21/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 31.03.2011

21
ZÁKON
z 13. decembra 2006
o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky vývozu tovaru dvojakého použitia,1)
b)
podmienky sprostredkovateľskej činnosti týkajúcej sa tovaru dvojakého použitia,
c)
podmienky prepravy tovaru dvojakého použitia v rámci členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo“),
d)
povinnosti vlastníkov a iných užívateľov pri nakladaní s tovarom dvojakého použitia,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti tovarov dvojakého použitia,
f)
podmienky vydania medzinárodného dovozného certifikátu.
§ 2
Tovar dvojakého použitia
(1)
Tovarom dvojakého použitia je tovar podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Zoznam tovaru dvojakého použitia (ďalej len „kontrolný zoznam“) ustanovuje osobitný predpis.1)
§ 3
Vývoz a sprostredkovateľské činnosti, ktorých predmetom je tovar dvojakého použitia
(1)
Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky môže zo Slovenskej republiky mimo územia spoločenstva vyviezť3) tovar dvojakého použitia (ďalej len „vývozca“) len na základe povolenia podľa § 8 alebo môže vykonávať sprostredkovateľskú činnosť, ktorej predmetom je tovar dvojakého použitia pre záujemcu (ďalej len „sprostredkovateľ“) len na základe povolenia podľa § 19.
(2)
Sprostredkovateľskou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť sprostredkovateľa smerujúca k tomu, aby záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou kúpnu zmluvu o kúpe alebo o predaji tovaru dvojakého použitia bez ohľadu na to, kde je tovar dvojakého použitia umiestnený.
§ 4
Povinnosti vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa tovaru dvojakého použitia
(1)
Vývozca je povinný
a)
predložiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) potvrdenie o konečnom použití tovaru dvojakého použitia vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia,
b)
dodržiavať podmienky určené vo vývoznom povolení,
c)
predložiť ministerstvu na jeho žiadosť po skončení vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným orgánom krajiny určenia, potvrdzujúce prijatie tovaru dvojakého použitia v povolenej krajine určenia dohodnutým zahraničným zmluvným partnerom,
d)
najmenej počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise4) viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje potrebné na určenie charakteru, množstva a ceny tovaru:
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie vývozného povolenia,
4.
dátum predaja tovaru dvojakého použitia,
5.
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a konečného užívateľa tovaru dvojakého použitia,
6.
účel použitia tovaru dvojakého použitia,
7.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných expedičných dokladov,
e)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 23 až 28 a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly,
f)
dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom4a) v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.
(2)
Sprostredkovateľ je povinný
a)
viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje podľa odseku 1, najmenej počas troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu tovaru dvojakého použitia, bez ohľadu na to, kde je tovar dvojakého použitia umiestňovaný,
b)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 24 a 26 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly.
(3)
Vlastník alebo iný užívateľ je povinný pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k tovaru dvojakého použitia písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o tovar dvojakého použitia podliehajúci režimu kontroly exportu podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Vývozca, sprostredkovateľ, vlastník a iný užívateľ sú povinní prijať opatrenia na zamedzenie zneužitia, straty a odcudzenia tovaru dvojakého použitia.
§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia
(1)
Orgánom štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia je ministerstvo.
(2)
Inými orgánmi štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia sú:
a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,5) Colný kriminálny úrad6) a colné úrady7) (ďalej len „colný orgán“),
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru“).
(3)
Orgány štátnej správy zodpovedné za kontrolu vývozu tovaru dvojakého použitia podľa odseku 2 pri jej výkone zohľadňujú ciele medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré vláda Slovenskej republiky uznáva, pri súčasnom napĺňaní zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky.
§ 6
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo uskutočňuje opatrenia zverené členskému štátu spoločenstva osobitným predpisom1) a zároveň
a)
spolupracuje s Európskou komisiou, Radou Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov spoločenstva,8)
b)
spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia,
c)
vedie evidenciu žiadostí o povolenie na vývoz a sprostredkovateľskú činnosť týkajúcich sa tovaru dvojakého použitia,
d)
vydáva pre potreby zahraničných osôb medzinárodné dovozné certifikáty,
e)
rozhoduje o udelení, neudelení, zrušení, pozastavení, zmene alebo odvolaní povolenia na vývoz tovaru dvojakého použitia vrátane povolení na vývoz tovaru dvojakého použitia prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu, povolenia na prepravu tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa vývozu tovaru dvojakého použitia (ďalej len „sprostredkovateľské povolenie“),
f)
vedie register vývozcov, ktorí uskutočňujú vývoz tovaru dvojakého použitia na základe všeobecného povolenia podľa § 17 (ďalej len „register“),
g)
vedie evidenciu sprostredkovateľov,
h)
kontroluje v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy podľa § 5 ods. 2 dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu,1)
i)
ukladá sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
j)
vedie štatistickú evidenciu udelených a odňatých licencií na vývoz tovaru dvojakého použitia, ako aj aktuálne využitie týchto licencií, ktoré poskytuje ministerstvu zahraničných vecí pre potreby spoločenstva.
§ 7
Spolupráca ministerstva s inými orgánmi štátnej správy
(1)
Iné orgány štátnej správy podľa § 5 ods. 2 pri výkone činností podľa osobitných predpisov9) na požiadanie ministerstva mu poskytujú vyjadrenia týkajúce sa tovaru dvojakého použitia potrebné na udelenie alebo odňatie povolenia na vývoz alebo sprostredkovateľskú činnosť, ako aj na prepravu v rámci spoločenstva a v spolupráci s ministerstvom sa podieľajú na výkone kontroly dodržiavania osobitného predpisu1) a tohto zákona. Ministerstvo požiada o vyjadrenie príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 2 pred každým udelením povolenia na vývoz alebo sprostredkovateľskú činnosť týkajúcich sa tovaru dvojakého použitia.
(2)
Iné orgány štátnej správy poskytujú vyjadrenia podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva.
(3)
Ak lehota na poskytnutie vyjadrenia podľa odseku 2 nie je postačujúca, iný orgán štátnej správy o tom upovedomí ministerstvo a poskytne mu informácie najneskôr v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti ministerstva.
(4)
Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy v prípadoch udelenia alebo odňatia povolenia majú pre ministerstvo odporúčajúci charakter. Zamietavé vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby k vydaniu individuálneho, globálneho a sprostredkovateľského povolenia je pre ministerstvo záväzné. Ak sa iné orgány štátnej správy v lehote podľa odseku 2 nevyjadria alebo nezvolia postup podľa odseku 3, predpokladá sa, že s udelením alebo odňatím povolenia súhlasia.
(5)
Iné orgány štátnej správy na požiadanie ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti poskytujú ministerstvu vyjadrenia potrebné na uplatnenie námietok podľa osobitného predpisu.10) Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy majú pre ministerstvo odporúčajúci charakter.
(6)
Ak sa iné orgány štátnej správy v lehote podľa odseku 5 nevyjadria, predpokladá sa, že s udelením vývozného povolenia súhlasia. Záporné vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí k udeleniu vývozného povolenia príslušným štátom spoločenstva je pre ministerstvo záväzné. Iné orgány štátnej správy môžu vo výnimočných prípadoch požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty ustanovenej v odseku 5 až na 15 pracovných dní.
(7)
Ustanovenia odsekov 5 a 6 okrem predĺženia päťdňovej lehoty sa primerane použijú aj pri uplatňovaní požiadavky podľa osobitného predpisu.11)
§ 8
Druhy povolení
(1)
Vyviezť tovar dvojakého použitia a vykonať sprostredkovateľskú činnosť možno len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v povolení ministerstva na vývoz alebo vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti udelenom ako individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, všeobecné vývozné povolenie alebo ako sprostredkovateľské povolenie. Vyviezť tovar dvojakého použitia možno aj na základe všeobecného vývozného povolenia spoločenstva.12)
(2)
Povolenie ministerstva na vývoz tovaru dvojakého použitia sa vyžaduje, ak
a)
tak ustanovuje osobitný predpis,13)
b)
vývozca tovaru dvojakého použitia neuvedeného v prílohe I osobitného predpisu1) má dôvodné podozrenie,14) že tento tovar je alebo môže byť určený vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek z účelov uvedených v osobitnom predpise,15)
c)
je tak ustanovené z dôvodov bezpečnosti štátu alebo z dôvodov ochrany ľudských práv, ak ide o tovar, pri ktorom tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,16) ktorý vydá ministerstvo,
d)
ide o technickú pomoc podľa § 21.
(3)
Povolenie ministerstva na vývoz tovaru dvojakého použitia sa okrem odseku 2 vyžaduje, ak tak rozhodne ministerstvo podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Povolenie ministerstva sa vyžaduje aj na prepravu tovaru dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky na územie členských štátov spoločenstva.18)
(5)
Ministerstvo si na účely ustanovenia tovaru podľa odseku 2 písm. c) vyžiada podklady od iných orgánov štátnej správy.
§ 9
Individuálne vývozné povolenie
(1)
Individuálne vývozné povolenie (ďalej len „individuálne povolenie“) je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce vývozcovi vyviezť určený druh a množstvo tovaru dvojakého použitia na základe zmluvy uzavretej medzi vývozcom a jeho zahraničným obchodným partnerom.
(2)
Písomnú žiadosť o udelenie individuálneho povolenia predkladá vývozca ministerstvu na základe návrhu na uzavretie zmluvy podľa odseku 1 obsahujúcej údaje o druhu a množstve tovaru dvojakého použitia. O udelenie individuálneho povolenia je potrebné požiadať pri každej zmluve, ktorej predmetom je vývoz tovaru dvojakého použitia, ak sa nevyužije globálne vývozné povolenie (§ 13) alebo všeobecné vývozné povolenie (§ 17).
(3)
Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz tovaru dvojakého použitia aj v prípade
a)
vývozu tovaru podľa § 8 ods. 2 písm. b), c),
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 21,
c)
ak tak ustanovuje osobitný predpis,19)
d)
vývozu prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu.
(4)
Na povoľovacie konanie podľa odseku 3 sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 12 primerane.
(5)
Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vývozcu na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno a priezvisko,
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
e)
názov tovaru dvojakého použitia podľa príslušných dokladov, jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho množstvo, hodnotu a označenie výrobcu,
f)
názov krajiny, do ktorej sa má tovar dvojakého použitia vyviezť,
g)
názov a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa tovaru dvojakého použitia,
h)
návrh na dobu platnosti individuálneho povolenia.
(6)
Žiadosť o individuálne povolenie je potrebné doložiť
a)
návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve21) o kúpe tovaru dvojakého použitia alebo už uzavretou zmluvou medzi vývozcom a jeho zahraničným zmluvným partnerom s presnou špecifikáciou tovaru dvojakého použitia vrátane uvedenia jeho množstva,
b)
potvrdením o konečnom použití tovaru dvojakého použitia vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že tovar dvojakého použitia sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie,
c)
povolením úradu jadrového dozoru v prípade vývozu jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydaným podľa osobitného predpisu,22)
d)
súhlasným stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky22a) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva") v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
e)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(7)
Vzor žiadosti o udelenie individuálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Udelenie individuálneho povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote do 90 dní od predloženia kompletnej žiadosti.
(2)
Povolenie obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vývozcu na území Slovenskej republiky,
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia, jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho množstvo a hodnotu,
e)
meno a adresu, prípadne obchodné meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a meno a sídlo konečného užívateľa tovaru dvojakého použitia,
f)
dobu platnosti individuálneho povolenia,
g)
ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, vrátane podmienok vývozu softvéru a technológie prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho povolenia.
(4)
Ministerstvo individuálne povolenie neudelí, ak
a)
vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná,
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky,
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.23)
§ 11
Oznámenie o vykonaní vývozu
(1)
Vývozca v lehote do 15 dní po skončení vývozu oznámi ministerstvu objem vykonaného vývozu a zároveň vráti udelené povolenie.
(2)
Ak vývozca nevyužije individuálne vývozné povolenie, udelené povolenie bezodkladne vráti ministerstvu s uvedením dôvodu nevyužitia.
§ 12
Odňatie individuálneho povolenia
Ministerstvo udelené povolenie odníme, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.
§ 13
Globálne vývozné povolenie
(1)
Globálne vývozné povolenie (ďalej len „globálne povolenie“) je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce vývozcovi vyvážať tovar dvojakého použitia rovnakého charakteru v opakujúcich sa dodávkach do jednej alebo viacerých určených krajín.
(2)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti vývozcu udeliť globálne povolenie v prípade predpokladaných opakovaných vývozov tovaru dvojakého použitia v určenej tovarovej štruktúre a v určenom teritoriálnom rozsahu na určité časové obdobie spravidla na kalendárny rok, nie však dlhšie ako na tri roky.
(3)
Žiadosť o udelenie globálneho povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vývozcu na území Slovenskej republiky,
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia a jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho predpokladané množstvo a celkovú hodnotu,
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, do ktorých sa má tovar dvojakého použitia vyviezť,
f)
účel použitia tovaru dvojakého použitia,
g)
obchodné meno a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa, ak je v čase podania žiadosti známy,
h)
návrh na dobu platnosti globálneho povolenia.
(4)
Žiadosť o globálne povolenie je potrebné doložiť
a)
zoznamom zahraničných obchodných partnerov,
b)
uzatvorenou zmluvou alebo návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi vývozcom a jeho zahraničnými zmluvnými partnermi s presnou špecifikáciou tovaru dvojakého použitia vrátane predpokladaného množstva,
c)
povolením úradu jadrového dozoru pri vývoze jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydaným podľa osobitného predpisu,22)
d)
súhlasným stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a) v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
e)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(5)
Vzor žiadosti o udelenie globálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 14
Udelenie globálneho povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení globálneho povolenia na vývoz tovaru dvojakého použitia v lehote do 90 dní od predloženia žiadosti.
(2)
Globálne povolenie na vývoz tovaru dvojakého použitia obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo a miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia a jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, celkové množstvo a celkovú hodnotu,
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, do ktorých môže vývozca vyvážať tovar dvojakého použitia,
f)
dobu platnosti globálneho povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii jednotlivých vývozov tovaru dvojakého použitia,
g)
ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť tovar dvojakého použitia, vrátane podmienok vývozu tovaru dvojakého použitia prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného globálneho povolenia.
§ 15
Odňatie globálneho povolenia
Vydané globálne povolenie ministerstvo odníme za podmienok podľa § 12.
§ 16
Všeobecné vývozné povolenie
(1)
Všeobecné vývozné povolenie (ďalej len „všeobecné povolenie“) umožňuje vopred neurčenému vývozcovi za určených podmienok vyviezť tovar dvojakého použitia bez povolenia ministerstva.
(2)
Všeobecným povolením je
a)
všeobecné vývozné povolenie spoločenstva,12)
b)
všeobecné vývozné povolenie Slovenskej republiky.
(3)
Všeobecné povolenie podľa odseku 2 písm. b) umožňuje vývoz určeného tovaru dvojakého použitia do určených krajín; všeobecné povolenie vydá ministerstvo podľa osobitného predpisu24) po dohode s inými orgánmi štátnej správy (§ 5 ods. 2).
§ 17
Využívanie všeobecného povolenia
(1)
Vývozca, ktorý má v úmysle vyvážať tovar dvojakého použitia na základe niektorého zo všeobecných povolení podľa § 16 ods. 2, je povinný požiadať ministerstvo o zápis do registra pred uskutočnením prvého vývozu. V žiadosti o registráciu uvedie
a)
číslo všeobecného povolenia,
b)
obchodné meno alebo názov, sídlo a miesto podnikania, identifikačné číslo a u fyzickej osoby meno, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(2)
Žiadosť o registráciu je potrebné doložiť u právnickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra nie staršou ako tri mesiace, u fyzickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou živnostenského listu preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť súvisiacu s vývozom tovaru dvojakého použitia.
(3)
Ministerstvo zapíše žiadateľa do registra do jedného mesiaca odo dňa predloženia kompletnej žiadosti. Oznámenie o registrácii zašle žiadateľovi a na vedomie Colnému kriminálnemu úradu.
(4)
Vývozca je povinný oznámiť ministerstvu akékoľvek zmeny údajov zapísaných v registri a skončenie vývozu tovaru dvojakého použitia na základe všeobecného povolenia do 15 dní.
(5)
Ak sa uskutoční vývoz na základe všeobecného povolenia, vývozca nepredkladá colnému úradu individuálne povolenie alebo globálne povolenie a do colného vyhlásenia uvedie číslo všeobecného povolenia.
(6)
Ministerstvo môže vymazať z registra vývozcu uskutočňujúceho vývoz na základe všeobecného povolenia, ak zistí, že vývozca
a)
porušil povinnosti podľa odseku 4,
b)
svojou činnosťou poškodil zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky.
(7)
Oznámenie o výmaze z registra zašle vývozcovi uskutočňujúcemu vývoz na základe všeobecného povolenia a na vedomie Colnému kriminálnemu úradu.
(8)
Vývozca je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie ministerstva údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia.
(9)
Vývozca, ktorý počas dvoch rokov nevyviezol tovar dvojakého použitia na základe všeobecného povolenia, na využívanie ktorého sa zaregistroval, požiada ministerstvo o zrušenie registrácie.
§ 18
Sprostredkovateľské povolenie
(1)
Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá má predmet sprostredkovateľskej činnosti zapísaný v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri a má v úmysle vykonávať túto činnosť (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadateľ o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, identifikačné číslo, fyzická osoba rodné číslo,
b)
návrh na dobu platnosti sprostredkovateľského povolenia.
(3)
Žiadosť o udelenie sprostredkovateľského povolenia je potrebné doložiť
a)
výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
vyhlásením o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej činnosti, prípadne vyhlásením o tom, že žiadateľ doteraz sprostredkovateľskú činnosť nevykonával,
c)
vyhlásením o tom, v akej tovarovej štruktúre tovaru dvojakého použitia má žiadateľ v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať podľa názvu a číselného označenia tovaru dvojakého použitia a aké sú identifikačné znaky zmluvného partnera, pre ktorého má v úmysle vykonávať sprostredkovateľskú činnosť.
(4)
Vzor žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
Udelenie a odňatie sprostredkovateľského povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o udelení sprostredkovateľského povolenia v lehote podľa § 10 ods. 1.
(2)
Rozhodnutie o udelení sprostredkovateľského povolenia obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, identifikačné číslo, u fyzickej osoby rodné číslo žiadateľa,
b)
tovarovú štruktúru sprostredkovaného tovaru dvojakého použitia podľa názvu a číselného označenia,
c)
aj ďalšie náležitosti podľa § 10 ods. 2 písm. d) až g).
(3)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak by jeho udelenie mohlo ohroziť ciele alebo záujmy Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3.
(4)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie odníme, ak
a)
sprostredkovateľ svojou činnosťou poškodí zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo
b)
sprostredkovateľské povolenie bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v sprostredkovateľskom povolení.
§ 20
Medzinárodný dovozný certifikát
(1)
Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom tovaru dvojakého použitia do Slovenskej republiky medzinárodný dovozný certifikát (ďalej len „dovozný certifikát“) v prípade, že o jeho vydanie požiadal dovozcu zahraničný dodávateľ.
(2)
Žiadosť o dovozný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu dovozcu na území Slovenskej republiky,
b)
identifikačné číslo dovozcu, u fyzickej osoby rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
meno, sídlo a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
e)
názov tovaru dvojakého použitia, jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho množstvo, hodnotu,
f)
názov krajiny, z ktorej sa má tovar dvojakého použitia doviezť,
g)
názov a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa tovaru dvojakého použitia,
h)
konečné použitie tovaru dvojakého použitia.
(3)
Žiadosť o dovozný certifikát treba doložiť
a)
uzavretou zmluvou o budúcej zmluve21) o kúpe tovaru dvojakého použitia alebo už uzavretou zmluvou medzi dovozcom a jeho zahraničným zmluvným partnerom s presnou špecifikáciou tovaru dvojakého použitia vrátane uvedenia jeho množstva,
b)
povolením úradu jadrového dozoru v prípade dovozu jadrových materiálov alebo vyhlásením potvrdeným úradom jadrového dozoru v prípade dovozu špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydaným alebo predloženým podľa osobitného predpisu,25)
c)
súhlasným stanoviskom úradu verejného zdravotníctva22a) v prípade dovozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
d)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(4)
Ministerstvo dovozný certifikát nevydá, ak
a)
dovozca porušil v období posledných piatich rokov právne predpisy týkajúce sa kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia,
b)
konečné použitie uvedené v žiadosti nezaručuje, že tovar dvojakého použitia nebude použitý v spojení s chemickými, biologickými alebo jadrovými zbraňami alebo raketovými strelami schopnými také zbrane dopravovať alebo na vojenské konečné použitie s výnimkou, že konečným používateľom je ministerstvo obrany alebo organizácie v jeho pôsobnosti,
c)
nie sú splnené predpoklady ustanovené osobitným predpisom,26)
d)
je to odôvodnené bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
(5)
Dovozca, ktorému bol vydaný dovozný certifikát, je povinný
a)
najmenej počas troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom dovoz tovaru dvojakého použitia uskutočnil, viesť evidenciu o tovare dvojakého použitia, ktorá obsahuje najmä nasledujúce údaje potrebné na určenie charakteru, množstva a ceny tovaru:
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie dovozného certifikátu,
4.
umiestnenie tovaru dvojakého použitia,
5.
účel použitia tovaru dvojakého použitia a
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných dokladov,
b)
pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k tovaru dvojakého použitia písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o tovar dvojakého použitia podliehajúci režimu kontroly exportu podľa osobitného predpisu,1)
c)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 23 až 28 a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly.
(6)
Ak dovozca dovozný certifikát do skončenia jeho platnosti nevyužije, vráti ho ministerstvu s uvedením dôvodu nevyužitia.
(7)
Vzor žiadosti o vydanie medzinárodného dovozného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Poskytovanie technickej pomoci
(1)
Technická pomoc na účely tohto zákona je akákoľvek technická podpora poskytnutá mimo spoločenstva, týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže byť v podobe inštruktáže, školenia, odovzdávania výrobných poznatkov alebo kvalifikácií alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a týka sa aj cezhraničného pohybu fyzických osôb.27)
(2)
Poskytovanie technickej pomoci sa na účely tohto zákona považuje za vývoz.
(3)
Poskytovať technickú pomoc môže fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“).
(4)
Na poskytovanie technickej pomoci mimo spoločenstva sa vyžaduje povolenie podľa § 9, ak je technická pomoc určená alebo poskytovateľ má dôvod mať podozrenie, že
a)
je určená na použitie v spojitosti s vývojom, výrobou, manipuláciou, prevádzkou, údržbou, so skladovaním, s detekciou, identifikáciou alebo so šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo s vývojom, výrobou, údržbou alebo so skladovaním rakiet schopných niesť také zbrane alebo
b)
sa týka vojenských konečných užívateľov, ktorí používajú technickú pomoc na iné účely, ako sú uvedené v písmene a), a technická pomoc je poskytovaná v krajinách miesta určenia podliehajúcich zbrojnému embargu prijatému na základe spoločného stanoviska alebo spoločnej akcie Rady Európskej únie alebo podliehajúcich rozhodnutiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojnému embargu uloženému záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
(5)
Povolenie podľa § 9 sa nevyžaduje na technickú pomoc poskytovanú
a)
v krajine uvedenej v osobitnom predpise,28)
b)
formou odovzdávania informácií, ktoré sú vo verejnej sfére pôsobnosti alebo predstavuje základný vedecký výskum, tak ako sú tieto pojmy definované v medzinárodných režimoch, orgánmi a v zmluvách na kontrolu vývozu; alebo
c)
v ústnej forme a nevzťahujúcu sa na tovar dvojakého použitia podliehajúci kontrole jedným alebo viacerými medzinárodnými režimami, orgánmi a zmluvami na kontrolu vývozu.
§ 22
Preprava tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva
(1)
V rámci spoločenstva sa vyžaduje povolenie ministerstva na prepravu tovaru dvojakého použitia uvedeného v osobitnom predpise.29)
(2)
Povolenie ministerstva na prepravu tovaru dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu spoločenstva je potrebné aj pri inom tovare dvojakého použitia30) v prípadoch, ak v čase prepravy
a)
osoba prepravujúca tovar vie, že konečné miesto určenia daného tovaru sa nachádza mimo spoločenstva,
b)
sa na vývoz tohto tovaru do takého konečného miesta určenia vyžaduje povolenie v súlade s § 8 a takýto vývoz priamo z územia Slovenskej republiky nie je povolený na základe všeobecného povolenia alebo globálneho povolenia,
c)
sa na tovare v členskom štáte, do ktorého má byť prepravený, nebude vykonávať žiadne spracovanie, tak ako je uvedené v osobitnom predpise.31)
(3)
Zoznam iného tovaru dvojakého použitia podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Osoba prepravujúca tovar dvojakého použitia, ktorý je uvedený v kategórii 5 časti 2 prílohe I osobitného predpisu1) a ktorý nie je uvedený v prílohe IV osobitného predpisu,1) v rámci spoločenstva z územia Slovenskej republiky poskytne ministerstvu alebo inému štátnemu orgánu na ich požiadanie dodatočné informácie týkajúce sa tohto tovaru.
(5)
Osoba prepravujúca tovar dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu spoločenstva na základe povolenia ministerstva na prepravu tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva po skončení prepravy vráti ministerstvu späť výtlačok povolenia s odpisovým listom, na ktorom uvedie objem realizovaných dodávok a tento údaj potvrdí svojím podpisom a odtlačkom pečiatky. Tak je povinná urobiť najneskôr do 15 dní po skončení platnosti povolenia, ak nie je v podmienkach určené inak.
(6)
Ak osoba uvedená v odseku 4 povolenie na prepravu do skončenia jeho platnosti nevyužije, vráti ho bez odkladu s uvedením dôvodu nevyužitia ministerstvu.
(7)
Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9 až 12.
§ 23
Kontrola
Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu1) a tohto zákona vykonáva ministerstvo a iné orgány štátnej správy podľa § 5 ods. 2 v rámci svojej pôsobnosti.9) Poverení zamestnanci a prizvané fyzické osoby postupujú pri výkone kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.32)
§ 24
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu podľa § 23 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb.
(2)
Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ, sprostredkovateľ a ďalšie osoby, ktoré sa na vývoze, dovoze alebo preprave tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva podieľajú, sú povinní povereným zamestnancom ministerstva a prizvaným fyzickým osobám pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, dopravných a prepravných zariadení alebo iných priestorov, v ktorých je, alebo sa predpokladá, že je umiestnený tovar dvojakého použitia,
c)
umožniť prehliadku podľa písmena b) vykonávanú v spolupráci s príslušnými orgánmi dotknutej krajiny aj v objektoch, dopravných a prepravných zariadeniach a priestoroch nachádzajúcich sa mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o tovar dvojakého použitia vyvezený alebo sprostredkovaný osobami ustanovenými v § 3 ods. 1.
(3)
Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu,33) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
§ 25
Predbežná kontrola
(1)
Na požiadanie ministerstva iný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 2 vykoná predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených v žiadosti o povolenie podľa § 9, 13, 18, 21 a 22 alebo o dovozný certifikát podľa § 20.
(2)
Iný orgán štátnej správy môže pred poskytnutím potrebných vyjadrení podľa § 7 ministerstvu vykonať predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia alebo dovozného certifikátu.
(3)
Iný orgán štátnej správy vykoná predbežnú kontrolu aj v prípade, ak o to požiada príslušný orgán krajiny dodávateľa prostredníctvom ministerstva na základe rovnocenného právneho predpisu platného v krajine dodávateľa alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(4)
Iný orgán štátnej správy vykonávajúci predbežnú kontrolu podľa odsekov 1 a 3 oznámi výsledky kontroly ministerstvu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa jej vykonania.
(5)
Ak ministerstvo koná na základe požiadania príslušného orgánu krajiny dodávateľa podľa odseku 3, výsledky predbežnej kontroly oznámi krajine dodávateľa najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia výsledkov kontroly podľa odseku 3.
§ 26
Priebežná kontrola
(1)
Colný orgán, Slovenská informačná služba, ministerstvo zdravotníctva a úrad jadrového dozoru vykonávajú v mieste, kde sa tovar dvojakého použitia nachádza, priebežnú kontrolu
a)
plnenia povinností ustanovených v § 4 a povinností ustanovených v § 20 ods. 5,
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 21,
c)
vyvážaného tovaru, ktorý nie je uvedený v kontrolnom zozname, ak získajú informácie, že sa tento tovar môže použiť na účely ustanovené v osobitnom predpise,17)
d)
ak o to požiada ministerstvo alebo príslušný orgán krajiny dodávateľa prostredníctvom ministerstva.
Výsledky priebežnej kontroly oznámia ministerstvu v lehote podľa § 25 ods. 4.
(2)
Colný kriminálny úrad a Slovenská informačná služba sú oprávnení za podmienok ustanovených osobitnými predpismi34) kontrolovať prenos softvéru a technológie dvojakého použitia elektronickými prostriedkami, faxom alebo telefónom do miesta určenia mimo spoločenstva.
§ 27
(1)
Orgány štátnej správy pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly podľa § 25 a 26 a ministerstvo pri vykonávaní kontroly dodržiavania osobitného predpisu1) a tohto zákona sú oprávnené vstupovať do miestností a priestorov, v ktorých sa tovar dvojakého použitia nachádza, podľa príslušných dokladov nachádzať má alebo sa nachádzať bude, nahliadať do spisov vývozcov, dovozcov a ďalších osôb, ktoré sa na vývoze, dovoze alebo preprave tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva podieľajú a vyhotovovať z nich odpisy. O vykonaní predbežnej alebo priebežnej kontroly vyhotoví orgán štátnej správy záznam, ktorého jeden výtlačok odovzdá kontrolovanému subjektu.
(2)
Na vykonaní predbežnej a priebežnej kontroly sa môže zúčastniť príslušný orgán krajiny dodávateľa, ak o účasť požiada. Orgány ustanovené v odseku 1 príslušnému orgánu krajiny dodávateľa vyhovejú s prihliadnutím na podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov.35)
(3)
Colný úrad pri výkone kontroly tovaru dvojakého použitia môže tranzit36) takého tovaru obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré vláda Slovenskej republiky uznáva.
§ 28
Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezeného tovaru dvojakého použitia a na požiadanie poskytuje ministerstvu a iným orgánom štátnej správy (§ 5 ods. 2) potrebné informácie o uskutočnenom vývoze tovaru dvojakého použitia v lehote do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie.
§ 29
Poskytovanie informácií
(1)
Ministerstvo poskytne informácie získané pri výkone kontroly medzinárodným organizáciám, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré vláda Slovenskej republiky uznáva, ako aj krajinám pôvodu tovaru, krajinám dovozcu a vývozcu na základe rovnocenných právnych predpisov platných v zahraničí alebo na základe medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ministerstvo na požiadanie poskytne informácie zistené pri výkone kontroly štátnym orgánom na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.37)
§ 30
Súčinnosť tretích osôb
Právnické osoby, ktoré vedú evidenciu majetku osôb ustanovených v § 24 ods. 2, sú povinné na požiadanie ministerstva alebo iných orgánov štátnej správy podľa § 5 ods. 2 poskytnúť údaje potrebné na výkon kontroly nad dodržiavaním osobitného predpisu1) a tohto zákona.
Sankcie
§ 31
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá zavinene bez povolenia, ak osobitný predpis1) alebo tento zákon povolenie vyžaduje,
a)
premiestni tovar dvojakého použitia zo štátneho územia Slovenskej republiky,
b)
vyvezie tovar dvojakého použitia z colného územia spoločenstva alebo
c)
poskytne technickú pomoc.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) uloží ministerstvo pokutu do 100 000 Sk.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) uloží colný úrad pokutu do 100 000 Sk.
(4)
Na priestupky podľa tohto zákona a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)
(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí colného deliktu, ak vyvezie tovar dvojakého použitia z colného územia spoločenstva bez povolenia, ak osobitný predpis1) alebo tento zákon povolenie vyžaduje.
(6)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
premiestni tovar dvojakého použitia zo štátneho územia Slovenskej republiky,
b)
poskytne technickú pomoc podľa § 21 bez povolenia napriek tomu, že osobitný predpis1) alebo tento zákon povolenie vyžaduje.
(7)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu aj v prípade, ak ako vývozca, vlastník alebo iný užívateľ tovaru dvojakého použitia alebo sprostredkovateľ vývozu tovaru dvojakého použitia iného ako jadrového alebo špeciálneho materiálu, vysoko rizikového biologického agensu alebo toxínu poruší povinnosti podľa § 4 alebo ako dovozca poruší povinnosti podľa § 20 ods. 5.
(8)
Colný úrad39) uloží za colný delikt podľa odseku 5
a)
pokutu do 20 000 000 Sk alebo do trojnásobku hodnoty tovaru dvojakého použitia, ak je hodnota tovaru vyššia ako 20 000 000 Sk, alebo
b)
prepadnutie tovaru dvojakého použitia.
(9)
Ministerstvo uloží za správny delikt podľa odsekov 6 a 7 pokutu do 10 000 000 Sk alebo do trojnásobku hodnoty tovaru dvojakého použitia, ak je hodnota tovaru vyššia ako 10 000 000 Sk.
(10)
Sankcie podľa odseku 8 môže colný úrad uložiť aj v súbehu.
(11)
Colný úrad a ministerstvo pri ukladaní sankcií podľa odsekov 8 a 9 prihliada na závažnosť deliktu, spôsob jeho spáchania, význam a čas trvania ohrozenia zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky a spôsobenú škodu.
§ 32
(1)
Sankcie podľa § 31 ods. 8 uloží colný úrad rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení sankcií a pri výkone správy a nakladaní s prepadnutým tovarom dvojakého použitia, ktorého vlastníkom je štát, postupuje podľa osobitného predpisu.39)
(2)
Sankciu podľa § 31 ods. 8 môže colný úrad uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní colného deliktu dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa spáchania colného deliktu.
(3)
Sankciu podľa § 31 ods. 9 môže ministerstvo uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu dozvedelo, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa spáchania správneho deliktu.
(4)
Pokuta uložená podľa § 31 ods. 8 a 9 je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Výnosy z pokút uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§ 33
(1)
Povolenia podľa tohto zákona sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv ani exekučnému konaniu, konkurznému konaniu a dedičskému konaniu.40)
(2)
Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.41)
(3)
Informácie poskytované podľa tohto zákona zahraničným subjektom sa neposkytnú, ak sa týkajú obrany alebo bezpečnosti štátu.
§ 34
Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje zahraničný dodávateľ. V prípade zistenia nezrovnalostí pri dovezenom tovare dvojakého použitia colný úrad informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom ministerstva príslušný štátny orgán krajiny vývozcu.
§ 35
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva o odňatí individuálneho povolenia podľa § 12, o odňatí globálneho povolenia podľa § 15 a o odňatí sprostredkovateľského povolenia podľa § 19 ods. 4 nemá odkladný účinok.
§ 36
Prechodné ustanovenie
(1)
Povolenia na vývoz tovaru dvojakého použitia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona. Ak sa zmení vlastník alebo iný užívateľ tovaru dvojakého použitia dovezeného podľa doterajších povolení, vzťahuje sa na doterajšieho vlastníka alebo užívateľa povinnosť informovať ďalšieho vlastníka alebo iného užívateľa o tom, že ide o tovar dvojakého použitia.
(2)
Povoľovacie konanie začaté pred 15. januárom 2007 sa dokončí podľa tohto zákona.
§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
1.
zákon č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2004, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 693/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 196 písm. j) sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.
Čl. III
Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. h) sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. k) sa za slovom „tranzit“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb“ nahrádza citáciou „§ 15 až 20 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 1 sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
5.
V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo obchodu medzi členskými štátmi s ňou,“.
6.
Nadpis pod § 19 znie: „Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej republiky s vysoko rizikovými chemickými látkami“.
7.
§ 19 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:
„(1)
Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ povolenia na obchodovanie s vysoko rizikovými chemickými látkami2) na základe povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok.“.
Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.
8.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „dovážať“ vkladajú slová „alebo obchodovať medzi členskými štátmi“.
9.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
10.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „dovoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
11.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „vývoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.
12.
V § 19 ods. 5 sa za slovo „vyvážať“ vkladá čiarka a slová „obchodovať medzi členskými štátmi“.
13.
V § 19 ods. 6 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.
14.
V nadpise pod § 20 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
15.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.
16.
V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
17.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „vývoze“ vkladá čiarka a slová „obchode medzi členskými štátmi“.
18.
V § 21 ods. 3 písm. g) sa za slovo „látka“ vkladajú slová „alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členskými štátmi s vysoko rizikovou chemickou látkou“.
19.
V § 21 ods. 3 písm. i) sa za slovo „dovozu“ vkladá čiarka a slová „obchodu medzi členskými štátmi“.
20.
§ 30 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania rizikovej chemickej látky obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom rizikovej chemickej látky,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa rizikovej chemickej látky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)
Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa rizikovej chemickej látky.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.
21.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva a obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. ES L 102, 7. 4. 2004).“.
22.
V § 31 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii“.
23.
§ 33 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania menej rizikovej chemickej látky obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom menej rizikovej chemickej látky,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa menej rizikovej chemickej látky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov menej rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)
Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa menej rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa menej rizikovej chemickej látky.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.
24.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva a obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. ES L 102, 7. 4. 2004).“.
25.
V § 34 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii,“.
26.
V § 35 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „a dovoz“.
27.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgány štatistiky a“.
28.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií Slovenskej republiky poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky ministerstvu do 15 dní od obdržania požiadavky ministerstva dôverné údaje8b) o
a)
vývoze a dovoze vysoko rizikových chemických látok, rizikových chemických látok a nízko rizikových chemických látok a obchode medzi členskými štátmi s nimi,
b)
každom prevádzkovateľovi, ktorý takýto vývoz, dovoz a obchod medzi členskými štátmi uskutočnil.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.
29.
V § 42 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obchode medzi členskými štátmi s nimi“.
30.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007
Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 a § 33 ods. 1 majú právnické osoby a fyzické osoby do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno h) znie:
„h)
nakladaním
1.
s jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, využívanie, skladovanie,
2.
s rádioaktívnymi odpadmi zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia, ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, úprava a ukladanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
3.
s vyhoretým jadrovým palivom jeho skladovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia a ukladanie,
4.
so špeciálnymi materiálmi a zariadeniami ich dovoz, vývoz a používanie.“.
2.
V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Každý, kto dováža špeciálne materiály a zariadenia, je povinný predložiť úradu vyhlásenie, ktoré obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 bodu B písm. g) bodu 1 až 3.“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „dovoz alebo“.
4.
Nadpis pod § 14 znie: „Dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení“.
5.
V § 14 sa v prvej vete za čiarku vkladá slovo „vývoz“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „dovozu a“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 9 ods. 4 písm. c), § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „ § 9 ods. 6 písm. c) , § 13 ods. 4 písm. c) a § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V prílohe č. 2 časti B v nadpise sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.
8.
V prílohe č. 2 časti B písmeno b) znie:
„b)
druh a množstvo jadrových materiálov, ktoré majú byť dovezené alebo vyvezené, druh a množstvo špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré majú byť vyvezené,“.
9.
V prílohe č. 2 časti B písm. c) sa za slová „z ktorého majú byť“ vkladajú slová „jadrové materiály“.
10.
V prílohe č. 2 časti B písm. g) sa vypúšťajú slová „špeciálnych materiálov a zariadení“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie dvojakého použitia v znení nariadenia Rady (ES) č. 2432/2001 z 20. novembra 2001 a nariadenia Rady (ES) č. 1504/2004 z 19. júla 2004 (Ú. v. ES L 159, zv. 43, 30. 6. 2000).
2)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
3)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992), čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
4)
Čl. 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
4a)
Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z.
6)
§ 11 zákona č. 652/2004 Z. z.
7)
§ 9 zákona č. 652/2004 Z. z.
8)
Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2005 Z. z.
10)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
11)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
12)
Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
13)
Čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
14)
Čl. 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
15)
Čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
16)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
17)
Čl. 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
18)
Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
19)
Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
20)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
22)
§ 14 zákona č. 541/2004 Z. z.
23)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 541/2004 Z. z., § 50a Občianskeho zákonníka, § 289 a 292 Obchodného zákonníka.
24)
Čl. 10 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
25)
26)
Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z.
27)
Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
28)
Časť 3 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
29)
Príloha č. IV nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
30)
Čl. 21 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
31)
Článok 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
33)
§ 13 zákona č. 10/1996 Z. z.
34)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 541/2004 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.
36)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992.
37)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.
38)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 199/2004 Z. z.
40)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.,
§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka.
41)
Zákon č. 215/2004 Z. z.
42)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.