa uskutočňuje každý rok priebežná odborná príprava.
§ 8
Osvedčenie vydané podľa doterajšej vyhlášky sa považuje za osvedčenie vydané podľa tejto vyhlášky.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 464/2004 Z. z. o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 205/2007 Z. z.
TRIEDY KVALITY
1.
Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných s preberacou hmotnosťou od 60 kg do 120 kg, ktoré podliehajú klasifikácii
Trieda kvality Obsah chudého mäsa
(v %)
S 60 a viac
E 55 až 59,9
U 50 až 54,9
R 45 až 49,9
0 40 až 44,9
P menej ako 40
2.
Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných, ktoré nepodliehajú klasifikácii podľa prvého bodu
Trieda kvality Požiadavka
N jatočne opracované telá ošípaných do 59,9 kg vrátane,
T jatočne opracované telá ošípaných nad 120 kg,
Z jatočne opracované telá zmäsilých prasníc a rezákov,
H jatočne opracované telá chudých prasníc a rezákov,
K jatočne opracované telá kancov a kryptorchidov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 205/2007 Z. z.
1)
Rozhodnutie Komisie 2009/622/ES z 20. augusta 2009, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných na Slovensku (Ú. v. EÚ L 224, 27. 8. 2009).
2)
§ 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.