212/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 7, § 13 ods. 5, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 7 zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 29. marca 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia.
Prílohy č. 1, 2 a 3 k výnosu tvoria vzory žiadostí o udelenie vývozného povolenia pre tovar dvojakého použitia, o udelenie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť pre tovar dvojakého použitia a o vydanie medzinárodného dovozného certifikátu pre tovar dvojakého použitia.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2007.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2007 a možno doň nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. V elektronickej podobe je uverejnený na internetovej stránke www.economy.gov.sk.