213/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 13.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. apríla 2007
o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády na vykonanie osobitných predpisov1) určuje
a)
znevýhodnené oblasti,
b)
podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach (ďalej len „vyrovnávací príspevok“).
§ 2
(1)
Do horských oblastí2) (ďalej len „oblasť typu H“), ostatných menej priaznivých oblastí3) (ďalej len „oblasť typu O“) a oblastí so špecifickými obmedzeniami4) (ďalej len „oblasť typu S“) sa pôdne bloky5) zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou patriacou do katastrálneho územia obce.
(2)
Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Výška vyrovnávacieho príspevku pre jednotlivé znevýhodnené oblasti je uvedená v prílohe č. 2.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť6) na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,7) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,
b)
dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky8) a podmienky krížového plnenia podľa osobitného predpisu,9)
c)
sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.
(2)
Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti10) spolu s identifikačným listom11) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“).
(3)
Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručená agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka12) každoročne počas trvania záväzku podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov13) zaradených do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
čestné vyhlásenie podľa odseku 1 písm. c), ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.
§ 5
(2)
Agentúra zníži sumu vyrovnávacieho príspevku podľa osobitných predpisov,16) ak
a)
žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,
b)
sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
§ 6
(1)
Ak žiadateľ poruší záväzok podľa § 4 ods. 1 písm. c), je povinný vrátiť17) agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok.
(2)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 sa nevracia, ak
a)
nastali prípady vyššej moci,18)
b)
fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prevzala iná osoba,
c)
právnická osoba zanikla bez likvidácie v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku podľa osobitného predpisu19) a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať záväzok na zvyšok obdobia,
d)
došlo k zrušeniu zaradenia do niektorej znevýhodnenej oblasti podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. b) po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok alebo jeho časť.
(4)
Ak výška vyrovnávacieho príspevku bude nižšia ako výška poskytnutého preddavku, žiadateľ je povinný vrátiť agentúre rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a vyrovnávacím príspevkom alebo jej časť.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007 s výnimkou § 5 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
H1 4 490 4 580 4 671 4 765 4 860 4 957 5 057
H2 4 081 4 163 4 246 4 331 4 417 4 506 4 596
H3 3 673 3 746 3 821 3 898 3 976 4 055 4 136
H4 3 061 3 122 3 185 3 248 3 313 3 380 3 447
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
O1/1 3 129 3 192 3 256 3 321 3 387 3 455 3 524
O1/2 2 423 2 471 2 520 2 571 2 622 2 675 2 728
O1/3 2 019 2 059 2 100 2 142 2 185 2 229 2 273
O2 1 413 1 441 1 470 1 499 1 529 1 560 1 591
O3 1 111 1 133 1 156 1 179 1 202 1 226 1 251
O4/1 2 423 2 471 2 520 2 571 2 622 2 675 2 728
O4/2 2 624 2 677 2 730 2 785 2 841 2 898 2 956
O4/3 1 918 1 956 1 995 2 035 2 076 2 117 2 160
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S1 1 357 1 384 1 411 1 440 1 468 1 498 1 528
S2 829 846 863 880 898 916 934
S3 1 884 1 922 1 960 1 999 2 039 2 080 2 122
S4 1 281 1 307 1 333 1 360 1 387 1 414 1 443
S5 1 959 1 999 2 039 2 079 2 121 2 163 2 207
S6 1 432 1 461 1 490 1 520 1 550 1 581 1 613
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení:
– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),
– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43) a
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).
3.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení:
– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
2)
Článok 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
3)
Článok 19 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
4)
Článok 20 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
8)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
9)
Čl. 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v znení nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie /ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
10)
Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
11)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
12)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 796/2004.
13)
14)
Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
15)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
16)
Čl. 16 a čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
17)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
18)
Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
19)
§ 69 Obchodného zákonníka.
20)
Čl. 93 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.