211/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. apríla 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 prvá veta znie:
„Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita"), komorami4) a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu.5)“.
2.
V § 7 ods. 2 sa slová „Slovenská zdravotnícka univerzita“ nahrádzajú slovami „vzdelávacia ustanovizeň“.
3.
V § 12 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.“.
4.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 7 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.“.
5.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
㤠14b
Indexy vydané podľa predpisov platných do 30. apríla 2007 ostávajú v platnosti.“.
6.
V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno c) dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii“.
7.
V prílohe č. 1 časti A. písm. e) sa vypúšťa bod 28.
Doterajší bod 29 sa označuje ako bod 28.
8.
V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno e) dopĺňa bodmi 29 až 31, ktoré znejú:
„29.
echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,
30.
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii,
31.
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov.“.
9.
V prílohe č. 2 časti C. písmeno a) znie:
„a)
Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
1.
laboratórna medicína,
2.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,
3.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,
4.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,
5.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,
6.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,
7.
laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia,
8.
laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,
9.
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov.
Certifikované pracovné činnosti:
– klinická imunológia a alergológia,
– lekárska genetika.“.
10.
V prílohe č. 2 časti C. sa písmeno b) dopĺňa bodmi 8 až 12, ktoré znejú:
„8.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,
9.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,
10.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,
11.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,
12.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.“.
11.
V prílohe č. 3 sa písmeno g) dopĺňa bodmi 12 až 17, ktoré znejú:
„12.
vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,
13.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,
14.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,
15.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,
16.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,
17.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii.“.
12.
V prílohe č. 3 sa písmeno h) dopĺňa bodmi 6 až 8, ktoré znejú:
„6.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,
7.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,
8.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Robert Fico v. r.